Notiser

Artikkel

Sykehus må sikre at misbrukere ivaretas

Fylkeslegen i Oslo Anne Berit Gunbjørud ber sykehusene gå gjennom retningslinjer og praksis for å sikre at rusmisbrukende pasienter får den behandling de har krav på ved innleggelse i sykehus, og at pasientene føler seg trygge på at både deres somatiske lidelse og rusmiddelproblem blir forsvarlig ivaretatt.

I et brev til sykehusene peker fylkeslegen på at rusmiddelmisbrukere ikke er enkle å integrere innenfor rammene som sykehusene har til rådighet. Etter fylkeslegens efaring kan somatisk syke pasienter som misbruker stoff falle utenfor sykehusenes behandlingstilbud, fordi rammevilkår, holdninger og faglige forutsetninger kan føre til at sykehusene avviser denne pasientgruppen, eller fordi pasientene ikke tar imot behandlingstilbudet fordi det ikke lar seg forene med deres behov, for eksempel knyttet til abstinens.

Fylkeslegen mener at hensynet til pasientens stoffavhengighet må få bredere plass i totalvurderingen av den enkelte pasient, og peker på at den somatiske grunnlidelsen kan være et ufullstendig kriterium å bygge retningslinjer for behandling av opiatabstinens på.

Fylkeslegen ber også om at sykehusene tar initiativ overfor Rusmiddeletaten med sikte på å etablere et samarbeid, slik at sykehusenes retningslinjer harmoniserer med den behandlingspolicy og de tiltak som primærhelsetjenesten og rusomsorgen har for pasientgruppen.

Råd om matvareallergi

For å gjøre hverdagen enklere for personer med matvareallergi eller matvareintoleranse har Sosial- og helsedirektoratet gitt ut brosjyrer med praktiske eksempler og råd for hvordan man kan leve godt med matvareallergi. Brosjyrene inneholder bl.a. informa-sjon om merking av matvarer, forhand-lere av spesialmat, aktuelle kokebøker og nettlenker.

Målgruppen for pasientbrosjyrene er personer med melkeallergi, cøliaki/hveteallergi, laktoseintoleranse, allergi mot melk, egg, fisk og nøtter eller allergi mot nøtter, frø og belgfrukter. Brosjyrene distribueres via helse-personell, men kan også bestilles gratis fra nettsiden: www.sef.no

Opprydning i forskrifter

Før sommeren ble forslag til generell forskrift om miljørettet helsevern sendt ut på høring. Den nye forskriften skal erstatte ca. 400 kommunale og ti landsdekkende helseforskrifter. Den skal sikre befolkningen mot miljø-faktorer som har negativ innvirkning på helsen. Dette gjelder særlig støy, lukt, avfall, belysning, renhold, sanitære forhold, forebygging av skader og ulykker, smittsomme sykdommer og forurensning i form av utslipp til luft, jord eller vann.

Virkeområdet for den nye forskriften er fabrikker, butikker, hoteller og overnattingssteder, campingplasser, veier, flyplasser, tog, laste- og transportterminaler, forsamlingslokaler, idrettsanlegg, institusjoner, pelsdyrfarmer, mv.

Flere ambulanseturer

I 2001 ble det utført gjennomsnittlig 96 ambulanseoppdrag per 1 000 innbyggere, mens tallet var 92 året før. Økningen har skjedd i alle landets fylker med unntak av Hordaland og Østfold. Likevel er det ikke blitt flere ambulansebiler enn før, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Antall ambulanser i heldøgnsdrift har gått ned fra 430 til 422 det siste året, mens antallet som er i drift deler av døgnet har økt fra 96 til 105. Finnmark har klart flest heldøgnsambulanser, 39 per 100 000 innbyggere, noe som er naturlig ut fra geografiske forhold for å opprettholde nødvendig beredskap.

Bedriftspakke for røykfrihet

For å gjøre arbeidsplasser røykfrie er det utarbeidet en bedriftspakke for røykfrihet. Pakken er ment som et hjelpemiddel for ledelse, bedrifts-helsetjeneste eller ildsjeler som vil gjøre arbeidsplassen røykfri.

I pakken gis det råd om hvordan man skal forholde seg til ansatte som vil ha hjelp til å slutte, til trivsels-fremmende tiltak, ulike veier til røykfri bedrift og hvordan de skal takle eventuelle konflikter. For å sikre et best mulig produkt tilbys først en pilotutgave av pakken. Denne skal revideres på bakgrunn av ulike bedrifters erfaringer. De som bestiller pilotpakken, vil få den endelige versjonene tilsendt kostnadsfritt i løpet av mai 2003. Det er Avdeling tobakk i Sosial- og helsedirektoratet som har laget pakken. Den koster 300 kroner og kan bestilles på www.tobakk.no eller ved å ringe røyketelefonen 800 400 85.

