Notiser

Artikkel

HUNT på nye hender

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT, er fra 1.1. 2001 tilknyttet Det medisinske fakultet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Folkehelsa i Verdal har skiftet navn til HUNT forskningssenter.

  Partnerskapet innebærer at Det medisinske fakultet har ansvaret for daglig forvaltning av HUNT-dataene, det vil si at de yter service til forskere og andre som har fått innvilget tilgang til datamaterialet. Statens helseundersøkelser har fått konsesjonen på basisdataene, og har ansvar for kobling og annet som innebærer bruk eller registrering av direkte personidentifiserbare opplysninger.

  Endringene er kommet i stand som en forutsetning for bevilgning over statsbudsjettet for 2001 på 3,2 millioner kroner.

  – Vi oppfatter dette som en aksept og en understreking fra Sosial- og helsedepartementets side om at myndighetene vil satse på HUNT. På kort sikt betyr det sikrere finansiering. På lang sikt er tilknytningen til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet spennende for oss. Universitetet satser høyt på HUNT, og med tanke på et mulig HUNT 3 er det perspektivet viktig, uttaler daglig leder Jostein Holmen ved HUNT forskningssenter.

  For medarbeiderne i Verdal betyr partnerskapet at forvaltningen foregår

i regi av universitetet i stedet for Folkehelsa, og at man kan øke staben med faste medarbeidere fra to til 8–9. HUNTs samarbeidspartnere vil merke lite til forandringen. Holmen presiserer at HUNT fortsatt vil samarbeide tett med blant annet Folkehelsa og Statens helseundersøkelser og Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Europeisk jakt på MS-gener

Forskere fra 20 europeiske land går sammen i prosjektet GAMES, genetisk analyse av multippel sklerose i europeiske subpopulasjoner, for å finne gener som øker risikoen for å få multippel sklerose. Ved hjelp av moderne teknologi skal 6 000 områder av arvestoffet undersøkes av forskerne, skriver bladet Genialt som gis ut av Bioteknologinemnda. Områdene kalles mikrosatellitter og ligger jevnt fordelt blant arvestoffets rundt tre milliarder kjemiske bokstaver.

  Alle mennesker har sin personlige samling av mikrosatellitter i arvestoffet, og slike satellittmønstre kan ha direkte sammenheng med hvilke gener vi er utstyrt med. For eksempel kan en mikrosatellitt ligge i nærheten av et eller flere gener som øker risikoen for multippel sklerose. Forskerne vil sammenlikne satellittmønstre til mennesker med multippel sklerose med mønstrene til friske personer. Dersom de finner at en eller flere satellittområder skiller seg ut, vil de undersøke hvilke gener som finnes i akkurat dette området av arvestoffet.

  Norge er representert i GAMES med Hanne Flinstad Harbo, Anne Spurkland og Frode Vartdal ved Immunologisk institutt ved Rikshospitalet.

Nettside for syke barn

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg ønsker å avdramatisere diagnostiske undersøkelser og forberede barn til hospitalisering. Ved hjelp av egne Internettsider møter barna papegøyen Dunder, som de kan følge gjennom sykehusbesøk og undersøkelser. Tanken er at barna skal bli tryggere gjennom å bli kjent med avdelingene og det som skal skje, ved at de ser Dunder-sidene på forhånd sammen med foreldrene. Tidsskriftet Legemidler & Samfunn opplyser at det foreløpig bare er undersøkelse av nyrene som beskrives på nettsiden www.eld.se/dunder/index.html , men at flere undersøkelser blir lagt ut etter hvert.

Levevaner påvirker barns helse

To utenlandske studier bekrefter sammenhengen mellom astma og livsstil hos barn og unge, skriver Folkehelsas Nytt fra miljø- og samfunnsmedisin . En dansk studie viser at barn som er i god fysisk form, har noe lavere risiko for å utvikle astma i voksen alder. Er barna i veldig god form, er sammenhengen klarere. Studien fulgte 757 barn uten astmasymptomer fra de var ti til de fylte 20 år. 7 % utviklet astma i denne perioden. En japansk studie blant astmabarn viste at inntak av fiskeoljekapsler med omega-3-fettsyrer kan dempe symptomer betraktelig. I tillegg hadde barna bedre nytte av medisinene.

Råd om sikrere sex på utenlandsreiser

Statens helsetilsyn har gitt ut en ny brosjyre God reise til utlandet som inneholder råd om sikrere sex for utenlandsreisende. Den retter seg særlig mot de som reiser til områder med høy forekomst av HIV som Sørøst-Asia og Afrika sør for Sahara.

Til brosjyren er det laget en plakat (IK-2718). Begge deler kan bestilles gratis på faksnummer 22 24 95 90 eller e-postadresse: trykksak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Kursgodkjenning

Ved søknad om kursgodkjenning må søknadsskjema fylles ut. Kurssøknader uten søknadsskjema vil ikke bli behandlet.

  Søknadsskjemaet kan fås fra Elin Wespestad, utdanningsavdelingen, telefon 23 10 91 21. Skjemaet finnes også på Legeforeningens Internett-side under Skjemaer og Trykksaker, Spesialist.

Anbefalte artikler