Namf + Oll = sant

Landsrådet i Offentlige legers landsforening (OLL) og representanter for Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf) møttes i Oslo i dag for å lodde stemningen omkring organisasjonsutvalgets forslag om å legge ned de to små yrkesforeningene samt Leger i Vitenskapelige Stillinger. Målet er å etablere en ny yrkesforening for leger som ikke har hovedstilling i individrettet klinikk.

Sammenslåing uansett?

Forutsetningen for at Namf og OLL vil slutte seg til forslaget er at landsstyremøtet vedtar prinsippene i organisasjonsutvalgets innstilling. Dersom landsstyret forkaster innstillingen, mener begge foreningene at det fortsatt bør være skille mellom de to - iallfall inntil videre.

En deltaker mente at de to foreningene har såpass sammenfallende interesser at de bør arbeide for en sammenslåing uansett hva landsstyremøtet kommer frem til. Ideen fikk ubetinget støtte av lederne Ørn Terje Foss (Namf) og Ola Jøsendal (OLL).

- Dersom den nye yrkesforeningen blir noe av, er det et stort fremskritt, sier Jøsendal til Tidsskriftet. - Vi organiserer leger som skal utfordre andre samfunnsaktører med topp akademisk kompetanse i viktige helsepolitiske spørsmål. Legeforeningen trenger en yrkesforening som gir oss nødvendig legitimitet også i forhandlingsspørsmål der individuell klinikk ikke er målestokken, sier Ola Jøsendal.

Taper medlemmer

De to styrene har arbeidet i kulissene for å få den kreative nyskapningen inn i organisasjonsutvalgets innstilling. De mener at en ny samlet yrkesforening vil få større slagkraft med 1 100 medlemmer, enn de to små kan oppnå hver for seg med OLLs 800 og Namfs 400 medlemmer.

Fastlegereformen har gjort at begge yrkesforeningene har tapt mange medlemmer til Alment praktiserende lægers forening. Sammenslåing er et tiltak for å demme opp for videre avskalling, men 1 100 medlemmer skaper heller ingen yrkesforening i tungvektsklassen sammenliknet med de tre store. Overlegeforeningen, Yngre legers forening og Alment praktiserende lægers forening har henholdsvis 5 750, 5 050 og 3 950 medlemmer.

Kjemper for livets rett

Tidlig i prosessen inviterte de Leger i Vitenskapelige Stillinger (LVS) med som i prosessen med tanke på at tre små skulle bli til en større yrkesforening, men leder Helge Bjørnstad Pettersen var ikke interessert. På vegne av sine 550 medlemmer sier han til Tidsskriftet at LVS vil kjempe for livets rett helt frem til landsstyremøtet: - I en tid da rekrutteringen av medisinere til medisinsk forskning er i dyp krise og bevilgningene til forskning ligger kraftig på etterskudd, er nedlegging av LVS et underlig signal å gi, sier Bjørnstad Pettersen.

Hva skal barnet hete?

Som arbeidstittel på den nye yrkesforeningen har organisasjonsutvalget hatt navnet MFL som står for Medisinsk forskning, forvaltning, forebygging og ledelse. Utvalgssekretær Sverre Strand har foreslått FAL som står for Forebygging, arbeidsmedisin og ledelse.
Mulighetene er mange og Foss og Jøsendal etterlyste gode, kreative navn på den nye yrkesforeningen.
Mens alle de andre yrkesforeningene beskriver hva slags yrkesmessig tilhørighet eller tittel legene har, henspeiler MFL på fagfeltet legene jobber innen. En slik inkonsekvens i navnebruk bør kanskje tas hensyn til i navnedebatten?

Siden Namf ikke har landsråd må beslutningen formelt vedtas under Namfs generalforsamling i mai.

Se også:
- Statistikk over medlemmer i Legeforeningen fordelt på fylkesavdeling og yrkesforening
- Statistikk over medlemmer i Legeforeningen fordelt på yrkesforening

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media