Helsenett Sør lansert torsdag

Høsten 2002 ble det igangsatt to pilotprosjekter i helseregionen, der fastleger i Aust-Agder og på Ringerike har vært tilknyttet Helsenett Sør over en sikker nettforbindelse og til et timebestillingssystem til Aust-Agder sykehus i Arendal og Ringerike sykehus i Hønefoss. 20 legekontorer har vært med i dette pilotprosjektet, og alle disse legekontorene er nå operative på nettet. Fastlegene har gjennom nettet hatt tilbud om tjenester som sikker e-post og sikker Internett-tilgang, Norsk elektronisk legehåndbok og timebestilling hos spesialisthelsetjenesten, skriver Helsenett Sør.

Én PC
For å ivareta sikkerheten har mange leger i dag to PCer for å holde atskilt pasientopplysninger og Internett-tilknytning. Ved å være tilknyttet Helsenett Sør trenger de nå bare én PC. Fastlegen kan logge seg på en nettbasert informasjonsportal fra sin personlige datamaskin på legekontoret. Portalen gir tilgang til tjenester og informasjon som er skreddersydd for Helsenett Sør, i tillegg til andre verktøy som f.eks. Windows-programmer. I samme portal kan også den enkelte lege få tilgang til tjenester på Internett som han eller hun abonnerer på.

Fritt sykehusvalg mer tilgjengelig
I første omgang ble det etablert elektronisk kommunikasjon mot Ringerike sykehus og Aust-Agder sykehus for en begrenset bredde av undersøkelser og operasjoner. Direkte bestilling av timer på sykehusene gjør fritt sykehusvalg mer tilgjengelig for pasientene. I tillegg får pasienten medbestemmelse på operasjonstidspunktet og sparer en konsultasjonstime på sykehuset.

Helsenett Sør vil i 2003 øke tjenestetilbudet i nettet og knytte opp flere legekontorer i helseregionen. Tjenester det i første omgang er snakk om er kommunikasjon av meldinger som henvisning, epikrise og laboratoriesvar, og andre tjenester som kommunikasjon med apoteker og tilgang til Rikstrygdeverkets sykmeldinger.

Nasjonalt helsenett
Helsenett Sør vil skal bli en del av Nasjonalt helsenett som skal etableres innen utgangen av 2003. Tilknytning til det nasjonale helsenettet skal gi samme mulighet for sikker kommunikasjon med aktører og tjenester i en landsdekkende infrastruktur, uavhengig av regiongrenser og tilknytningspunkt. Nasjonalt helsenett vil bestå av seks nett som vil bli integrert med hverandre: de fem regionale helsenettene og et sentralt transportnett. De regionale helseforetakene eier og har ansvaret for sine respektive helsenett. Sosial- og helsedirektoratet har ansvaret for den sentrale infrastrukturen, transportnettet. Sentral infrastruktur vil sørge for samtrafikk mellom nettene, og muliggjøre samhandling med eksterne aktører som bl.a. trygdeetaten og sosialsektoren.

Nord-Norge først ute
Alle helseforetakene i Nordland, Troms og Finnmark er allerede koblet til Nordnorsk helsenett. I tillegg er ca 200 legekontorer tilknyttet nettet i helseregionen. Legekontorene mottar nå epikriser og laboratoriesvar fra sykehusene.

I helseregion Midt-Norge er også alle helseforetakene tilknyttet et slikt nett, Midtnorsk helsenett. Som en del av dette er det også etablert et lukket område for primærhelsetjenesten. Fullskala sending av epikriser og laboratoriesvar fra helseforetak til alle legekontorer er planlagt igangsatt om kort tid. I sammenheng med utviklingen av det midtnorske helsenettet har 13 legekontor vært med på et pilotprosjekt der pasienter kan fornye resepter og bestille time hos fastlegen via Internett, i tillegg til at pasientene har hatt muligheten til sikker e-postkommunikasjon med fastlegen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media