Annonse
Annonse

Medfødte hjertefeil

Alf Meberg Om forfatteren

Hjertefeil er en av de vanligste medfødte misdannelser, og angis å forekomme hos 0,8 % av levende fødte. Hensikten med avhandlingen var å registrere prospektivt epidemiologiske data for medfødte hjertefeil i en uselektert populasjon (barn født av mødre bosatt i Vestfold fylke) vedrørende forekomst og resultater ved langtidsoppfølging.

Medfødte hjertefeil ble funnet hos 360 av 35 218 barn, 1 % av levende fødte i populasjonen 1982 – 96 (oppfølging 3 – 18 år etter fødselen). Prevalensen ved fødselen steg signifikant etter introduksjon av ekkokardiografi (1986) ved utredning av mistenkt hjertefeil hos nyfødte (fra 0,8 % til 1,1 %). Økningen skyldtes flere diagnostiserte små ventrikkelseptumdefekter med høy spontanlukningsrate (85 %). I totalmaterialet forekom slike defekter hos 59 %, en høyere andel enn det som er funnet i tidligere undersøkelser.

I materialet ble 76 % av hjertefeilene diagnostisert før hjemreise fra sykehus etter fødsel. Overgang fra to til én rutinekontroll av nyfødte i barselavdelingene reduserte ikke deteksjonsraten.

Spontanhelbredelse inntraff hos 43 % av de 360 pasientene. Av de spontant helbredede hadde 92 % ventrikkelseptumdefekt, som i 70 % av tilfellene lukket seg i løpet av første leveår. 12 % døde, hvorav 52 % i neonatalperioden (0 – 28 dager). En tredel gjennomgikk terapeutiske inngrep (kirurgi, kateterintervensjon), hvorav en tredel i neonatalperioden. 20 % av dem som gjennomgikk terapeutiske inngrep døde. 57 % av de overlevende fikk defekten(e) reparert uten restdefekt. Mange av restdefektene var av liten betydning. 19 % har persisterende ikke-behandlede hjertefeil, hvorav 62 % ventrikkelseptumdefekt. Kromosomfeil, syndromer eller ledsagende ekstrakardiale misdannelser forekom hos 20 %. Livskvaliteten hos barn med hjertefeil ble funnet å være meget god, og lite forskjellig fra en kontrollgruppe av barn uten hjertefeil.

Studien viser at medfødte hjertefeil forekommer hyppigere enn tidligere antatt. Bedre diagnostikk (ekkokardiografi i utredning av nyfødte) er årsaken til dette. Resultatene understreker også den store variasjonen i alvorlighetsgrad, og den sterke tilknytningen til nyfødtmedisinen.

Generaliseres tallene, fødes det 500 – 600 barn i Norge hvert år med medfødt hjertefeil. Ca. 200 av disse vil ha behov for kirurgisk behandling i løpet av barnealderen. Det estimeres at 25 % av barn med hjertefeil vil gå inn i voksen alder med et persisterende kardialt problem. Dette representerer en stor utfordring for voksenkardiologien.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler

Annonse
Annonse