Medisinsk nytt

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Ultralydundersøkelse i Danmark

Danske kvinner har andre forventninger til ultralydundersøkelse i svangerskapet enn det den faktisk inneholder (Ugeskr Læger 2002; 164: 902–5). 90 % av danske gravide gjennomgår tidlig i graviditeten en slik undersøkelse, som har til formål å bekrefte liv, avdekke tvillingsvangerskap, lokalisere placenta og bestemme termin. Ifølge en studie der 1 015 kvinner svarte på en rekke spørsmål, ønsket og forventet 84 % en målrettet undersøkelse med tanke på misdannelser. De fleste deltakerne ville gjennomføre en elektiv abort dersom alvorlige misdannelser hos fosteret ble oppdaget.

Homocysteins betydning for Alzheimers sykdom

En studie av 1 092 eldre fulgt i omkring åtte år bekrefter at forhøyet homocysteinnivå i plasma er en sterk og uavhengig risikofaktor for å utvikle demens og Alzheimers sykdom (N Engl J Med 2002; 346: 476–83). Deltakere som hadde nivåer på 14 mmol/l plasma eller høyere, hadde dobbelt så stor risiko for å utvikle Alzheimers sykdom som dem med lavere nivåer, også etter kontroll for vitamin B- og apolipoprotein E-verdier. Sammenhengen tilsvarer den som finnes mellom homocystein og risiko for hjerte-og karsykdommer.

Dødsulykker blant barn og sosial status

Trafikkulykker er hyppig dødsårsak blant barn og unge i Sverige. En studie publisert i BMJ (2002; 324: 396–7) viser at barn av foreldre med lav sosioøkonomisk status har langt større risiko for å dø i trafikken enn barn av foreldre med høyere status. Forskjellen var liten for barn som var bilpassasjerer. Derimot var den betydningsfull blant ungdom (15–19 år gamle) som var passasjer eller fører av motorvogn, og blant syklister.

Koloskopi bør gjentas

Gjentatt koloskopi med ti års mellomrom forebygger dødsfall av kreft i tykktarmen mer effektivt enn én enkelt screeningundersøkelse (Arch Intern Med 2002; 162: 163–8). I USA, der studien er gjort , har én koloskopiundersøkelse ved 65-års-alder vært anbefalt. Én undersøkelse vil spare flere liv dersom den gjøres hos 60-åringer, men vil være mer kostnad-nytte-effektiv dersom den utsettes til fylte 70 år. Koloskopi hvert tiende år sparer 2–3 ganger så mange liv og er medisinsk sett det gunstigste alternativet.

Anbefalte artikler