Leger blir pionerer i bruk av elektronisk signatur

Rikstrygdeverket inngikk i går avtale om en standardløsning for signering
og kryptering av elektronisk informasjon som sendes via Internett. Dette
innebærer at sykmeldingsattester og legeerklæringer kan sendes elektronisk ved
at legene bruker en unik elektronisk signatur.

- Målet er at legene skal kunne ta i bruk systemet i løpet av første
kvartal i år, sier Elisabeth Sunde i Rikstrygdeverket. Foreløpig vil det være
frivillig for legene å bruke løsningen.

Smartkort eller programvareløsning

Det er Postens IT-selskap ErgoGroup som leverer løsning for signering og
kryptering av informasjon, en såkalt PKI-løsning (Public Key Infrastructure).
Systemet vil gjøre det mulig for leger å koble seg opp over vanlig Internett
med et digitalt sertifikat som identifikasjon. Dette kan være i form av en
programvare eller et smartkort. Selskapet skal som en del av avtalen levere en
verktøypakke som gjør det mulig å integrere løsningen mot egne systemer.

- Nå er det er viktig at også journalleverandørene raskt tilrettelegger
for bruk av den nye løsningen fra de elektroniske pasientjournalsystemene,
påpeker Elisabeth Sunde i Rikstrygdeverket.

Teknologien for elektronisk signatur er generell. Den kan også brukes for
sikker kommunikasjon med mottakere utenfor helsesektoren. Det er lagt vekt på
at løsningen skal være så enkel og billig som mulig, både å anskaffe og
bruke, opplyser Rikstrygdeverket.

Leger og Rikstrygdeverket i front

- Dette er et gjennombrudd for elektronisk signatur i helsesektoren og for
enklere elektronisk innrapportering til det offentlige. Trygdeetaten går her i
front, sier Svein Syversen, administrerende direktør i selskapet som leverer
løsningen.

- Leger som tar i bruk løsningen vil faktisk bli den første yrkesgruppen i
Norge som profesjonelt benytter elektronisk signatur, sier Sunde i
Rikstrygdeverket.

Frivillig å bruke løsningen

Det har pågått flere prosjekt om elektronisk innsending av sykmelding og
legeerklæring, blant annet i regi av Rikstrygdeverket. Hvert år sendes det inn
3,5 millioner slike blanketter til trygdeetaten. Potensialet for besparelse ved
å slippe og taste inn informasjonen fra skjemaene manuelt er enormt. Hvor mye
Rikstrygdeverket vil kunne spare avhenger av hvor mange leger som tar systemet i
bruk.

Legeforeningen involvert

Legeforeningen er gjennom ELIN-prosjektet
engasjert i elektronisk samhandling i helsesektoren. I går undertegnet
Legeforeningen, Rikstrygdeverket og Sosial- og helsedirektoratet en
samarbeidserklæring om felles mål om elektronisk kommunikasjon på en enhetlig
plattform.

ELIN-prosjektets kravspesifikasjoner for elektronisk sykmelding og
Rikstrygdeverkets arbeid for sikker elektronisk overføring av sykmelding
utfyller hverandre, og innebærer ingen motsetningsforhold, opplyser
Legeforeningen i en
orientering på foreningenes nettsider.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media