Notiser

Artikkel

Verdens støyfrie dag

25. april er verdens støyfrie dag. Mer enn 1 million mennesker i Norge er plaget av støy på jobben, hjemme eller i fritiden, anslår Norsk forening mot støy. Biltrafikk er den hyppigste årsaken og hele 700 000 mennesker plages av dette. Støyforeningen mener at det er mye enkeltpersoner og organisasjoner kan gjøre for å redusere støyplagen. På www.stoyforeningen.no finnes informasjon om hva man kan gjøre med nabostøy, hva støy gjør med helse og trivsel, hvilke regler som gjelder for støy og hvor man kan henvende seg for å få informasjon om rettigheter og hjelp.

Skjerper kontroll med blodprodukter

Selv om det fortsatt ikke finnes sikre holdepunkter for at den humane varianten av kugalskap smitter ved blodoverføring, er sykdommen likevel brukt av Europarådet som argument for innskjerping av forsiktighetsregler rundt blodprodukter. Blant spesifiserte tiltak nevnes at hvert land bør opprette et sentralisert system som innebærer at bloddonorer kan spores opp dersom smitte gjennom blodprodukter oppstår. Landene oppfordres også til å utvikle gode tester for diagnostikk og screening når det gjelder sykdommen.

Gravide bør unngå ørret

Statens næringsmiddeltilsyn har nylig sendt ut kostholdsråd hvor man sier at gravide og ammende ikke bør spise ferskvannsørret og røye som veier over 1 kg. Undersøkelser har avslørt at fisken kan inneholde høye konsentrasjoner av metyl-kvikksølv (MeHg) som kan forårsake hjerneskade under fosterutviklingen. Gravide og ammende bør heller ikke spise gjedde eller abbor som er større enn ca. 25 cm. Kostholdsrådet omfatter ikke oppdrettsfisk.

I de fleste typer fisk er den maksimalt tillatte konsentrasjonen av metyl-kvikksølv 0,5 mg/kg. Nye analyser av større ørret har avdekket nivåer opptil 4,2 mg/kg, opplyser Statens institutt for folkehelse. Med et vanlig konsum av fisk kan man komme over grensen på 0,5 mg/kg.

Resultater fra flere befolkningsstudier indikerer sammenheng mellom inntak av metyl-kvikksølv fra sjømat og forstyrret utvikling av nervesystemet i fosteret, som gir seg utslag i dårligere konsentrasjonsevne, senere språkutvikling og dårligere finmotorikk. Faren er størst i annet og tredje trimester i svangerskapet og tidlig i ammeperioden. Ettersom fisk er sunt, bør gravide og ammende velge saltvannsfisk, oppdrettsfisk og små eksemplarer av viltlevende ferskvannsfisk.

Service i Forskningsrådet

Regjeringen har pålagt alle offentlige etater å utforme serviceerklæring til brukerne sine. Serviceerklæringene skal vise brukerne hva de kan forvente i møtet med forvaltningen, og skal bidra til å høyne servicenivået og kvaliteten på offentlige tjenester.

Norges forskningsråd har utformet sin serviceerklæring. Målet er blant annet at brukerne skal være fornøyd med den service som Forskningsrådet yter, at de får relevant informasjon og at de møtes med interesse og respekt. Forskningsrådet tar også mål av seg til å gi tydelige og forståelige tilbakemeldinger innen avtalte frister, ha åpenhet om arbeidsmåter samt ha oversiktlige og betryggende søknadsprosedyrer og beslutningsprosesser.

Forskningsrådet har også utarbeidet et tilbakemeldingsskjema, og tar gjerne imot ros og ris fra brukerne. Forskingsrådets serviceerklæring er tilgjengelig på nettsiden: www.forskningsradet.no/omnfr/forsk/service-erklaering/indeks.html

Anbefalte artikler