Medisinsk nytt

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Aktiv behandling av albuer?

Lateral epikondylitt («tennisalbue») kan behandles med immobilisering (ekspektativ behandling), steroidinjeksjoner eller fysioterapi (Lancet 2002; 359: 657–62). I en nederlandsk studie ble 185 pasienter randomisert til én av disse tre behandlingsformene. Etter seks uker var nesten alle som hadde fått steroidinjeksjon symptomfrie, mot under halvparten av de andre pasientene. De fleste pasientene i steroidgruppen fikk residiv etter kort tid. Etter seks og 12 måneder var resultatet best hos dem som hadde fått fysioterapi, men forskjellen i forhold til gruppen som ikke fikk aktiv behandling, var liten.

Prognose ved hepatitt C

For ti år siden testet man ikke blod for hepatitt C-virus i Storbritannia (BMJ 2002; 324: 450–3). I en epidemiologisk studie var dødeligheten blant 924 transfusjonspasienter smittet med hepatitt C-virus ikke signifikant høyere enn blant 475 ikke-smittede (Cox’ hasardratio 1,41; 95 % KI 95–2,08). Derimot var risikoen for å dø av leversykdom noe høyere, særlig hos pasienter som misbrukte alkohol eller var eldre enn 40 år ved smittetidspunktet.

Behandling ved hepatitt C

Kliniske studier utføres ofte på selekterte grupper pasienter, slik at resultatene ikke er i overensstemmelse med klinisk praksis (Ann Intern Med 2002; 136: 288–92). Dette bekreftes i en studie av behandling ved hepatitt C-virus-infeksjon. Blant 327 pasienter ved en hepatologisk klinikk i en større amerikansk by fikk bare 28 % interferonbasert behandling. 34 % hadde medisinske eller psykiatriske kontraindikasjoner, og 13 % misbrukte alkohol eller medikamenter. Studien belyser behovet for andre typer medikamentell behandling enn interferon ved en slik infeksjon.

Raloxifen reduserer hjerteinfarkt?

Raloxifen er en selektiv østrogenreseptormodulator (SERM) som reduserer risikoen for vertebralfrakturer (JAMA 2002; 287: 847–57). Fordi medikamentet har gunstig effekt på blodlipidene, har man vurdert om det også reduserer risikoen for hjerte- og karsykdommer. Analyser av dataene fra en stor studie med brudd som endepunktet viste ingen signifikant forskjell for forekomst av hjerte- og karsykdommer mellom gruppen som fikk aktivt medikament og de som fikk placebo. I gruppen pasienter med etablerte risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer virket raloxifen signifikant forebyggende.

Anbefalte artikler