Notiser

Notiser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kompetanseutvikling i eldreomsorgen

  Nasjonalt formidlingssenter i geriatri (NFG) utgir fire nye rapporter som bidrar til kompetanseutvikling i eldreomsorgen, i seriene Undervisningssykehjem og Geriatri i Norge .

  Å ha kontakt med hode, hender og hjerte handler om prosjektet Alderspsykiatri ut til helse- og sosialtjenesten i kommunene, finansiert av Nasjonalt Geriatriprogram. Opplæringsmodellen tar sikte på å gi pleie- og omsorgspersonell kompetanse innen alderspsykiatri, for å forebygge og lindre psykiske lidelser og gi bedre livskvalitet for pasientgruppen.

  NFG gir også ut rapporten Variert kompetanse – del 3 . Den retter seg mot kliniske ernæringsfysiologer og logopeder, og handler om hva disse faggruppene kan bidra med ved ulike sykdommer som rammer eldre mennesker.

  To rapporter er knyttet til Undervisningssykehjemspro- sjektet, som ble etablert i Oslo i 1999. Kompetanseutvikling i eldreomsorgen presenterer et program for klinisk kompetanseutvikling i eldreomsorgen for hjelpepleiere, aktivitører og miljøarbeidere. Programmet er utformet med tanke på å skulle inngå som en del av en klinisk kompetansestige eller klinisk spesialistgodkjenningsordning for helse- og sosialpersonell med eksamen fra videregående skole.

  Rapporten Program for å rekruttere og beholde nye sykepleiere presenterer et studieopplegg. Studieopplegget tar utgangspunkt i deltakernes kompetanse og er direkte rettet mot den enkeltes arbeidssituasjon.

  Rapportene kan bestilles fra Nasjonalt formidlingssenter i geriatri, tlf. 55 97 91 99, e-post: nfg@uib.no

  NOKLUS/FOKLUS skifter navn

  Kvalitetssikringsordningen for laboratorievirksomhet utenfor sykehus har skiftet navn til bare NOKLUS.

  NOKLUS står for Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus, og er ordningens offisielle navn fra 1. oktober. FOKLUS er det tidligere navnet på fylkesdelen av denne ordningen.

  – Siden ansvaret for helsevesenet på fylkesnivå nå er lagt til de regionale helseforetakene var det naturlig å skifte navn, sier leder av kvalitetssikringsordningen Sverre Sandberg ved Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus. Han sier at det tidligere navnet NOKLUS/FOKLUS var lite hensiktsmessig og at mange hadde vanskelig for å skille mellom de to navnene.

  Endringen får ingen konsekvenser for bemanningen i ordningen. Navneskiftet trer i kraft 1. oktober, med en interimsperiode frem til 1. januar 2003.

  Rettstoksikologien til Folkehelseinstituttet

  Fra nyttår innlemmes Statens rettstoksikologiske institutt i Nasjonalt folkehelseinstitutt. Endringen skal ifølge Helsedepartementet ikke innebære noen endring av ansvarsområdet. Statens rettstoksikologiske institutt analyserer rusmidler, medikamenter og gifter i prøver fra personer der analyseansvaret kan få strafferettslige konsekvenser. Metodologisk, epidemiologisk og biomedisinsk rusmiddelforskning er en viktig del av arbeidet ved instituttet og basis for oppdragsvirksomheten. Instituttet har også en rolle i utdanningen av kliniske farmakologer.

  Sykehusene behandler flere

  Sykehusene er blitt mer produktive det siste året, fordi aktivitetene økte mer enn antall sykehus, ifølge en SAMDATA-rapport fra SINTEF Unimed.

  De somatiske sykehusene hadde over en million pasientopphold i 2001, en økning på 6,1 % fra 2000. I samme tidsrom økte antall årsverk med 1,1 %, mens antall legeårsverk økte med 2,5 %. Dagbehandling utgjorde en tredel av sykehusoppholdene i fjor, og stod for den kraftigste veksten med en økning på 10,3 %. Antall heldøgnsopphold økte med 4,4 %.

  I 2001 kostet det nær 36,5 milliarder kroner å drive de somatiske sykehusene. Utgiftene økte i om lag samme takt som sykehusenes aktivitet. Rapporten konkluderer med at utgiftene per pasient ikke endret seg vesentlig i løpet av fjoråret for landets sykehus sett under ett.

  Nytt på nett for offentlige leger

  Offentlige legers landsforening (OLL) åpnet i september en fornyet nettside: www.legeforeningen.no/oll

  Siden inneholder blant annet referater fra styremøter i OLL, årsmeldinger og generalplan for fornying og styrking av samfunnsmedisin. Det finnes også et åpent, interaktivt diskusjonsforum på den nye OLL-nettsiden.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media