Notiser

Artikkel

– Bedre helsetilbud med interkommunale «helsekommuner»

Mange kommuner er for små til å ivareta viktige helsetjenester. Forpliktende interkommunalt samarbeid i «helsekommuner» kan sikre at befolkningen får det helsetilbud den har krav på.

Det mener Legeforeningen og Sykepleierforbundet, som i et felles utspill tar til orde for bedre utnyttelse av ressursene for at pasienter skal få et fullverdig helsetilbud av høy kvalitet.

– En kombinasjon av dagens kommuneinndeling og et interkommunalt samarbeid i helsekommuner kan gi bedre tjenester, sier Legeforeningens president Hans Kristian Bakke og forbundsleder Bente G. H. Slaatten i Sykepleierforbundet. De tror det er mye å hente gjennom samarbeid og nytenkning på tvers av kommunegrensene, og at interkommunalt samarbeid både kan bidra til å holde kostnader nede og til og at innbyggerne får god tilgang på helsetjenester.

Ifølge Legeforeningen og Sykepleierforbundet er det mange som ikke får et tilfredsstillende helsetjenestetilbud i dag. Mange kommuner er også for små til å kunne prioritere for eksempel forebygging, rehabilitering og pleie og omsorg ved livets slutt. Bakke og Slaatten peker også på at fagmiljøene i mange kommuner er for små til å være attraktive arbeidsplasser for leger og sykepleiere, noe som igjen går ut over helsetilbudet til befolkningen.

Organisasjonsutvalget ønsker innspill

Organisasjonsutvalget inviterer enkeltmedlemmer og organisasjonsledd til å komme med innspill til arbeidet. På Legeforeningens nettsider ligger begge rapportene som utvalget har avgitt så langt, og en elektronisk postkasse der innspill kan postes. Fra åpningssiden, www.legeforeningen.no, velger du Organisasjon i menyen til venstre. Her finner du en oversikt over Legeforeningens nåværende organisasjon, opplysninger om organisasjonsutvalgets arbeid og muligheten til å komme med innspill. Rapportene fra utvalget finner du også ved å klikke på Medlemsinformasjon i menyen til venstre. Deretter velger du Rapporter og interne høringer.

Veileder om mestring av depresjon

Norsk psykologforening har utgitt en veilederen Mestring av depresjon som omhandler forståelse og behandling av stemningslidelser. 80 psykiatere, psykologer og andre fagfolk har samarbeidet om veilederen som er utgitt som særtrykk av Tidsskrift for norsk psykologforening.

Veilederen tar opp temaer som uttrykksformer og utbredelse av depressive lidelser, årsaksforhold ved depressive lidelser og den beskriver ulike behandlingsformer. Mesteparten av informasjonen om bipolar lidelse er samlet i en egen del av veilederen. Det er også egne kapitler om temaene suicidalitet, depresjon i familien og depresjon gjennom livsløpet.

Målgruppen for veilederen er psykologer, psykiatere og faggrupper som disse samarbeider med. I forordet beskrives veilederen som et verktøy som skal sikre at man er oppdatert om faglig aksepterte normer for behandling av stemningslidelser.

Heftet Mestring av depresjon koster 100 kroner pluss porto og ekspedisjons-gebyr. Bestilles per e-post: tnpf@psykol.no

Nye samarbeidsregler

Siden 1999 har Legeforeningen hatt en avtale med Legemiddelindustriforeningen (LMI) om retningslinjer for samarbeid mellom legestand og farmasøytisk industri. Nå ønsker Legeforeningen tilsvarende retningslinjer for å regulere forholdet til leverandører av medisinsk utstyr.

Forslaget ble enstemmig vedtatt av landsstyremøtet.

Skrivekurs på engelsk

Ved å skrive artikler i medisinsk-vitenskapelige tidsskrifter, på norsk eller engelsk, formidler leger og forskere kliniske observasjoner og forskningsresultater videre. Mange leger synes det er vanskelig å skrive, særlig på engelsk.

I samarbeid med Tidsskriftet arrangerer den britiske forsknings-journalisten John Kirkman i september et endags seminar om å skrive medisinske og naturvitenskapelige artikler på engelsk. Seminaret er beregnet på bl.a. leger og stipendiater.

Kirkman har lang erfaring fra veiledning og opplæring av medisinske redaktører og manuskriptredaktører i ledende engelskspråklige tidsskrifter, bl.a. The Lancet og BMJ . Påmelding til seminaret skjer per e-post direkte til John Kirkman ( kirkman.ramsbury@btclick.com). Det vises for øvrig til annonse på side 1751 i dette nummer av Tidsskriftet.

Veileder i allergivaksinasjon

Subgruppen for pediatrisk allergologi og lungesykdommer og Norsk forening for allergologi og immunpatologi har utarbeidet et kvalitetssikringsdokument for hyposensibilisering, allergenspesifikk immunterapi og allergivaksinasjon. Dokumentet omhandler en allergologisk behandlingsmetode som i prinsipp består i subkutan injeksjon av allergenekstrakt. Målgruppen er leger, poliklinikker og legesentre som arbeider med allergologiske problemstillinger.

Veilederen kan bestilles fra Legeforeningen og er tilgjengelig på Legeforeningens nettsider (www.legeforeningen.no).

Tror legene påvirkes av industrien

75 % av befolkningen tror at det i stor eller noen grad er bindinger mellom leger og legemiddelindustrien som påvirker legenes valg av medisiner. Det viser en omnibusundersøkelse utført av Opinion på oppdrag fra Legeforeningen. Gallupen ble presentert på landsstyremøtet som innledning til debatten om forholdet mellom leger og legemiddelindustrien.

34 % tror at det i stor grad er bindinger mellom leger og legemiddelindustrien mens 41 % tror slike bindinger eksisterer i noen grad. Likevel stoler folk flest på legenes råd om behandling, herunder forskrivning av medikamenter: 60 % oppgir at de i stor grad stoler på legene mens 31 % gjør det i noen grad. I gallupen er folk også blitt spurt om apoteket har foreslått å bytte medisiner som legen har forskrevet med andre likeverdige medisiner. 10 % svarer ja på spørsmålet om de har fått foreslått generisk bytte.

Anbefalte artikler