Ny forskrift skal gi bedre tuberkulosekontroll

Den nye
tuberkuloseforskriften legger opp til en mer målrettet og forenklet
tuberkulosekontroll enn den som ble gjennomført i 1996.

Fritt tilgjengelig veileder

- Forskriften legger vekt på at den beste
forebygging av tuberkulose ligger i tidlig diagnostikk og forsvarlig behandling
av pasientene, og at standardisering av behandlingsopplegget er viktig, sier
Brita Winje ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Sentrale regler

Hovedpunktene i den nye forskriften er at

- hvert regionalt helseforetak får en overordnet
tuberkulosekoordinator

- kommuner og regionale helseforetak pålegges å
ha et tuberkulosekontrollprogram

- direkte observert behandling innføres som
prinsipp for tuberkulosebehandlingen

- tuberkuloseundersøkelse av asylsøkere,
flyktninger og utlendinger fra land med høy forekomst av tuberkulose
intensiveres

- det innføres obligatorisk
tuberkuloseundersøkelse av personer som har oppholdt seg i land med høy
tuberkuloseforekomst i minst tre måneder og som skal tiltre eller gjeninntre
stilling innen helse- og sosialtjeneste, skole eller barneomsorg

- det innføres obligatorisk
tuberkuloseundersøkelse av andre personer som har mistenkt smitte

-BCG-vaksinasjon av skolebarn i 12-
14-årsalder videreføres

- økt bruk av forebyggende behandling anbefales
til personer som er smittet, slik at de ikke utvikler sykdom

Folkehelseinstituttet har laget en veileder som utdyper innholdet i
forskriften og som kan
lastes ned fra Internett. En papirutgave av veilederen vil bli sendt til
regionale helseforetak, fylkeslegekontorer, kommune- og smittevernleger,
helsesøstre og sykehus, asylmottak og utdanningsinstitusjoner.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media