Slutt på lightsigaretter

Odelstinget vedtok 6.6. 2002 endringer i tobakksskadeloven. Bakgrunnen er en tilpasning til EU-direktivet. Vedtaket innebærer blant annet at det skal være forbudt å bruke betegnelsene light, mild og liknende på tobakksvarer. Betegnelsene har gitt et inntrykk av at disse sigarettene har vært mindre helseskadelige enn andre sigaretter, selv om det er påvist at lightsigaretter er svært skadelige.

Et annet punkt som ble vedtatt, var at man åpner for at Helsedepartemen-tet kan fastsette regler om farge-fotografier som helseadvarsler i forskriftsform. EU kommer til å vedta regler om dette innen utgangen av 2002.

Odelstinget vedtok samtidig at Sosial- og helsedirektoratet kan kreve at den som tilvirker eller innfører tobakksvarer, skal gi opplysninger om tobakksvarens innhold dersom direktoratet krever dette. Loven vil sanksjoneres hos Kongen i statsråd, og trer trolig i kraft fra 30.9. 2002.

Rettshjelpsordningen for leger

Legeforeningens medlemmer kan gjennom rettshjelpsordningen søke om støtte til juridisk bistand i saker som hovedsakelig kan knyttes til legens yrkesutøvelse, etter kriterier nedfelt i vedtekter og retningslinjer. Utvalget for rettshjelpsordningen eller sentralstyret i Legeforeningen vurderer søknaden og foretar eventuell bevilgning. Ordningen omfatter ikke fagforeningssaker eller saker som er omfattet av Legeforeningens kollektive ansvarsforsikring.

Prosedyrer for søknad om støtte: Sekretariatet i rettshjelpsordningen kontaktes så snart saksforholdet har oppstått og før det etableres kontakt med advokat. Legen selv bør avstå fra handlinger før saken er vurdert av sekretariatet. Søknad om støtte til juridisk bistand skal sendes og behandles av rettshjelputvalget før advokaten utfører arbeid. I helt spesielle tilfelle kan advokat kontaktes direkte. Alle søknader må ledsages av fyldig dokumentasjon og det forutsettes at rettshjelpsordningen orienteres om fremdriften i saken og resultatet

Kontakt: Ass. forhandlingssjef Odvar Brænden, telefon 23 10 90 00. E-post: odvar.brenden@legeforeningen.no

Røykeslutt på data

Legeforeningen står bak utviklingen av et dataprogram for strukturert røyke-avvenning. Programmet er myntet på allmennleger som driver røyke-avvenning i sin praksis og kan integreres i det journalprogrammet legen allerede bruker. Lungelege Frode Gallefoss ved Vest-Agder sentralsykehus står bak det faglige innholdet.

Prisen er 580 kroner pluss moms per lisens – en lisens per PC. Bestilles fra Diagnostica, Sondreveien 1, 0378 Oslo. E-post: roykeavvenning@diag.no, telefon 22 92 40 00. Brosjyre og plakat om røykeavvenning til bruk på kontoret, kan bestilles fra Informa-sjonsavdelingen, e-post: informasjon@legeforeningen.no

Mer informasjon på http://roykeavvenning.diag.no

Ny nettside for legen som arbeidsgiver

Juridisk rådgivning til legen som arbeidsgiver tilbys av sekretariatets jurister per telefon eller brev. I tillegg til er det nå utarbeidet en egen nettside for temaet. Her gis en innføring i sentrale arbeidsgiverspørsmål som ansettelse, oppsigelse og ansattes ferierettigheter. I tillegg finnes det standardavtaler og linker til aktuelle lover. Vi tar sikte på å holde sidene løpende oppdatert og mottar gjerne tips og innspill.

Nettsiden finner du ved å velge Lønn og avtaler i den horisontale menyen på åpningssiden. Deretter velges Legen som arbeidsgiver fra listen over temasider. Direkteadresse til siden er: www.legeforeningen.no/index.db2?-id=10016

Aavregistrering av Rohypnol

Sovemidlet Rohypnol er populært blant narkotikamisbrukere, blant annet i kombinasjon med heroin. Tablettene har en svært høy gateverdi.

Legeforeningen mener at det blant tilgjengelig sovemedisin i Norge fin-nes fullgode alternativer. I land hvor Rohypnol er registrert, kommer det ofte forslag om avregistrering fra fag-folk som arbeider med rus og avhengighet.

Legeforeningen vil støtte slike forslag.

Anbefalte artikler