Notiser

Artikkel

Rettssak mot den tyrkiske legeforeningen

Tyrkiske myndigheter har anlagt rettssak mot den tyrkiske legeforeningen fordi den har kritisert en ny fengselsreform som er innført i landet. Fengslene blir bygd på fjerntliggende steder og fangene blir plassert i eneceller. Den tyrkiske legeforening er bekymret for at denne typen fengsler vil gjøre det lettere å gjøre overgrep mot fangene.

Mange fanger har sultestreiket, og flere av de sultende har mistet livet. Den tyrkiske legeforeningen har offentlig støttet fangene og kritisert fengselsreformen. Tyrkiske myndigheter har derfor gått til rettssak mot foreningen for å fjerne sentralstyret. Den norske ambassaden i Ankara følger rettssaken i Tyrkia og holder Den norske lægeforening orientert om utviklingen.

Se nettsiden: mskrett/tyrkia/rettssak

Utstilling om legekunstens historie

I Läckö slott ved Lidköping i Sverige holdes i sommer utstillingen Kropp och själ – läkekonstens historia. Både folke- og skolemedisinens utvikling er representert. Ulike sykdomsoppfatninger og årsaker til sykdom, sykdom som straff, sykdom som ubalanse, sykdom som urenhet og behandlingsmetoder fra middelalderen og frem til i dag, vil bli vist.

Frem til 26. august er utstillingen åpen daglig fra kl 10–18. Ved slottet finnes gjestehavn, camping, badeplass, restaurant og café. Porselensfabrikken Rörstrand ligger i samme by. Lidköping ved Vänern ligger 29 mil fra Oslo. Turistkontorets telefonnummer er 0046 510 77 05 00. Se nettsidene: www.lidkoping.se/turist og www.lackoslott.se.

Temanummer om AIDS i Afrika

NORAD har finansiert et særtrykk av et temanummer av Tidsskrift for Norsk Psykologforening: Aids-epidemien i Afrika. Psykososiale perspektiver . Temanummeret speiler et bredt engasjement i ulike fagmiljøer, i politikken og i de humanitære organisasjonene.

I temanummeret beskrives forebyggende prosjekter fra mange afrikanske land. Budskapet er klart: Det nytter! Det handler om forebyggende arbeid, men også om hjelp til å mestre stress, sorg og kriser. I tillegg til fagartikler fra områder som sosialantropologi, økonomi, psykologi og samfunnsvitenskap, finnes også mer personlig pregede bidrag, skrevet av journalist Tomm Kristiansen, lege Per Solberg og fotograf Rune Eraker.

Temanummeret er gratis og man kan bestille så mange man vil. Mottaker må betale porto+ekspedisjonsgebyr. Kontakt Tidsskrift for Norsk Psykologforening, telefon 23 10 31 30 eller Kjersti Friestad, e-post: tnpf@psykol.no eller Nina Strand, e-post: nina@psykol.no

Senter for seniorpolitikk

Senter for seniorpolitikk (SSP) er et kompetansesenter som arbeider med stimulering og utvikling av en seniorpolitikk som legger til rette for et godt arbeidsmiljø og en god personalpolitikk for midt- og senkarrieren, i privat og offentlig virksomhet. I tillegg initierer og støtter senteret forskning innen fagområdet.

Senterets oppgaver består i å koordinere og bidra til samarbeid om seniorspørsmål med myndigheter, virksomheter, arbeidslivets parter og personalfaglige- og opplæringsorganisasjoner. Blant annet er senteret utpekt til å koordinere Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet som er en plan for hvordan arbeidslivet kan legge til rette for at eldre velger å fortsette i arbeid, fremfor å pensjonere seg tidlig.

Senter for seniorpolitikk holder til i Oslo og har seks ansatte. Senteret gir ut brosjyrer, bøker og nyhetsbladet 45+. Publikasjonene kan bestilles fra www.seniorpolitikk.no eller i bokhandelen. Tidligere LO-leder Yngve Hågensen er leder av styret for perioden 2001–02.

Færre kommuner søker om statlige legevaktmidler

12 interkommunale legevaktprosjekter har fått tildelt statlige tilskuddsmidler for 2001, men antall prosjektsøknader er nesten halvert siden i fjor.

Sosial- og helsedepartementet har fordelt om lag 4 millioner kroner på de 12

legevaktprosjektene for inneværende år. De enkelte bevilgningene varierer mellom 200 000 og 500 000 kroner, opplyser Per Gunnar Dahl i helseavdelingen i Sosial- og helsedepartementet.

Han oppgir at departementet har mottatt 16 søknader om støtte til samarbeidsprosjekter i til sammen 73 kommuner. Dette er en markant nedgang sammenliknet med i fjor, da det kom inn 28 søknader fra 143 kommuner. Årets totalbevilgning er dermed langt mindre enn fjorårets, som var på nesten 8 millioner statlige kroner.

– Hensikten med å dele ut tilskuddsmidler har vært å stimulere kommunene

til å samarbeide om løsninger for å stabilisere rekrutteringen av allmennleger til legevakttjeneste. At det er færre søkere, kan være uttrykk for at rekrutteringssituasjonen er mer stabil nå enn for bare noen år siden. Men det er også klart at den første bølgen av entusiasme rundt interkommunal legevakt har lagt seg, sier Per Gunnar Dahl.

Legemiddelhåndboken i ny utgave

Den nye utgaven av Norsk legemiddelhåndbok for 2000–01 er nå tilgjengelig i bokform og på Internett. Leger, turnusleger og medisinstudenter får tilsendt boken gratis. Sammen med Norges apotekerforening, Norsk medisinaldepot og Statens legemiddelkontroll etablerte Legeforeningen i 1999 Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok.

Legeforeningens sentralstyre vedtok 19.10. 1999 å forlenge sitt økonomiske engasjement i utgivelsen av Norsk legemiddelhåndbok 2000–01. Engasjementet vil bli forlenget i tre år, dvs. for 2002–04. For hvert av årene ytes det et bidrag fra Den norske lægeforening på 400 000 kroner. Beløpet bevilges under forutsetning av at Statens legemiddelverk bidrar til Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok og at Norges apotekerforening gjør det samme og med et tilsvarende beløp som Den norske lægeforening.

Beløpet belastes Legeforeningens fond til videre- og etterutdanning av leger.

To av tre norske ble sponset

President Hans Petter Aarseth sendte via de farmasøytiske selskaper en oppfordring til medlemmene som hadde fått reisen til Durban sponset, om å prioritere de faglige aktivitetene på kongressen. Bakgrunnen for presidentens henvendelse var at hele 231 leger var sponset av industrien, ifølge opplysninger på deltakerlisten. Noen av deltakerne uttrykte irritasjon over brevet og oppfattet det som en unødig påminnelse, mens andre mente at henvendelsen var på sin plass.

Kvinnelige leger i WONCA

Er du kvinnelig allmennpraktiker og interessert i å bli med i et nettverk av kvinnelige allmennpraktikere? Kontakt Lucy Candib, Massachusetts, USA. Hun administrerer en e-postliste der kvinnelige allmennleger kan diskutere. Kontakt: lcandib@massmed.org

Anbefalte artikler