Flere metadonrelaterte dødsfall

Det viser tall fra Nasjonalt folkehelseinstitutt. I snitt er det ca. ett dødsfall per 60 metadonpasienter. I fjor ble det registrert 44 metadonrelaterte forgiftningsdødsfall, mot 25 i 2001 og 13 året før.

Mest blandingsforgiftninger
- Vi vet ikke sikkert om de døde personene i undersøkelsen var pasienter under rehabilitering med metadon, eller om dødsfallene er et resultat av illegal bruk, sier divisjonsdirektør Jørg Mørland ved Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning ved Folkehelseinstituttet. Divisjonen analyserer årlig omkring 1 800 saker knyttet til rettslige obduksjoner.

En gjennomgang av saker fra 1991-2002 avdekker 104 dødsfall der metadon er påvist i blodprøven. Blandingsforgiftninger er det typiske, da kun 8 % av disse dødsfallene inneholder metadon alene. Stoffer som hyppig ble påvist sammen med metadon er flunitrazepam (virkestoffet i Rohypnol- og Flunipam-tabletter), diazepam (virkestoffet i Valium-, Vival- og Stesolid-tabletter), heroin/morfin og alkohol.

Strengere kontroll nødvendig
Opplysningene som var tilgjengelige ved obduksjon, avslører at bare et mindretall av de avdøde var med i et rehabiliteringsprogram.
- De øvrige må ha fått tak i metadon på annen måte, trolig illegalt, mener Jørg Mørland. En tilsvarende studie fra Sveits viser at en tredel av tilfellene var under rehabilitering, mens de resterende hadde fått tak i metadon på egen hånd.

- Dersom skadevirkningene av metadon først og fremst rammer illegale brukere, vil problemet være lite synlig for behandlingsapparatet. Ved illegal bruk er dessuten sjansen for overdosering og blanding med andre stoffer trolig større enn ved bruk innenfor et kontrollert rehabiliteringsprogram, sier Mørland. Han mener det må føres en streng kontroll med utleveringen av stoffet for å forhindre illegal bruk.

Stor omsetningsøkning
I 1998 kom det en stortingsmelding som anbefalte en opptrapping i bruk av metadonassistert rehabilitering. I perioden 1997 til 2002 har omsetningen av metadon økt fra 2,8 til ca. 50 mg per 1 000 innbyggere per dag, en 20 ganger økning.

 

Ifølge Folkehelseinstituttet er det en nær sammenheng mellom antall dødsfall og metadonomsetningen. Det er verd å merke seg at det absolutte antallet dødsfall er høyt og svarer til ett dødsfall per ca. 60 metadonpasienter per år, eller ca. 2,2 kg omsatt metadon, melder Folkehelseinstituttet.

Økt beslag
Det var ved utgangen av 2002 omkring 1 900 personer innrullert i metadonassisterte rehabiliteringsprogrammer av heroinavhengige i Norge. Mange av disse får med seg metadon hjem slik at dette selvadministreres. Kripos rapporterer imidlertid om et økende antall beslag av metadon, slik at det utvilsomt omsettes en ikke ubetydelig mengde metadon illegalt.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media