Forebygging som resept for bedre folkehelse

Helseminister Dagfinn Høybråten la i dag frem stortingsmeldingen Resept
for et sunnere Norge, som trekker opp strategiene for folkehelsearbeidet
de neste ti årene.

Fire delresepter- Flere leveår med god helse og reduserte
helseforskjeller er hovedmålene for fremtidens folkehelsepolitikk, understreker
Høybråten, og fremhever meldingens fire "resepter" for et sunnere
Norge:

  • Det skal bli enklere for den enkelte å ta ansvar for egen helse
  • Det skal bygges brede allianser for folkehelse
  • Helsetjenesten skal legge større vekt på forebygging og
  • Tiltakene skal bli mer kunnskapsbaserte

- I det moderne samfunn sitter vi og spiser oss
til sykdom og tidligere død. Livsstilsrelaterte sykdommer har enorme kostnader
for den enkelte i form av redusert livskvalitet og tapte leveår, og kostnadene
for samfunnet bare øker. Relativt små endringer i kostholds- og mosjonsvaner
kan ha stor betydning for en bedre helse og et bedre liv, sier Høybråten.

Fysisk aktivitet og riktig kostholdStortingsmeldingen peker på uheldige utviklingstrekk i nordmenns livsstil
og advarer mot konsekvensene av dem: Mangel på fysisk aktivitet er i ferd med
å bli fremtidens store helseproblem. Røyking er vår tids viktigste
enkeltårsak til sykdom og tidlig død. Det er markante sosiale skjevheter når
det gjelder livsstil og helseatferd, og risikofaktorer samles i spesielle og
sårbare deler av befolkningen. Regelmessig fysisk aktivitet og et riktig
sammensatt kosthold kan redusere forekomsten av hjerte- og karsykdommer,
redusere forekomsten av kreft med en tredjepart og forhindre økningen i
overvekt og type 2-diabetes.

Vil ha økt livsstilspåvirkning
Regjeringen ønsker å sette søkelys på hvordan samfunnet tilrettelegger
mulighetene for fysisk aktivitet, trivsel og sunne matvaner; hvordan skolen
håndterer mobbeproblemene; og hvordan arbeidslivet kan være helsefremmende og
ikke helsenedbrytende.

Meldingen tar til orde for økt livsstilspåvirkning og styrking av
forebyggende tjenester for barn, unge og familier. Et av virkemidlene skal være
å gi fastlegene nye takster for å skrive ut "grønne resepter". Man
vil også styrke forskningen innen temaområdene kosthold, fysisk aktivitet,
kvinners helse, psykisk helse og sosiale ulikheter.

Strategi for kvinnehelseMeldingen inkluderer en kvinnehelsestrategi som vektlegger tiltak som skal
gi jenter større selvtillit og bevisstgjøre dem i forhold til egen kropp.
Kunnskap om sykdommer og bivirkninger som i særlig grad rammer kvinner skal
styrkes. Helsetjenesten skal gjøres bedre tilgjengelig for innvandrerkvinner og
i beslutningsprosesser skal kjønnsperspektivet vektlegges sterkere.
Kvinnehelsestrategien er en oppfølging av NOU
1999: 13 Kvinners helse i Norge.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media