Notiser

Artikkel

Henvisningsordningen mykes opp

Det blir lettere å få oppfølging hos spesialist etter at Helsedepartementet har justert reglene for henvisning til spesialist, som ble innført samtidig med fastlegeordningen 1. juni 2000.

I merknad A4 i kapittel II i normaltariffen for privat legepraksis, har departementet fjernet den omstridte bestemmelsen om at en henvisning gjelder i maksimalt ett år. Den nye regelen går ut på at henvisning for den aktuelle sykdomstilstanden er gyldig til behandling og oppfølging hos spesialisten, er avsluttet.

Den andre endringen av henvisningsordningen er at kvinner som før 1. juni 2001 hadde etablert et lege-pasient-forhold på spesialistnivå, blir unntatt fra henvisningskravet. I første rekke gjelder dette kvinner som har fast gynekolog, og som fortsatt har behov for behandling eller har ønske om rutinekontroller hos denne gynekologen.

Endringene som er innført er et resultatet av dialogen som har pågått internt i Legeforeningen og mellom Legeforeningen og departementet de siste månedene.

SHD deles i SOS og HD

Fra 1. januar 2002 ble Sosial- og helsedepartementet (SHD) delt i Helsedepartementet (HD) og Sosialdepartementet (SOS).

De to nye departementene overtar til sammen alle de oppgavene som ble ivaretatt av Sosial- og helsedepartementet.

Det betyr at statsråd Dagfinn Høybråten fra 1. januar 2002 er sjef for Helsedepartementet, mens statsråd Ingjerd Schou er sjef for Sosialdepartementet. Statssekretær Kristin Ravnanger er statssekretær i Helsedepartementet, mens statssekretær Osmund Kaldheim er utnevnt til statssekretær i Sosialdepartementet.

Fra 1. januar 2002 er Pål Christian Roland og Line Henriette Holten Hjemdal politiske rådgivere i Helsedepartementet, og Jan Otto Risebrobakken politisk rådgiver i Sosialdepartementet.

Departementsråd Anne Kari Lande Hasle som hadde stillingen i Sosial- og helsedepartementet, er nå departementsråd i Helsedepartementet og Ellen Seip er departementsråd i Sosialdepartementet. Seip kommer fra stillingen som ekspedisjonssjef i Sosialavdelingen i Sosial- og helsedepartementet.

Esidrex registreres på nytt i Norge

Statens legemiddelverk har vedtatt å registrere Esidrex (hydroklortiazid) på nytt i Norge fra 1.12. 2001. Esidrex brukes ved hypertensjon og hjertesvikt med ødemtendens, samt Morbus Menières sykdom.

Esidrex er registrert og markedsført i Sverige og var tidligere registrert i Norge. Statens legemiddelverk har valgt å registrere Esidrex på nytt i Norge med den samme dokumentasjon som ligger til grunn for registreringen i Sverige.

Siden norsk preparatomtale og pakningsvedlegg er utarbeidet på grunnlag av svenske dokumenter, vil indikasjonsområdet for Esidrex i Norge utvides til også å omfatte Menières sykdom.

Statens legemiddelverk opplyser at tilgang til hydroklortiazid er viktig for

å sikre fleksibel og optimal bruk av legemidler som hydroklortazid kan kombineres med, for eksempel ACE-hemmere, AT1-blokkere, alfablokkere, betablokkere og kalsiumblokkere. Les mer på nettsiden: www.legemiddelverket.no/bivirk/prepfok/Esidrex.htm

Franske leger flykter fra det offentlige

I en enquete blant franske leger i fjor høst oppgir 24 % av legene at de vil forlate offentlig virksomhet til fordel for privat virksomhet. Blant kirurgene var tallet hele 38 %.

38 % av de spurte ville ikke takke ja til et tilbud om å bli avdelingsoverlege.

87 % gav uttrykk for utilfredshet med situasjonen som offentlig ansatt. 80 % så tyngden av administrative oppgaver som et stort problem og 78 % mente at budsjettene var for trange. 66 % mente at forskning var den virksomheten som i størst grad led under forholdene.

Enqueten er referert i avisen L’Express. Intervjuer med en rekke erfarne leger utfyller bildet i enqueten. Trange budsjetter, tungrodd administrasjon og nedslitte sykehus med mangel på utstyr går igjen som de mest tungtveiende grunnene. Noen sier at bedre lønn hadde vært av betydning når de byttet beite.

Røykeslutt på data

Legeforeningen og datafirmaet Diagnostica har utviklet et dataprogram for strukturert røykeavvenning. Programmet er myntet på allmennleger som driver røykeavvenning i sin praksis og kan integreres i det journalprogrammet legen allerede bruker. Lungelege Frode Gallefoss ved Vest-Agder sentralsykehus står bak det faglige innholdet.

Prisen er 580 kroner pluss moms per lisens – en lisens per PC. Bestilles fra Diagnostica, Sondreveien 1, 0378 Oslo.

E-post: roykeavvenning@diag.no, telefon 22 92 40 00.

Brosjyre og plakat om røykeavvenning til bruk på kontoret, kan bestilles fra Informasjonsavdelingen, e-post: informasjon@legeforeningen.no

Mer informasjon på http://roykeavvenning.diag.no

Anbefalte artikler