Nytt fra nett

Artikkel

Tverrfaglig satsing på medisinsk historie

Universitetet i Bergen vil etablere et tverrfaglig forum for medisinsk historie. Bergen er et godt utgangspunkt for slike studier, mener initiativtakerne. www.legeforeningen.no/index.db2?id=14199

Hele potten til de regionale helseforetakene

Fra 2004 skal alle statlige tilskudd til spesialisthelsetjenesten gå gjennom de regionale helseforetakene, som får svært vide fullmakter. Det kommer frem i den offentlige utredningen Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten. www.legeforeningen.no/index.db2?id=14202

Nettside for legen om trygd

Det er etablert en egen nettside med informasjon for leger på www.trygdeetaten.no. På siden ligger det foreløpig mye informasjon om satsingen på inkluderende arbeidsliv.www.legeforeningen.no/index.db2?id=14455

Egenandelstak 2 innført 1. januar

Den nye takordningen er på 4 500 kroner og omfatter fysioterapi, refusjonsberettiget tannbehandling, opphold ved opptreningsinstitusjoner og klimareiser til utlandet. www.legeforeningen.no/index.db2?id=14350

Mest vold blant unge

Én av 20 voksne nordmenn har opplevd vold det siste året. Det er de yngste som er mest utsatt. Det fremgår av Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse 2001. www.legeforeningen.no/index.db2?id=14170

Alternativ behandling sidestilt med skolemedisin?

Alternativ behandling med dokumentert effekt skal integreres i den etablerte helsetjenesten og pasientene skal få reell valgfrihet, ifølge forslaget til ny lov om alternativ behandling. www.legeforeningen.no/index.db2?id=14104

Vil styrke arbeidet mot seksuelle overgrep mot barn

Myndighetene har laget en veileder for krisehåndtering ved mistanke om ansattes seksuelle overgrep mot barn. www.legeforeningen.no/index.db2?id=14101

Akuttfunksjoner sentraliseres i vest

I Helse Vest RHF skal risikofødsler og all akuttkirurgi samles ved ett sykehus i hvert helseforetak. De andre fødeavdelingene i helseforetakene skal gjøres om til jordmorledede fødestuer for normalfødsler. www.legeforeningen.no/index.db2?id=14031

Legeforeningen positiv til grønn resept

– Det er positivt at oppmerksomheten blir rettet mot livsstilsendringer både som sykdomsforebyggende og sykdomsbehandlende tiltak, mener Legeforeningen. www.legeforeningen.no/index.db2?id=14601

Aplf med nye Internett-sider

Yrkesforeningen Alment praktiserende lægers forening (Aplf) lanserte nye nettsider 1. januar 2003. Sidene kan besøkes på www.legeforeningen.no/aplfwww.legeforeningen.no/index.db2?id=14590

Anbefalte artikler