Notiser

Artikkel

Reformer i helseberedskapen

Materiellberedskapsprosjektet i Statens helsetilsyn fremmer et forslag for å skape en mer dynamisk og robust helseberedskap.

Tiltak på kort sikt (2–3 år) er

 1. å avvikle statens beredskapslagre og donere utstyret til humanitære formål

 2. å opprettholde en nasjonal beredskap av to feltsykehus i form av oppgraderte NorHosp-enheter, mens de øvrige kan benyttes til internasjonale kriser

 3. å opprettholde en nasjonal beredskap av 30 100–10-enheter

 4. å stille Sivilforsvarets prehospitale materiell til disposisjon for helsevesenet

 5. å pålegge sykehusene 30 dagers beredskap i form av strengt nødvendig utstyr i form av egne lagre eller avtaler om forsyningssikkerhet

 6. å styrke regionsykehusenes beredskapskompetanse for sjeldne katastrofer (gass, biologiske og radioaktive agens)

Tiltak på lengre sikt er

 1. å opprette et sentralt kompetanseorgan for vurdering av helseberedskap ut ifra risikobilder

 2. å utrede sykehusenes beredskapskapasitet

 3. å igangsette pilotprosjekter for å utvikle og samordne logistikk og beredskap i helsevesenet

 4. å etablere prosjekter for å vurdere og styrke helseberedskapen mot ulykker og terrorhandlinger der kjemikalier og biologiske agens er involvert

 5. å etablere beredskapssamarbeid mellom helsevesenet og Forsvaret

 6. å opprette et kompetanseorgan for internasjonale spørsmål vedrørende sikkerhet og beredskap.

Miljø og helse

Sosial- og helsedepartementet og Miljøverndepartementet har lagt frem en felles handlingsplan for miljø og helse.

Handlingsplanen peker på at helse- og miljøvernmyndighetene har felles interesser innen blant annet luftkvalitet og vannkvalitet, støy, smitte- og fremmedstoffer i mat, helse- og miljøfarlige kjemikalier og stråling. Miljøfaktorer kan øke hyppighet av sykdommer og være viktige medvirkende årsaker til luftveissykdommer, allergier, skader på immunsystemet så vel som kreft og arvelige sykdommer.

Handlingsplanen peker på at det er en stor utfordring å utforske og utnytte mulighetene i våre omgivelser til å styrke og fremme folkehelsen. Ansvaret for å fremme dette arbeidet påhviler både helse- og miljømyndigheter, heter det i handlingsplanen.

Anbefalte artikler