Notiser

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Øresundssamarbeid mellom leger

  Øresundssamarbeid mellom leger

  Københavns Lægeforening og De Skånska Läkarforeningarna drøfter nå mulighetene for et fremtidig samarbeid mellom legene i Øresunds-regionen, melder danske Dagens Medicin . Det første trinnet i prosessen er å kartlegge forskjeller og likheter i organisasjonsstrukturen og sondere interessen for felles aktiviteter.

  – På lengre sikt regner vi med et konkret samarbeid innen spesialistutdanningen. Man kan undre seg over at det hittil har vært så lite kontakt mellom legene i København og Skåne. Vi har ofte et tettere forhold til engelske eller amerikanske leger enn til vår svenske kolleger, sier formannen i Københavns Lægeforening, Torben Pedersen. Han tror det vil bli mer utveksling av leger over sundet, særlig innen høyt spesialiserte områder i medisinen.

  For høy broavgift over Øresund

  For høy broavgift over Øresund

  Prisen for å passere Øresundsbron kan bli en barriere for samarbeidet mellom universiteter som satser på en større utveksling av studenter. Et månedskort for toget mellom København og Malmö vil koste 1 200 danske kroner. Danske studenter vil få rabatt slik at prisen kommer ned i 666 kroner, mens tilbudet om 30 % rabatt til svenske studenter er enda dårligere.

  – De høye broavgiftene gjør det urealistisk for studenter å reise frem og tilbake hver dag, sier Pia Kaa Kristensen ved

  Øresundsuniversitetet til danske Dagens Medicin . En arbeidsgruppe ved Øresundsuniversitetet har forslått å harmonisere opptaksreglene mellom de 11 høyskolene og universitetene i regionen. Man har også tatt til orde for økt felles kursvirksomhet. Det er satt i gang en aksjon for at studentene skal få lavere transportutgifter, og man håper på en løsning når broen er åpnet.

  Norge henger etter i bioteknologi

  Norge henger etter i bioteknologi

  Det er påfallende mindre aktivitet innen bioteknologi og andre høyteknologiske næringer i Norge, sammenliknet med resten av Norden. Tall fra Bioteknologinemda viser at det er 38 registerte bioteknologibedrifter i Norge, mens Sverige har 270. I sin handlingsplan for 2000 retter Bioteknologinemda søkelyset mot norsk industriutvikling basert på moderne bioteknologi.

  – Det er viktig å identifisere forhold som kan virke bremsende på industrietablering, blant annet når det gjelder saksbehandling og lovverk. Usikkerheten om regler og rammebetingelser i Norge kan være nok til at utenlandske firmaer legger virksomheten til andre land. Vi trenger en bred diskusjon om utviklingen på dette området i Norge, sier Ruth Kleppe Aakvaag i Bioteknologinemda.

  Ny nordisk kongress i medisinsk humor

  Ny nordisk kongress i medisinsk humor

  Den annen nordiske kongress i medisinsk humor har temaet Humor och glädje i vården og arrangeres i Växjö i Sør-Sverige 5. – 6. oktober.

  Arrangører er Nordisk selskap for medisinsk humor sammen med Kommunförbundet Kronoberg og Kunskapsutveckling Syd, Landstinget Kronoberg.

  Foredragsholderne er hentet fra Norden, USA og Canada med bl.a. Rod Martin, Annette Goodheart, Michael Christensen, Gunvor Lantz, Sven Svebak og P. Nalle Lanela. Programmet vil gi et innblikk i humorforskning, medisinsk humor og humor i arbeidslivet.

  Det offisielle programmet består av plenumsforedrag og praktiske øvelser med flere parallelle sesjoner. Latteren ventes å sitte løst.

  Den første kongressen i medisinsk humor ble arrangert på Alvdal høsten 1999. Den gang ble det uttrykt skuffelse over at bare leger hadde adgang. I år har vi sørget for større lokaler og har utvidet antall plasser fra 120 til 400. Nå er kongressen åpen for alle som arbeider i helsevesenet samt politikere og øvrige interesserte. Godt tverrfaglig miljø i tråd med formålsparagrafen til Nordisk selskap for medisinsk humor som er å fremme humor i det medisinske miljø for å frigjøre livsgledens lekende og legende krefter.

  Avgiften er 1 800 svenske kroner per deltaker ved påmelding før 1. juli og 1 950 kroner ved senere påmelding. Siste frist er

  28. august. Avgiften inkluderer kaffe, lunsj og middag torsdag kveld. Medlemmer som deltar på generalforsamlingen får også middag fredag kveld.

