Nasjonalt helsenett før planen?

Det kom frem da direktør Hans Christian Holte i avdeling for IT-strategi og statistikk i Sosial- og helsedirektoratet gjorde opp status for den statlige tiltaksplanen for IT i helsevesenet, Si@ - Elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren, på en konferanse på Hamar i går.

Kommet langt i planperioden
Flere selskaper kjemper nå om å bli leverandører av teknologien som skal knytte de regionale helsenettene sammen i et nasjonalt helsenett. Holte har tidligere uttalt at det nasjonale helsenettet skal være etablert innen utgangen av 2003, noe han nå lover skal skje innen 1. juli 2003.

Avgjørelsen om hvem som får oppdraget med å knytte helse-Norge sammen i et elektronisk rike, faller rundt påske. Så langt er et titalls leverandører med i kampen om oppdraget, flere av dem representert på konferansen på Hamar.

Etableringen av et nasjonalt helsenett, basert på regionale helsenett har vært en av fire sentrale mål i Si@-planen.

Ved inngangen av planperioden var det etablert organisasjoner for regionale helsenett i to regioner – Nord og Midt-Norge. Per i dag er det helsenett i alle fem helseregioner. Sist på lufta var Helse Sør.

Fortsatt mange utfordringer
Til tross for friske løfter fra Holte er det også skepsis å spore blant brukere representert på konferansen.
- Selv om jeg er klar over direktoratets målsetting om nasjonalt helsenett innen 1. juli, velger jeg fortsatt å presisere at vi trenger et nasjonalt helsenett nå, sa Daniel Haga, kommunelege i Alta. Dette til tross for at han har sitt virke i en av de regionene som har kommet lengst på området. Helsenett Nord har kommet svært langt i å knytte legekontorer opp mot helsenettet, og innen utgangen av 2003 vil alle legekontorer i regionen være knyttet til helsenettet. Bakgrunnen for presiseringen av behovet for et nasjonalt nett er blant annet at allmennlegene nå kommuniserer med aktører også utenfor egen region. Fritt sykehusvalg gir allmennlegene flere sykehus å forholde seg til. Per i dag er det heller ikke mulig å utveksle pasientinformasjon elektronisk mellom legevakt og fastlege.

Viktige utfordringer når infrastrukturen er på plass blir å få flest mulig legekontorer knyttet opp mot nettene, samt å fylle det med relevante tjenester.

Grundig evaluering av handlingsplanen
Konferansen på Hamar samler deltakere fra helse-Norge som er opptatt av elektronisk samhandling, og har til hensikt å se på status for den statlige handlingsplanen i forkant av arbeidet med en ny plan. Foruten etableringen av helsenett, har satsing på elektronisk samhandling (henvisning, epikrise og sykmelding), IKT-tjenester for publikum og telemedisin vært de sentrale planområdene i Si@-planen. I løpet av året blir den gjenstand for en grundig evaluering. Konsulentselskapet ECON legger i disse dager siste hånd på en samfunnsøkonomisk analyse av gevinster av planen. Evalueringen og samarbeid med aktørene i helsevesenet skal danne grunnlaget for en ny nasjonal handlingsplan for IKT i helsesektoren.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media