Notiser

Artikkel

Organisasjonsutvikling i sykehus

Forum for organisasjonsutvikling i sykehus er et fellesprosjekt for Sosial- og helsedepartementet og Kommunenes Sentralforbund, opprettet i 1997. Forumet er en oppfølging av Steine-utvalgets utredning om intern organisering og ledelse i sykehus, NOU 1997: 2 Pasienten først! Den fastslo at det i flere sykehus var behov for å gå gjennom intern organisering for å identifisere endringsbehov og gjennomføre endringer. Forumets arbeid skal foreløpig videreføres ut dette året.

Forumets oppgaver er å stimulere til positiv organisasjonsutvikling i sykehus. Les mer på www.forumet.net og www.itouhelse.net.

Kortversjon av vekt-helse-rapporten

Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet (SEF) har utgitt en kortversjon av rapporten Vekt-Helse som ble publisert i januar 2000. Her beskrives vektutviklingen og forekomsten av under- og overvekt i den norske befolkningen, helsemessige konsekvenser av under- og overvekt, hvilke faktorer som forklarer vektutviklingen, sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse, spiseforstyrrelser, behandling av fedme og forslag til forebyggende tiltak.

Gratis eksemplarer kan bestilles via telefaks 37 25 22 90. Hele rapporten og kortversjonen kan også lastes ned og bestilles fra SEFs nettsider: www.sef.no

Lavere folketilvekst

Folketilveksten (fødselsoverskudd pluss nettoinnflytting) i årets seks første måneder ble 9 500, det laveste for første halvår siden 1990, melder Statistisk sentralbyrå. Tilveksten er lav hovedsakelig fordi innvandringsoverskuddet har sunket. Flyttetapet fortsetter i Nord-Norge.

Mens utvandringen fra Norge var noe høyere i 1. halvår 2001 enn i samme periode i fjor, gikk innvandringen merkbart ned. Hittil i år er det registrert 11 900 utvandringer og 14 500 innvandringer. Tallene for samme periode i fjor var henholdsvis 11 400 og 18 500.

Befolkningsstatistikken viser at det er Nordland av fylkene som mister flest folk. Den nordnorske flyttebalansen mot andre fylker er i det hele tatt fortsatt negativ. Den største innenlandske flyttegevinsten hadde Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold.

Foreløpig folketall per 1. juli var 4 513 000.

Les mer på denne nettsiden hos Statistisk sentralbyrå: www.ssb.no/folkendrkv/

Familier med langtidssyke barn

Mange og lange sykehusopphold gjør det vanskelig for familier med langtidssyke barn. Ca. 90 000 norske familier har barn som er syke mer enn seks måneder i året. En smidigere holdning fra sykehus og kommune når det gjelder bruk av faste avlastere også når barnet er innlagt, vil kunne gjøre situasjonen bedre for disse familiene. Det viser en undersøkelse gjort av Regionssenter for Barne- og Ungdomspsykiatri i Helseregion Sør og Øst og organisasjonen Voksne for barn.

Fra foreldrenes side er det sterkt ønskelig å kunne benytte de faste avlasterne som inngår i kommunenes velferdstilbud, og som er sammen med det syke barnet i helger, også i sykehus. Undersøkelsen viser at det er behov for å klarlegge ansvarsforhold og regler. En samordning av primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og trygdeytelser vil være nødvendig for å bedre disse familienes livssituasjon.

Tillitsvalgte møter foretakene

Legeforeningen gjennomfører tillitsvalgtkonferanser i september, der foretakslederne og -styrene er invitert til å delta, sammen med våre tillitsvalgte. En av hensiktene er blant annet å bli bedre kjent med styrene og at de blir kjent med hva legene har av forventninger og synspunkter på prosessen.

Anbefalte artikler