Medisinsk nytt

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Enzym ansvarlig for pest

Yersinia pestis var ansvarlig for svartedauden i Norge på 1300-tallet. I dag forårsaker bakterien lymfadenitt og alvorlige lungeinfeksjoner med høy dødelighet. Bakterien lever hos gnagere, men i motsetning til andre enterobakterier smitter Y pestis via loppebitt. Forskningsresultater publisert i Science (2002; 296: 733–5) viser at et enkelt enzym, fosfolipase D, har vært nødvendig for tilpasningen til å overleve i loppens tarmkanal. Denne evnen har antakelig vært en forutsetning for å utvikle særlig virulente stammer av bakterien.

Dødelig dødvolum

Akutt respiratorisk stressyndrom (ARDS) har høy dødelighet, og det er viktig å identifisere faktorer som påvirker utviklingen hos den enkelte pasient (N Engl J Med 2002; 346: 1281–6). Dødvolumet er den delen av ventilasjonskapasiteten som ikke kommer til nytte, fordi den ikke deltar i gassutvekslingen. I prospektiv studie med 179 intuberte ARDS-pasienter målte man størrelsen på dødvolumet i en tidlig fase av sykdommen. Denne viste seg å forutsi mortalitetsrisiko uavhengig av andre risikofaktorer.

C-reaktivt protein som markør for hjerteinfarkt

Ved hjerteinfarkt får man en akutt fase-respons, med blant annet forhøyet C-reaktivt protein (CRP) (Arch Intern Med 2002; 162: 867–9). I prospektive studier har CRP også vist seg å kunne markere hvilke pasienter som senere vil utvikle hjerte- og karsykdommer. Retningslinjer publisert i USA har derfor inkludert CRP-målinger i primær forebygging av denne sykdomsgruppen. Imidlertid viser en kritisk gjennomgang av kriteriene for screeningundersøkelser at slike CRP-målinger ikke har verdi i en slik sammenheng.

Risiko for residiv ved arvelig brystkreft

Behandling av unge kvinner med brystkreft omfatter medisinske så vel som psykologiske og sosiale vurderinger (Lancet 2002; 359: 1471–7). Kunnskap om residivfaren er av stor betydning. 127 pasienter under 42 år med brystkreft ble undersøkt for mutasjoner i genene BRCA1 og BRCA 2. 22 pasienter hadde delesjoner i ett av disse genene. Etter gjennomsnittlig 12 år hadde 49 % av pasientene med arvelig brystkreft fått residiv i samme bryst og 41 % i motsatte bryst. Tilsvarende tall for dem med sporadisk brystkreft var 22 % og 9 %. Forfatterne diskuterer forebyggende tiltak for pasienter med arvelig brystkreft, blant annet bilateral mastektomi og behandling med antiøstrogener.

Anbefalte artikler