Tilsynssakene blir mer alvorlige

- Sakene som oversendes fra fylkeslegene er blitt færre, men mer alvorlige, sier avdelingsdirektør Jørgen Holmboe i Statens helsetilsyn til Tidsskriftet.
- En årsak til dette er at vi har flere saker der arbeidsgiver avdekker atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen, for eksempel rusmisbruk eller seksuelle forhold mellom personell og pasienter.

Ni leger mistet lisensen

I 2002 mistet 26 helsepersonell autorisasjonen på grunn av eget misbruk av rusmidler. Sju mistet den på grunn av seksuell utnytting av pasienter. De resterende sju tilbakekallingene skyldes andre alvorlige brudd på helsepersonellovens bestemmelser.
Statens helsetilsyn behandlet 170 tilsynssaker i 2002, halvparten av sakene gjaldt leger. 60% førte til reaksjon. 27 leger har fått advarsel på grunn av uforsvarlig pasientbehandling, ni leger mistet lisensen. Det ble gitt 98 administrative reaksjoner med hjemmel i helsepersonelloven.

Oppmerksom arbeidsgiver

Fylkeslegene oversender færre saker til Statens helsetilsyn enn de har gjort de siste årene. Etter at helsepersonelloven ble innført, er tilrettevisning fjernet som sanksjon. Bare tilbakekalling av autorisasjon og advarsel gjenstår. Holmboe mener at lovendringen kan forklare nedgangen i antall saker som oversendes fra fylkeslegen. Mange saker gjøres opp mellom helsepersonellet og klageren og kommer aldri så langt som til Fylkeslegens kontor.
- Dette er en positiv utvikling, mener Holmboe. Han påpeker også at det er blitt flere institusjoner som tar seg av pasientklager, for eksempel Norsk Pasientskadeerstatning.

Systemkritikk

Helsetilsynet har i 2002 bare gitt fem systemkritikker mot virksomheter. Grunnen til dette er at fylkeslegene i økende grad avslutter de fleste sakene der det gis systemkritikk.
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid har i 2002 vært 8,2 måneder. I 2001 brukte tilsynet mer enn ni måneder per sak. Per 1. januar var det 126 saker som ventet på behandling i Statens helsetilsyn.

Tilsynssaker behandlet i Helsetilsynet i 2002 – alle reaksjoner

Tabell
 

 

2002

 

(2001)

 

Advarsel

 

49

 

(38)

 

Tap av autorisasjon

 

40

 

(36)

 

Begrensning av autorisasjon

 

7

 

(1)

 

Tap av rekvireringsrett for legemidler

 

2

 

(3)

 

Systemkritikk

 

5

 

(19)

 

Politianmeldelse

 

14

 

(7)

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media