Notiser

Notiser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Klok av skade

  På nettstedet til Senter for idrettsskadeforskning ( www.klokavskade.no) finnes oppdatert informasjon om norsk idrettsskadeforskning. Senteret ved Norges idrettshøgskole forsker på forebygging av skader i idretten med særlig vekt på skader i fotball, håndball og alpin skisport.

  Røykeslutt er legens ansvar

  Sykehusleger benytter seg sjelden av den spesielle muligheten de har for å påvirke pasienter til å slutte å røyke. Sykehusleger spør hyppig pasientene om røykevanene deres, men det er et stort potensial for forbedring når det gjelder legenes råd om røykeavvenning.

  Det kommer frem i studien Norske sykehuslegers praksis ved røykeavvenning (Tidsskriftet nr. 14/2002).

  Overlege Per Bakke ved Haukeland Sykehus står bak studien. Han støtter Dagfinn Høybråtens utspill. Han sier til www.kreft.no at både allmennleger og sykehusleger har et spesielt ansvar for at vi skal lykkes med antirøykarbeidet.

  – Legen skal spørre pasienten om han eller hun røyker. Det gjelder uansett hva diagnosen eller problemet er og om sykdommen er relatert til røyking eller ikke. Legen skal også kunne gi konkrete råd om hvordan pasienten skal slutte, sier Per Bakke til www.kreft.no

  Røykekutt på røykfri jobb

  En analyse av 26 studier foretatt ved arbeidsplasser i USA, Australia, Canada og Tyskland viser at et røykfritt arbeidsmiljø også hjelper røykerne til å slutte (BMJ 2002; 325: 188).

  Studien viser at ansatte ved arbeidsplasser som har totalforbud mot røyking, røyker mindre enn ansatte ved arbeidsplasser der røyking er tillatt. Røykingen ved de røykfrie arbeidsplassene gikk ned 3,8 % sammenliknet med arbeidsplasser som tillater røyking. De faste røykerne ved de røykfrie arbeidsplassene som ikke sluttet, røykte i gjennomsnitt 3,1 færre sigaretter enn sine røykende kolleger ved arbeidsplassene uten restriksjoner.

  Mindre dagkirurgi ved poliklinikkene

  Den dagkirurgiske aktiviteten ved poliklinikkene sank med 1,2 % i årets fire første måneder sammenliknet med samme periode i fjor, viser somatiske pasientdata fra SINTEF. Dette er stikk i strid med hva man forventet, ettersom det har vært en klar aktivitetsøkning innen dagkirurgi og dagbehandling de siste årene. Fra 2000 til 2001 økte nemlig antall dagbehandlinger med 9,2 %, og det var størst vekst innen ikke-kirurgisk kreftbehandling, ortopedi og linseoperasjoner. Forklaringen på reduksjonen hittil i år ligger blant annet i streiken blant sykepleierne tidlig i vår.

  Tallet på dagopphold i sykehusene gikk opp i samme tidsrom med 16,7 % og for heldøgnsopphold var det en økning på 2,3 % sammenliknet med første tertial i fjor. 66 % av heldøgnsoppholdene i sykehusene var øyeblikkelig hjelp-innleggelser og 34 % var elektive innleggelser.

  Det er viktigere å studere mennesker enn bøker

  Tidligere redaktør av Æsculap , medisinstudentenes tidsskrift, Marit Tveito har utarbeidet teksten. Brosjyren omfatter lite, men sentral informasjon og det er lagt vekt på det som binder medisinstudentene sammen.

  Brosjyren er ment å inneholde kun relevant, tidsnøytral informasjon. Den vil også bli å finne på medisinstudentenes nettsider: www.medisinstudent.no

  Blikket vendt mot ungdom

  Legeforeningens årlige statusrapport har helsetjenester for ungdom som tema. Selv om ungdom er en gruppe som i utgangspunktet har god helse, ser man alarmerende trekk blant ungdom som kan være skadelig for dem selv eller andre.

  Sentralstyret drøftet i sitt siste møte et første grovutkast til statusrapporten. Rapporten forventes ferdig i begynnelsen av oktober.

  Med den årlige statusrapporten ønsker Legeforeningen å bruke sin kompetanse til å påpeke områder det kan fokuseres på i helsetjenesten.

  Legestatistikken på seks språk

  Lege- og medlemsstatistikken er oppdatert og lagt ut på Legeforeningens hjemmesider: www.legeforeningen.no For første gang er den også tilgjengelig på engelsk, tysk, fransk, spansk og italiensk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media