Etablerer norsk kompetansemiljø for EPJ?

Det ble klart etter at sentralstyret i Legeforeningen i forrige uke vedtok å uttrykke støtte til forslaget, etter oppfordring fra IT-utvalget i foreningen.

Koordinere og styrke forskningen

Forskningsrådet kom sommeren 2002 med en rapport der det konkluderes med at det er et stor behov for et kompetansemiljø for utvikling av elektronisk pasientjournal. Et slikt senter skal koordinere og styrke den norske forskningen og utviklingen av elektroniske pasientjournalsystemer. Målet er at myndighetenes investeringer til formålet skal bli mer effektivt utnyttet, og at resultatene og den tilegnede kunnskapen kommer til anvendelse, heter det i rapprten. Ansvarlig for rapporten er Anders Grimsmo ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Sender støtteerklæring

Rapporten er sendt på høring til Sosial- og helsedirektoratet, Helsedepartementet og Nærings- og handelsdepartementet. Legeforeningen vil nå sende et brev til disse forvaltningsinstansene der de gir uttrykk for at de støtter forslaget.
- Etablering av funksjonelle elektroniske pasientjournalsystemer er en av de største utfordringene helsevesenet står overfor i forbindelse med utvikling og bruk av IT i helsevesenet, sier Terje Vigen, konstituert generalsekretær i foreningen, i støttebrevet.

Finansieringsproblemer stopper planen?

Rapporten er laget under programmet IKT i medisin og helsetjeneste innen Medisin og Helse i Forskningsrådet. De har som mål for programperioden 2001-2005 at det skal være etablert et slikt senter. Men full finansiering kan de ikke sikre selv.
- Både helsemyndighetene, de fem regionale helseforetakene, forsknings- og utdanningsinstitusjoner samt leverandører og industri bør kunne delta i finansieringen av et slikt senter, mener programstyret.
Etter søknader fra et eventuelt kompetansemiljø vil programmet imidlertid kunne gi tilleggsstøtte til senteret i form av prosjekt- og stipendmidler dersom søknadene er av høy vitenskapelig kvalitet.

- Staten som eier og arbeidsgiver i helsetjenesten må legge det økonomiske og organisatoriske grunnlaget for et slikt senter, mener Legeforeningen. Dette kommer til utrykk i brevet som sendes Sosial- og helsedirektoratet, Helsedepartementet og Nærings- og handelsdepartementet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media