Notiser

Artikkel

Kan tape på å anke til Trygderetten

Etter dagens regler kan Trygderetten bare endre saker til gunst for trygdede. Men ifølge statsbudsjettet vil det bli fremmet et forslag om å endre dette i løpet av 2000.

Hvis en trygdet har fått tilstått 50 % uførepensjon av trygdeetaten, men krever høyere pensjon og anker til Trygderetten, gir trygderettslovens § 20 i dag retten anledning til å endre vedtaket utover kravet dersom det er til gunst for den trygdede. Inneholder anken eksempelvis et krav om 80 % pensjon, kan retten vedta full uførepensjon. Retten kan ikke vedta det motsatte, at uførepensjonen skal falle bort fordi vilkårene ikke er oppfylt.

I forslaget til statsbudsjett for 2001 signaliseres en endring, slik at Trygderetten også gis mulighet til å endre en avgjørelse i disfavør av den trygdede.

Et forslag til lovendring skal ifølge Stortingsproposisjon nr. 1 (2000–01) fremmes innen utgangen av 2000, og foreslås rettskraftig fra 1. april 2001.

Søk i kurskatalogen på Internett

Kurskatalogen ligger i sin helhet på Legeforeningens Internett-sider. Klikk på Kurs og møter under www.legeforeningen.no

Ved å klikke på det aktuelle kurset, kommer alle nødvendige opplysninger opp, også hvem påmeldingen går til.

Slik søker du

Spesialitet: Det søkes på den aktuelle spesialitet. Kursene er lagt inn alfabetisk og med fra/til dato.

Kurs – alfabetisk: Her er alle kursene satt opp alfabetisk, uavhengig av spesialitet.

Generelle kurs: Alle andre kurs som ikke er satt opp under de to ovenstående valgmuligheter.

Årsmøter: Årsmøtene til spesialforeningene, yrkesforeningene og fylkesavdelingene.

Kalender: Her kan det søkes på måned, år, dato og arrangør.

Søk: Her kan det skrives inn kursnavn eller stikkord, fagområde, mv.

Kurskatalogen sendes ikke lenger ut som et nummer av Tidsskriftet, men kan kjøpes i papirversjon i Legeforeningens sekretariat for kr 150, telefon 23 10 90 73, e-post legeforeningen@legeforeningen.no

Anbefalte artikler