()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Færre føflekker med solkrem

  Færre føflekker med solkrem

  Personer med mange føflekker er mer utsatt for å utvikle malignt melanom (JAMA 2000; 283: 2955–60). Færre enn 2 % av nyfødte har føflekker, og man vet ikke hva som fører til at disse utvikles med årene. Man regner med at det kanskje kan føre til lavere risiko for malignt melanom dersom man hindrer føflekkutvikling hos barn. 309 barn fra Vancouver deltok i en studie av hvorvidt solkrem med høy beskyttelsesfaktor fører til færre føflekker. Hos 222 fikk foreldrene utlevert krem med solbeskyttelsesfaktor 30 og instruksjon om å smøre inn barna hver gang de skulle være i solen i mer enn 30 minutter. Etter tre år var det noe færre nye føflekker i behandlingsgruppen. Effekten var sannsynligvis høyest hos barn med fregner.

  Svangerskap etter fylte 40

  Svangerskap etter fylte 40

  Risikoen for spontanabort og dødfødsel øker med alderen (BMJ 2000; 320: 1708–12). Tidligere hadde kvinner som fødte sent ofte mange barn fra før av, eller de hadde hatt problemer med å bli gravide. I dag utsetter mange å få barn av sosiale årsaker. Ved hjelp av tall fra det danske fødselsregisteret har man sett på sammenhengen mellom dødfødsel og spontanabort og morens alder, og kunnet sammenlikne med antall tidligere svangerskap. I alt 1 221 546 fødsler hos 634 272 kvinner deltok i studien. Risikoen for spontanabort var 8,9 % hos kvinner i aldersgruppen 20–24 år, mot 74,7 % hos dem over 45. Etter fylte 42 år endte over halvparten av graviditetene med spontanabort eller dødfødsel. Sammenhengen var uavhengig av antall tidligere graviditeter.

  Beskytter warfarin mot kreft?

  Beskytter warfarin mot kreft?

  Store epidemiologiske studier har vist en insidensøkning av kreft i de første årene etter en episode med venøs tromboemboli (N Engl J Med 2000; 342:1953–8). I en større svensk undersøkelse har man fulgt 854 pasienter i gjennomsnittlig åtte år etter et slikt tilfelle. Hos 13 % diagnostiserte man en ny cancer i løpet av det første året, og det var en økt risiko for nyoppdaget kreft i minst to år. Det var imidlertid færre tilfeller av kreft blant dem som var behandlet med warfarin i seks måneder, i forhold til dem som bare hadde fått 11/2 måneds behandling. Effekten gav særlig utslag på kreft i urogenitalområdet.

  Arvelig astma

  Arvelig astma

  En dansk tvillingundersøkelse viser at astma hovedsakelig er en arvelig lidelse (Ugeskr Læger 2000; 162: 3726–9).

  34 076 personer registrert i et tvillingregister svarte på et spørreskjema. Kumulativ insidensandel av sykdommen var 6,2 %. Man fant en betydelig høyere konkordansrate, oddsratio og korrelasjon for astma hos monozygote i forhold til dizygote tvillingpar. Det var derimot ingen holdepunkter for innflytelse fra felles miljø. Etter en spesiell modell for analyse i tvillingstudier, mener forfatterne at 73 % av variasjonen i tilbøyelighet til astma skyldes genetiske faktorer.

  Transplantasjon av navlestrengsblod

  Transplantasjon av navlestrengsblod

  Navlestrengsblod brukes av og til i stedet for beinmarg ved transplantasjoner (N Engl J Med 2000; 342: 1846–54). Alternativet har flere fordeler, blant annet lav infeksjonsrisiko, ingen risiko for donor og den enkle tilgangen til hematopoetiske celler. 113 barn som hadde mottatt navlestrengsblod fra søsken ble sammenliknet med 2 052 barn som hadde fått beinmargstransplantasjon. Multivariatanalyser viste en nedsatt risiko for både akutt og kronisk transplantat-mot-vert-reaksjon hos pasientene som fikk navlestrengsblod i forhold til kontrollpersonene. Mortaliteten i de to gruppene var den samme.

  Effektivisert cellegift

  Effektivisert cellegift

  Fluorouracil brukes ved colorektalcancer, men effekten reduseres av rask nedbrytning (Lancet 2000; 355: 2125–31). Eniluracil hemmer det hastighetsbestemmende enzymet i metabolismen av fluorouracil. Ved hjelp av positronemisjonstomografi har kreftforskere vist at denne inaktiveringen øker konsentrasjonen av fluorouracil i tumorvev. Seks pasienter med avansert kreftsykdom deltok i studien. Forfatterne mener at en slik enzymhemming gjør det mulig å gi medikamentet i tablettform.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media