  Påmelding via Kommunförbundet Kronoberg, Vidéum, S-351 96 Växjö, Sverige. Telefaksnummer 0046 470 77 89 40.

  E-post: info@kronoberg.komforb.se

  Nettadresse:www.kronoberg.komforb.se/humor.htm

  Vi ser frem til trivelige og lærerike dager innrammet av musikk, underholdning og godt selskap.

  Skåninger på lynkurs i dansk

  Skåninger på lynkurs i dansk

  100 universitetsstudenter fra Skåne fikk plass på intensivkurset i dansk ved Københavns Universitet i slutten av juni. Kurset var det første i sitt slag, og ifølge Pia Kaa Kristensen ved Øresundsuniversitetets sekretariat var responsen overveldende. Innen påmeldingsfristen hadde 165 studenter fra alle fakulteter meldt sin interesse for å lære dansk på den kvikke måten, innen åpningen av Øresundsbron 1. juli. Foruten gloser og grammatikk fikk deltakerne undervisning om dansk kultur og samfunnsliv.

  Kristensen sier at det åpenbart er behov for flere kurs for språkhungrige skåninger. Hun tror også at interessen er mer enn et vindblaff i forbindelse med bropremieren.

  – Nå som broen er blitt virkelighet, har folk på begge sider av sundet større behov for å vite mer om hverandre, og det første skrittet er å lære seg språket. For studenter som skal krysse sundet for å være med på utvekslingsprogrammer og samarbeidsprosjekter, er dette tilbudet særlig aktuelt, sier hun.

  Bioteknologisk industri

  Bioteknologisk industri

  Med naturressurser, olje- og gassinntekter og et høyt utdanningsnivå har Norge gode forutsetninger for å gjøre seg gjeldende innen bioteknologisk industri, skriver avtroppende leder i Bioteknologinemda Torleiv O. Rognum i tidsskriftet Genialt . Han minner blant annet om at legemidlet ciklosporin, som har ført til en dramatisk bedring av resultatene ved organtransplantasjoner, er utvunnet av en soppart på Hardangervidda.

  Manglende vilje til å satse på norsk bioteknologisk industri kan skyldes at staten og private investorer har brukt motstanden mot EUs patentdirektiv som en sovepute, antar Rognum. Han tror at direktivets betydning først og fremst ligger i at det etableres kompetanse for EU-domstolen på patentområdet, noe som vil skape mulighet for en tiltrengt harmonisering av lovtolkningen innen EØS-området.

  Strålingsbiologi og politikk

  Strålingsbiologi og politikk

  Norske leger mot atomvåpen og Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo har samarbeidet om seminarserien Strålingsbiologi og politikk. Professorene Hans Prydz og Jens Gustav Iversen arrangerte seminarserien. Målet var å supplere det medisinske studium på et forsømt, men viktig område av folkehelse og miljømedisin samt å rekruttere nye medlemmer til Norske leger mot atomvåpen.

  Kurset som gikk over 11 kvelder spredd over et år, hadde høyt kompetente innledere fra universitetet og fra sikkerhetspolitisk avdeling i Utenriksdepartementet. Flertallet av de 40 deltakerne var medisinstudenter, men kurset var åpent for alle interesserte. Sju kurs-deltakere benyttet seg av tilbudet om en avsluttende skriftlig kursprøve som gav to vekttall ved bestått prøve.

  Temaene som ble tatt opp var: stråling og cellebiologi, DNA-skade og reparasjon, atomstråling og partikler, bombescenarier, behandling av akutt stråleskade, stråling til nytte, psykososiale aspekter, internasjonal sikkerhetspolitikk og det nye trusselbildet, risikoanalyse og vurdering.

  Fra krig til våpen

  Fra krig til våpen

  På årsmøtet i mars vedtok Norske leger mot atomkrig å skifte navn til Norske leger mot atomvåpen (NLA). Søsterorganisasjonene i Skandinavia har fulgt etter, men moderorganisasjonen heter fortsatt International Physicians for the Prevention of Nuclear War. Da foreningen ble stiftet i 1982 var faren for en total atomkrig mellom USA og Sovjetunionen det store problemet. I dag domineres situasjonen av fare for atomkrig som følge av uhell, spredning av atomvåpen til nye stater, kjernefysisk terrorisme og et nytt rustningskappløp. Det er bakgrunnen for navneendringen.

  Gestaltpsykoterapi – et supplerende terapitilbud

  Gestaltpsykoterapi – et supplerende terapitilbud

  Gestaltterapeuter som utdannes i Norge og etablerer seg med egen praksis, er en ressurs som bør utnyttes som et seriøst helsetilbud i et overbelastet behandlingsapparat.

