Notiser

Artikkel

Regjeringens store sjanse

«Evalueringen av Norges forskningsråd gir regjeringen en enestående sjanse til å se det FoU-finansierende apparat i sammenheng, og lansere de endringer man måtte ønske,» skriver Hans Skoie ved Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) i tidsskriftet Forskningspolitikk . Han minner om Sem-erklæringen, der det er slått fast at Bondevik-regjeringen vil revurdere hvordan avkastningen fra Fondet for forskning og nyskapning skal disponeres.

Dessuten, påpeker Skoie, er støtteformene for den offentlige støtten til forskning og utvikling (FoU) til næringslivet fortsatt under utforming, og det samme gjelder for den nye finansieringsmodellen ved universitetene og høyskolene.

«Vi ønsker en gjennomgang og diskusjon velkommen. Det er grunn til å tro at økt innsikt og engasjement kan gi vesentlige forbedringer på den organisatoriske side. For de mange som er misfornøyd med forskningsrådsfusjonen, vil det neppe foreligge en slik sjanse på mange år. Det bør ikke minst forplikte både forskersamfunn og samfunnsrepresentanter til et langt større engasjement enn for ti år siden,» skriver Forskningspolitikk .

Bestått for Legemiddelverket

Leger er mest interessert i terapianbefalinger fra Legemiddelverket, viser en undersøkelse som er referert i Nytt om legemidler nr. 1/2002. Legene som deltok i undersøkelsen, mener at Legemiddelverket er et anerkjent kompetansesenter, at de ansatte har høy faglig kompetanse og at legene får god bakgrunn for å informere pasientene. Legene besøker i liten grad Legemiddelverkets Internett-sider, viser undersøkelsen.

Statens legemiddelverk er forvaltningsorganet på legemiddelområdet som sorterer under Helsedepartementet. De fører tilsyn med produksjon, utprøvning og omsetning av legemidler. Etaten godkjenner og overvåker legemidlene, og skal bidra til riktig og økonomisk legemiddelbruk.

Liten hjelp i cannabis for kreftpasienter

Cannabis er ikke er den hjelpen mange trodde den skulle være for kreftpasienter med langt fremskreden kreftsykdom, ifølge en ny studie (Journal of Clinical Oncology 2002; 20: 567–573).

Alle de 469 pasientene i undersøkelsen hadde opplevd dårlig appetitt og vekttap. Pasientene ble delt i tre grupper. Enkelte fikk kun standardmedisinen megestrol, noen bare cannabismedisinen dronabinol, mens andre fikk begge medikamentene. Av de som fikk kun standardmedisin sa 75 % at de opplevde økt appetitt, mens kun 49 % av pasientene som fikk dronabinol hadde samme opplevelse.

11 % av de som fikk standardmedisinen megestrol veide 10 % mer enn de gjorde ved begynnelsen av studien. Til sammenlikning økte bare 3 % i gruppen som fikk cannabismedisinen vekten like mye. I gruppen som fikk begge medisinene var det ingen nevneverdig bedring i forhold til standardmedisinen alene.

Les mer: www.kreft.no

Søk i kurskatalogen på Internett

Kurskatalogen ligger i sin helhet på Legeforeningens Internett-sider. Klikk på Utdanning og kurs under www.legeforeningen.no, eller bruk direkteadressen www.legeforeningen.no/kurs

Ved å klikke på det aktuelle kurset, kommer alle nødvendige opplysninger opp, også hvem påmeldingen går til.

Slik søker du

Spesialitet : Det søkes på den aktuelle spesialitet. Kursene er lagt inn alfabetisk og med fra/til dato.

Kurs – alfabetisk : Her er alle kursene satt opp alfabetisk, uavhengig av spesialitet.

Generelle kurs : Alle andre kurs som ikke er satt opp under de to ovenstående valgmuligheter.

Forskerkurs : Her finnes forskerkursene ved universitetene.

Årsmøter : årsmøtene til spesialforeningene, yrkesforeningene og fylkesavdelingene.

Kalender : Her kan det søkes på måned, år, dato og arrangør.

Søk : Her kan det skrives inn kursnavn eller stikkord, fagområde, mv.

Anbefalte artikler