Notiser

Artikkel

To av tre fastlegelister er ikke fulle

Bare en tredel, eller 1 282 av i alt 3 858 fastlegelister er fulle, viser tall fra Rikstrygdeverket. Flest åpne lister er det i Oslo, der ca. åtte av ti lister er åpne. 45 % av fastlegene i Østfold har åpne lister.

Ni av ti har fått oppfylt legeønsket sitt. Det er 288 059 som ikke har fått plass hos en av de tre legene de hadde satt opp. Av disse hadde 165 688 ingen ansiennitet. Andelen som ikke har fått innfridd noen av sine ønsker, synker med økende ansiennitet. Av de som hadde oppgitt over 20 år ansiennitet hos en lege, har 1 955 ikke fått oppfylt legeønsket sitt.

265 721 innbyggere (5,9 %) har fått tildelt liste uten navngitt lege. Høyeste andel er Sogn og Fjordane med 16 %, lavest er Østfold med 1,2 %.

4,4 millioner personer vil delta i fastlegeordningen, hvorav 3,3 millioner har oppgitt legeønske. Av disse har 39 672 innbyggere likevel ikke fått fastlege. 24 462 innbyggere har valgt å stå utenfor ordningen.

Fullstendig statistikk finnes på Rikstrygdeverkets nettsider: www.trygdeetaten.no/aktuelt/2001-05-10.html

Villa Sana får fortsette

Ressurssenter for leger ved Modum Bad får støtte til driften for nye seks år. Styret i Syke- og pensjonsordningen for leger har vedtatt å bevilge 2,6 millioner kroner til driften hvert år i seks år, til sammen 15,6 millioner kroner. Ressurssenteret ble åpnet i 1998 og søknaden om fortsatt støtte ble vurdert på bakgrunn av evaluering av snart tre års drift. Syke- og pensjonsordningen for leger vil vurdere grunnlaget for støtten fra år til år dersom medlemmenes utnyttelse av senteret synker betydelig.

Legemiddelforbruket i Norge

En ny utgave av boken Legemiddelforbruket i Norge er kommet for perioden 1996–2000. Boken gir en oversikt over den medikamentelle behandling helt ned til det enkelte legemiddel i perioden. I tillegg til salgstall og nøkkeltall finnes kommentarer til forbruksutviklingen. Tallene omfatter salg fra alle legemiddelgrossister til apotek og sykehus. Norsk Medisinaldepots statistikk er utgangspunktet for presentasjonen. Oppdragsgiver er Sosial- og helsedepartementet. Innholdet finnes på nettadressen: www.legemiddelforbruk.nmd.no

60 mil papir til fastlegebrev

14 arbeidsdager tok det trygdeetaten å skrive og sende ut brev til 3,6 millioner innbyggere om hvilken fastlege de har fått tildelt. Brevteksten var lagt inn på store papirruller med en diameter på 120 cm. Hver rull inneholdt formular til 60 000 brev, og veide ca. 500–600 kilo. Til utsendelsen av tildelingsbrevene gikk det med ca. 60 slike ruller og det utgjorde mer enn 60 mil papir.

Norske samfunnsmedisinere på kurs i Russland

30 samfunnsmedisinere fra Norge har meldt seg på til kurset Smittevern, rusproblematikk og velferdsutvikling i St. Petersburg, Russland, 6.–10. juni. Kurset arrangeres av Offentlige legers landsforening i samarbeid med prosjektet Communicable Disease Control in the Baltic Sea Region (Østersjøprosjektet) som fra norsk side ledes av Harald Siem. Målet er å styrke folkehelsesamarbeidet og bekjempe spredningen av tuberkulose og smittsomme sykdommer i østersjøregionen (1, 2).

Foruten de norske deltakerne, er det 15 påmeldte fra de baltiske land og 45 fra Russland. Kurset foregår ved Saint-Petersburg Medical Academy of Post-Graduate Studies (MAPS), og det blir besøk til primæmedisinske sentre samt fengsler.

– Vi håper at kurset kan bli begynnelsen på et nytt utvekslingsprogram, og en mulighet til å etablere faglige forbindelser til våre naboland i øst, sier kursleder Jon Hilmar Iversen ved Statens institutt for folkehelse. Han understreker at for å få bygd opp et effektivt smittevern i østersjøregionen, er det behov for en koordinert innsats for å skape entusiasme og spre kunnskaper innen dette feltet. Viktige områder er smitteovervåking og smittevarsling, vaksinasjonsprogrammer, laboratoriesamarbeid og epidemiologi.

Lege søkes til reise med unge kreftsyke

Ungdomsgruppen i Den Norske Kreftforening søker lege til ungdomsgruppens helsereise til Lanzarote 18.9–2.10. 2001. Turen går til Puerto del Carmen med opphold på hotell Blue Star Cinco Plazas. Helsereisen er et rehabiliteringstilbud til ungdom i alderen 15–35 år. Gruppen vil bestå av 40 deltakere ledergruppen inkludert.

Legen må ha god kunnskap om og erfaring med unge mennesker med kreft, være kontaktskapende og trives sammen med ungdom. Reise, opphold og tapt arbeidsfortjeneste blir dekket. Det blir utbetalt diett etter statens satser for utlandet.

Interesserte leger kan henvende seg til Ungdomsgruppen i Den Norske Kreftforening, innen 7. juni. E-post: ug@kreft.no. Kontakt Linda Havnegjerde Kristiansen, telefon 22 59 31 34 eller Inger Bente Totland, telefon 22 85 36 07.

Anbefalte artikler