Den norske lægeforening Årsberetning 1999

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  • 1 Den norske lægeforening er en fagforening som har som formål:

   • a) å virke for høy faglig og yrkesetisk standard blant foreningens medlemmer

   • b) å fremme medlemmenes sosiale, kollegiale og økonomiske interesser

   • c) å verne om medlemmenes psykiske og fysiske helse

   • d) å fremme legeutdanningen og medisinsk vitenskapelig virksomhet

   • e) å fremme tiltak som er egnet til å bedre befolkningens helse

   • f) å arbeide med helsepolitiske spørsmål

  • 2 Legeforeningens adresse er Akersgaten 2, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo.

  • 3 Foreningen hadde per 31.12. 1999 en egenkapital på 44,7 millioner kroner og har gode økonomiske forutsetninger for fortsatt drift. Regnskapet er derfor avlagt under denne forutsetning. Styret kjenner ikke til forhold etter regnskapsårets avslutning som kan ha betydning for foreningens stilling og resultat. Det er et økende antall medlemmer i foreningen og fremtidsutsiktene vurderes derfor som gode.

  • 4 I Legeforeningens sekretariat er det et eget arbeidsmiljøutvalg samt verneombud. Foreningen ivaretar sine oppgaver i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser. Sykefraværet er lavt. Det har ikke forekommet arbeidsulykker i 1999.

  • 5 Legeforeningen har ingen virksomhet som påvirker det ytre miljø.

  • 6 Sentralstyret foreslår at årets overskudd disponeres som følger: Årsoverskuddet, kr 10 468 098, disponeres ved avsetning til forsikringsfond med kr 1 370 578, ved overføring til konfliktfondet med kr 9 450 000, ved overføring til utredningsformål med kr 862 627 og ved overføring fra annen egenkapital med kr 1 215 107.

  Oslo, 26. april 2000

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media