Notiser

Artikkel

80% angrer på den første røyken

Åtte av ti røykere ville aldri ha begynt å røyke hvis de skulle tatt beslutningen på nytt. Men de tror det er lett å slutte. Det viser en undersøkelse blant 893 britiske røykere som er gjengitt i BMJ (2002; 324: 608). I gruppen 45–64 år var det 90% som angret på at de en gang hadde begynt med tobakk. Blant de unge fra 16–24 år var det så høy andel som 78 % som ønsket at de aldri hadde begynt. 80% i gruppen 16–29 år mente at de ville være røykfrie innen ti år. Ifølge forfatterne er denne gruppen overoptimistisk med tanke på eget røykesluttprosjekt. Tall fra en britisk undersøkelse i 1998 viser nemlig at 65 % av alle som noen gang hadde røkt, fortsatt var røykere da de passerte 40 år og 46 % hadde ikke klart å slutte ved 60 års alder.

Stor innvandrerundersøkelse i Oslo

10 000 innvandrere skal inviteres til å delta i den store innvandrerundersøkelsen i Oslo (se side 868–9). Deltakerne får gratis helsesjekk samtidig som de fyller ut et spørreskjema.

Undersøkelsen retter oppmerksomheten mot diabetes og hjerte- og karsykdommer. Etter helsesjekken får deltakerne tilsendt et svarbrev med opplysninger om kolesterol, blodtrykk, blodsukker og kroppsmasseindeks og oppfølging ved mistanke om diabetes. Det skal også spørres om trivsel, sosialt nettverk, oppvekst og tilhørighet.

Dataene fra undersøkelsen, som er anonymisert, vil blant annet bli brukt i utarbeidingen av en storbyhelseprofil som Folkehelseinstituttet har ansvaret for. Målet er å finne ut mer om årsakene til helseproblemene som grunnlag for å sette i gang tiltak.

Undersøkelsen omfatter personer født i Iran, Pakistan, Sri Lanka, Tyrkia og Vietnam, og er et samarbeid mellom Oslo kommune, Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet.

Fortrengt svangerskap

Fortrengte svangerskap er ikke uvanlig, ifølge en ny studie (BMJ 2002; 324: 458). Graviditeter der kvinnen ikke er klar over at hun er gravid før fødselen, forekommer tre ganger oftere enn trillingfødsler. Alle gynekologiske avdelinger i Berlin registrerte i perioden juli 1995 til juni 1996 tilfeller der kvinner ikke var klar over at de var gravide, og ikke hadde fått en graviditetsdiagnose av en lege i løpet av de første 20 ukene av svangerskapet. På basis av 29 462 fødsler i studieperioden kalkulerer forfatterene med at én av 475 graviditeter ble fornektet av kvinnen. Forfatterne peker på at en tidligere studie utført i Innsbruck viser omtrent samme frekvens av fortrengte svangerskap i ulike sosiodemografiske regioner.

Mot krise i britisk medisin?

Fremtidens medisinerutdanning i Storbritannia vil bli truet dersom legeflukten fra universitetene fortsetter. Over 10 % av de kliniske universitetsstillingene står nå ubesatt. Samtidig er det en kraftig økning i etterspørselen etter leger som kan undervise medisinstudenter, ifølge en lederartikkel i British Medical Journal (2002; 324: 437–8).

Medisinprofessor Paul Stewart slår fast at minst 1 000 akademiske stillinger må fylles innen 2006, dersom det skal være mulig å trene opp 2 500 flere medisinstudenter, slik myndighetene legger opp til. Forfatteren tar til orde for bedre lønnsforhold, finansierings- og karrieremuligheter for leger som vil forske, ikke minst for dem som allerede har avlagt doktorgrad. En opprustning av den akademiske medisinen er helt nødvendig for å hindre legeflukten fra universitetene og en alvorlig krise i medisinerutdanningen.

Skrivekurs på engelsk

I september 2002 holder britiske John Kirkman seminar for forskere, lærere og forfattere, i samarbeid med Tidsskriftet. For mange forskere er det å skrive artikkelen ofte det tyngste arbeidet. Når komplisert innsikt skal omsettes i klar tekst til en vanligvis bred leserkrets, skal det mye erfaring til å se hvordan skrivingen skal legges an. De fleste redaktører har erfart at selv meget dyktige forskere strever med å være tilstrekkelig presise og ikke minst kortfattede.

Tidsskriftet har mottatt de beste skussmål fra redaktøren av The Lancet når det gjelder John Kirkman, en erfaren journalist og redaktør, som bl.a. er brukt i opplæring av deres manuskriptredaktører og medisinske redaktører. Han er også benyttet av BMJ. Kirkman avholder 11. september i Oslo, i samarbeid med Tidsskriftet, et dagsseminar om å skrive medisinske og naturvitenskapelige artikler. Interesserte kan kontakte John Kirkman (kirkman.ramsbury@btclick.com).

Godkjente spesialister

Oversikten over godkjente spesialister er nå oppdatert på Legeforeningens Internett-sider. Dette er informasjon som tidligere var å finne i Årboken, som for øvrig ikke kommer ut i bokform lenger. Årboken er imidlertid beholdt som en inngangsportal til en mengde informasjon på Legeforeningens nettsider, deriblant oversikten over godkjente spesialister (www.legeforeningen.no/index.db2?id=1707). Statistikk for spesialistgodkjenninger er også oppdatert (www.legeforeningen.no/index.db2?id=1437).

Innsattes krav til helsetjenester

Det har vært flere oppslag i pressen den senere tid om at fengselsleger har skrevet ut Viagra til sedelighetsdømte innsatte. Nylig ble det kjent at Ila landsfengsel har avdekket et nytt tilfelle.

President Hans Kristian Bakke i Legeforeningen sier i en kommentar at det kan forsvares at seksualforbrytere kan få utskrevet potensmidlet Viagra fordi dette bl.a. kan forebygge overgrep.

– Vårt prinsipielle syn er at de som er dømt for denne type forbrytelser, ikke er fradømt retten til medisinsk behandling. I utgangspunktet kan de få forskrevet ethvert medikament som en lege mener det er riktig å forskrive. Viagra kan i en del tilfeller bidra til at en person kan få et normalt seksualliv og på den måten forebygge overgrep, sier han.

Grønt nummer skal informere om ventetider

Helse Vest har etablert grønt telefonnummer der pasienter kan få vite hvilket sykehus som har kortest ventetid for behandling.

Telefonen skal betjenes av en pasientveileder med helsefaglig bakgrunn. Pasientveilederen blir knyttet til Lærdal sjukehus, men skal hjelpe alle som ringer grønt nummer 800 41 004.

Arbeidet vil bestå i å informere om ventetider og ordningen med fritt sykehusvalg. Telefonsamtalene er gratis for den som ringer.

– Pasientene har fritt sykehusvalg, men det er stor variasjon i ventetidene ved norske sykehus. Det er derfor nødvendig å etablere et informasjonssenter der man kan henvende seg for å få informasjon om ventetidene, sier informasjonsdirektør Bjørg Sandal i en pressemelding fra Helse Vest.

Anbefalte artikler