Notiser

Artikkel

Foretaksstrukturen legges om i Helse Øst

Til høsten skal Helse Øst RHF vedta fremtidig struktur og funksjonsfordeling.

Prosjektarbeidet er fordelt på sju grupper fra tre geografiske områder (Oslo, innlandet og Follo-Romerike-Østfold) og de fire fagområdene psykiatri, kardiologi, intensivmedisin og akuttberedskap. Innen 1. juli skal prosjektgruppene legge frem delrapporter for ledelsen i Helse Øst RHF. Delrapportene skal danne beslutningsgrunnlaget for å fornye og legge om helseforetaksstrukturen.

Prosjektgruppene er valgt ut fra geografiske, faglige og prioriteringsmessige hensyn. De baserer arbeidet på eksisterende utredninger og bakgrunnsmateriell. Hver gruppe skal anbefale tiltak som kan iverksettes på kort sikt, innenfor dagens rammebetingelser.

Utredningsprosessen skal foregå åpent, og rapporter og resultater skal presenteres fortløpende. Det er lagt opp til en informasjonsstrategi for å samordne delprosjektene og knytte dem opp mot de enkelte helseforetakene.

Kartlegging av bivirkninger ved warfarin

Legemiddelverket ber leger være nøye med rapporteringen av bivirkninger ved warfarinbehandling. Statens legemiddelverk skal i 2002 gjennomføre en prospektiv datainnsamling, der hensikten er å identifisere årsaken til at mange pasienter som får bivirkninger av warfarin, har for høye INR-verdier i forhold til indikasjonene. Det opplyser Legemiddelverket i siste nummer av Nytt om legemidler.

Warfarin brukes blant annet ved behandling av atrieflimmer og er det legemidlet i Norge som hyppigst er assosiert med fatale og alvorlige bivirkninger. Per i dag er det rundt 45 000 personer i Norge som får slik behandling. Legemiddelverket har gått gjennom mer enn 700 meldinger om bivirkninger av warfarinbruk i 1999–2000. Man fant at et flertall pasienter hadde for høy INR i forhold til indikasjonene på det tidspunktet blødningskomplikasjonene oppstod.

Legemiddelverket ønsker opplysninger om alle typer bivirkninger, og det er laget et eget skjema til rapportering av bivirkninger med slik behandling. Skjemaet er tilgjengelig på Legemiddelverkets nettside og skal sendes inn sammen med ordinært bivirkningsskjema (www.legemiddelverket.no/bivirk/skjema/marevanskjema.pdf ).

Presisering om Schengen-attester

Attester for å kunne medbringe narkotiske legemidler på reise til Schengen-land utstedes nå av apotek. I en notis i Tidsskriftet nr. 11/02 kan det virke som om leger har hatt mulighet til å utstede denne attesten, noe som ikke er tilfelle, påpeker Legemiddelverket.

Legemiddelverket har heller aldri bedt pasienter om å kontakte legen for å få attesten, kun for å få informasjon om hvilke legemidler det er behov for å få denne attesten for.

Miljøfyrtårnsertifikat tildelt Soria Moria

Legeforeningens kurs- og konferanse senter Soria Moria er tildelt Miljøfyrtårnsertifikat. Sertifikatet utdeles av miljøvernlederen i Oslo kommune. Kravet er at bedriften har oppfylt bransjekrav som medfører at den er fremtidsrettet og bærekraftig i drift og produksjon. Disse områdene omfatter internkontroll, helse, miljø og sikkerhet (HMS), arbeidsmiljø, materialbruk/innkjøp, avfall, energi og forurensing. Soria Moria har fått tildelt sertifikatet frem til 7.12. 2004.

PC-tilbud har fått god re­spons

Legeforeningen lanserte i april et guns­tig tilbud ­om PC-kjøp av Compaq-produkter. Tilbudet er forbeholdt medlemmene og er omtalt i Tidsskriftet nr. 10/2002 og på Lege­foreningens hjemme­side: www.legeforeningen.no

Responsen har vært god, og frem til 1. mai hadde 2 286 medlemmer klikket seg inn på tilbudet. Dess­uten er det kommet mange henvendelser fra interesserte leger direkte til Compaq og Eterra.

Tilbudet omfatter et begrenset utvalg av PC-er. Det er alltid de nyeste modellene som presenteres til de bes­te priser i markedet.

Anbefalte artikler