Medisinsk nytt

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Skademekanismer for Helicobacter pylori

Omkring halvparten av jordens befolkning er infisert med Helicobacter pylori (Science 2002; 295: 683–6). Parasitten er klassifisert som gruppe 1-karsinogen, og forårsaker blant annet kreft i magesekken. Etter hvert har man fått økt kjennskap til patogenesen ved Helicobacter pylori-assosiert sykdom. En virulent undergruppe av parasitten produserer proteinet CagA. Etter at Helicobacter pylori har festet seg til vertcellen, injiseres CagA inn i cellen. CagA fosforyleres og bindes så til tyrosinfosfatasen SHP-2. Nye funn viser at aktivert SHP-2 stimulerer til morfologiske forandringer i cellene.

God prognose ved mild astma

En prospektiv studie fra Canada kaster optimistisk lys over prognosen ved nydiagnostisert astma (Am J Med 2002; 112: 44–8). Det første året etter at diagnosen var stilt, klassifiserte man på grunnlag av medisineringen sykdommen hos 13 671 pasienter som mild, moderat og alvorlig sykdom. Fem år senere trengte bare 3 % av pasientene med mild astma medikamenter som tydet på at sykdommen hadde utviklet seg til alvorlig astma.

Fortsatt fysioterapi etter hjerneslag?

En undersøkelse av pasienter med gjennomgått hjerneslag, konkluderer med at fysioterapi har liten effekt på videre fremgang hos dem som fortsatt har mobilitetsproblemer etter ett år (Lancet 2002; 359: 199–203). En tilfeldig halvpart av 359 pasienter fikk individuelt tilpasset fysioterapi i regi av primærhelsetjenesten. Etter tre måneder var det en liten forskjell i mobilitet mellom de to gruppene, men denne forskjellen var borte et halvt år senere. Man kan likevel ikke konkludere med at fysioterapi ikke har effekt hos disse pasientene, bl.a. fordi gjennomsnittlig antall behandlinger var lavt.

Vanskelig diagnose for primærlegen

Såkalt borderline-personlighetsforstyrrelse karakteriseres ved ustabilt følelsesliv, impulsivitet og høy frekvens av angst og depresjon (Arch Intern Med 2002; 16: 53–60). I en kohortstudie med 218 pasienter fra allmennpraksis fikk 14 av pasientene denne diagnosen. Tre pasienter hadde hyppige selvmordstanker, tre hadde bipolar lidelse og fem hadde alvorlig depresjon. Hos nesten halvparten av pasientene visste ikke allmennpraktikeren at pasienten hadde et alvorlig psykisk helseproblem.

Anbefalte artikler