Medisinsk nytt

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Blodtrykk I

72 % av alle slagtilfeller skjer hos personer over 65 år (Arch Intern Med 2001; 161: 2343–50). Vanligvis beregner man risikoen for slag ut fra eksisterende blodtrykk. Det viser seg at tidligere hypertensjon er en sterk risikofaktor for slag hos eldre, selv om man nå har et normalt blodtrykk. Effekten er gjeldende for blodtrykk målt de siste to tiårene. Resultatene er hentet fra en stor epidemiologisk studie der mer enn 5 000 pasienter ble fulgt gjennom 50 år.

Blodtrykk II

Også lett forhøyet blodtrykk er assosiert med en signifikant økt forekomst av hjerte- og karsykdommer (N Engl J Med 2001; 345:1291–7). Konklusjonen er hentet fra den samme studien som over. Pasienter med systolisk blodtrykk mellom 130 og 139 mm Hg, ble sammenliknet med dem som hadde systolisk blodtrykk under 120 mm Hg. Risikoen for hjerte- og karsykdommer var mer enn doblet hos kvinner, og omkring halvannen gang økt hos menn. Man hadde da justert statistisk for andre, kjente risikofaktorer.

SLE i sentralnervesystemet

Systemisk lupus erytematosus kan føre til ulike sentralnervøse tilstander, fra lettere kognitiv svikt til koma (Nature Medicine 2001; 7: 1189–93). Nå har man funnet at antistoffer mot dobbeltstrenget DNA kryssreagerer med en subtype glutamatreseptorer som finnes i sentralnervesystemet. Disse antistoffene fører til nevrondød både in vivo og in vitro. Videre fant forskergruppen antistoffene hos en pasient med cerebral lupus, og kunne vise at de førte til apoptotisk celledød hos denne pasienten.

Færre resepter – mindre resistens?

Det er liten sammenheng mellom forskrivning av antibiotika og antibiotikaresistens (BMJ 2001; 323: 1037–41). Det viser en studie foretatt i den britiske primærhelsetjenesten. Forfatterne undersøkte forekomsten av resistens hos Escherichia coli-bakterier fra urin og pneumokokker, og sammenliknet denne med forskrivning av ulike typer antibiotika. Det var en liten, men statistisk signifikant sammenheng for E coli, og ingen for pneumokokker. Det er mulig at tiltak for å begrense bruk av antibiotika i allmennpraksis ikke vil ha den ønskede effekten på resistensutviklingen.

Anbefalte artikler