  Gestaltterapi er en prosessorientert, eksperimentell terapiform som egner seg både til individuell, par- og gruppeterapi. Metoden i terapien tar sikte på å bevisstgjøre klientene på egne følelser og handlinger, slik at de tydeligere kan se og

  erkjenne seg selv og sine valg. Bevisstgjøring skjer gjennom samtale, rollespill,

  kreative uttrykksformer og eksperimentelle øvelser.

  Gestalt er et tysk ord som betyr skikkelse, helhet, form eller figur. Hensikten med terapien kan være å bearbeide traumatiske opplevelser, kriser, angst, depresjoner, se på behovskonflikter og eksistensielle spørsmål, endre tvangsmessig

  atferd, utvide evnene til kommunikasjon og samhandling med andre og arbeide med egen utvikling.

  Gestaltterapien ble etablert i mellom- og etterkrigstiden av psykiaterne Laura og Frits Perls og psykolog Paul Goodman. Den er dannet ut fra psykoanalytisk teori, feltteori, gestaltpsykologi og ideer fra

  fenomenologisk eksistensialisme og fra

  filosofen Martin Buber.

  Alle de nordiske landene har utdanningstilbud i gestaltterapi. I Norge skjer utdanningen blant annet ved Norsk

  Gestaltinstitutt AS, som ble etablert i 1986. Utdanningen er et fireårig deltidsstudium, som omfatter egenterapi og terapeutpraksis under faglig veiledning. Alle praktiserende gestaltterapeuter er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening, som også sender ut oversikt over praktiserende terapeuter.

  Adresse: Norsk Gestaltterapeut For-ening, Postboks 3162 Elisenberg, 0208 Oslo. Telefon 22 23 03 30/959 90 996.

  Julenummeret 2000

  Julenummeret 2000

  Som vanlig vil Tidsskriftets julenummer ha en mer allmenn, kulturell og historisk profil enn årets øvrige utgaver.

  Manuskripter som ønskes vurdert for publisering i julenummeret, må være

  redaksjonen i hende senest 25.9. 2000. Julenummeret kommer ut 10.12.

  Har du ideer eller forslag til stoff som kan være egnet til julenummeret, mottar vi dem gjerne

  (tidsskriftet@legeforeningen.no).

  Etisk standard for netthelse

  Etisk standard for netthelse

  På en konferanse i San Francisco i mai la sammenslutningen Hi-Ethics frem etiske prinsipper for Internett-tjenester rettet mot konsumenter. Medlemmene forplikter seg til å levere pålitelig og oppdatert helseinformasjon, aldri blande redaksjonelt stoff og markedsføring og aldri gi ut informa-

  sjon om sine brukere til uvedkommende tredjeparter. Hi-Ethics vil samarbeide med myndigheter og industrien for å sikre en bredest mulig oppslutning om retningslinjene, og utarbeide en type sertifisering for de organisasjoner som legger seg inn under de samme prinsippene.

  Hi-Ethics består av 20 av de mest sentrale e-helseleverandørene i USA, blant annet gigantiske America Online, og står for nesten 16 % av all Internett-trafikk i USA. Mer om Hi-Ethics på

  www.hiethics.com

  Normaltarifforhandlingene

  Normaltarifforhandlingene

  Forhandlingene begynte 9.6. 2000.

  Legeforeningens viktigste krav gjaldt driftstilskuddene. Man ønsket en ny, høyere driftstilskuddsklasse, for å skape grunnlag for mer hjelpepersonell. Et viktig krav var at Legeforeningen vil ha forbud mot utlysning av reduserte driftstilskudd, når driftstilskuddet utelukkende er redusert for å gjøre plass til kommunale oppgaver innenfor en tidsramme på 37,5 timer uke, og det er klart at det er behov for en fulltidspraksis i kommunen. Det er også fremmet krav om noen nye takster og prioriteringer på enkelttakster som vil være avhengig av rammen. Midler til pensjonsordning for ansatte i legepraksis er også et prioritert mål. Detaljer om resultatet kan hentes fra www.legeforeningen.no.

  Resultatet forutsettes iverksatt fra 1.7. 2000.

  Håndbok om prevensjon og abort

  Håndbok om prevensjon og abort

  Legeforeningen, Statens helseundersøkelser og RFSU gav i 1996 ut en bok om prevensjonsveiledning og abortrådgivning. Målet er å bidra til å redusere antall aborter. Boken er utarbeidet av legene Britt-Ingjerd Nesheim og

  Kjell-Olav B. Svendsen. En plakat

  følger med boken som bestilles fra

  Legeforeningen, telefon 23 01 90 00

  eller e-post:

  legeforeningen@legeforeningen.no

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media