Landsfunksjon for ABC-beredskap til Ullevål

Bakgrunnen for vedtaket er et ønske om å styrke behandlingskapasiteten for stråleskadde pasienter og pasienter som har vært utsatt for biologiske eller kjemiske midler. ABC-våpen er en samlebetegnelse for kjernefysiske, biologiske og kjemiske stridsmidler.

Nasjonalt kompetansesenter

I tillegg til mottak og behandling av pasienter, skal Ullevål universitetssykehus også være nasjonalt kompetansesenter på dette feltet, gjennom blant annet å gi råd og veiledning til den utøvende helsetjenesten, opplyser Helsedepartementet. Ullevål universitetssykehus har allerede startet forberedelsene til å ivareta landsfunksjonen. Helse Øst RHF er tildelt ansvaret for beredskapsplaner knyttet til landsfunksjonen.

Økt beredskap mot masseødeleggelsesvåpen

Helsedepartementet har som oppgave å gjennomføre regjeringens mål om god helseberedskap. Formålet med beredskapen er å verne befolkningens liv og helse og bidra til at nødvendig helsehjelp kan tilbys befolkningen under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid. I sammenheng med den økte beredskapen etter terrorhandlingene i september 2001, har arbeidet med å øke helsesektorens beredskap mot masseødeleggelsesvåpen vært viktig. Tildelingen av landsfunksjonen for behandling av pasienter som har vært eksponert for radiologiske, biologiske eller kjemiske midler, er et ledd i dette arbeidet.

Kravet til beredskapsplanlegging er nedfelt i lov om helsemessig og sosial beredskap, som trådte i kraft 1. juli 2001.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media