Notiser

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Forhandlinger om legevaktavtale

Forhandlinger med staten og Kommunenes Sentralforbund om ny legevaktavtale begynte 25. januar. Denne skal gi mulighet for at flere kommuner kan organisere felles legevakt med tilstedevaktordning i bemannet vaktsentral i tidsrommet klokken 2300 til 0800. Det forutsettes også overgang fra stykkprishonorering til timehonorering av vaktlegene. Målet er å forsøke å bedre rekrutteringen til allmennmedisin ved å redusere vaktbelastningen for legene og å få til en honorering som er bedre og mer utjevnet mellom byer og distrikter enn tilfellet er i dag. Målet er at avtalen skal være ferdig utgangen av februar.

Nye L-takster

  • De nye takstene trådte i kraft 1. januar

  • L10 kr 104

  • L15 kr 156

  • L20 kr 208

  • L25 kr 260

  • L35 kr 365

  • L45 kr 469

  • L90 kr 938

  • L180 kr 1 875

  • L120 kr 1 250

Lederseminaret 2000

Årets lederseminar arrangeres fra 22. mars klokken 1600 til 23. mars klokken 1700 i nærheten av Oslo Lufthavn Gardermoen. Temaet for møtet er fastlegeordningen og fondsproblematikken. Deltakerne er fylkesavdelingenes ledere, yrkesforeningens ledere og sentralstyret, samt sekretariatet.

For mer informasjon kontakt Legeforeningens organisasjonsavdeling ved Åsmund Hodne, telefon 23 10 90 84.

Helsepolitisk avdeling

I oktober 1999 vedtok landsstyret at Legeforeningens utredningsavdeling skulle skifte navn til Helsepolitisk avdeling og styrkes med en stilling. Derfor skiftet Utredningsavdelingen navn ved årsskiftet. Arbeidet med å ansette ny medarbeider er i gang.

Nevrologisk navneskifte

Årsmøtet i Norsk neurologisk forening har vedtatt at den nye stavemåten skal være Norsk nevrologisk forening. Dette er i tråd med Tidsskriftets nylig endrede stavemåte og ble vedtatt uten omfattende ordskifte.

NTNU-forsker blir instruktør ved Harvard

Det er lenge mellom hver gang nordmenn blir tilbudt akademiske stillinger ved prestisjetunge amerikanske universiteter. Dr.ing. Staal A. Vinterbo fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim er ansatt som instruktør ved Harvard Medical School i Boston, Massachusetts. Vinterbo har de siste årene forsket ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap ved NTNU.

I januar forsvarte Vinterbo sin doktorgradsavhandling på et arbeid om prediktive modeller i medisin. Prediktive modeller er matematiske formuleringer av observerte sammenhenger. De har til hensikt å utnytte tilgjengelige databaser, for eksempel sykehusdata i forbindelse med mottak og behandling av pasienter. De kan også brukes som en del av et beslutningsgrunnlag ved kompliserte, multifaktorielle problemstillinger.

Ved Harvard-universitetet får Staal A. Vinterbo en stilling ved Decision Systems Group, som hører inn under det medisinske fakultet. Foruten å drive med egen forskning, skal han veilede forskningsstipendiater. 30-åringen har planer om å fortsette med en forskerkarriere, men ikke nødvendigvis i USA.

Oslo-helsen kartlegges

Fire nye helseundersøkelser skal ta for seg Oslo-folks helse i regi av blant andre Statens helseundersøkelser. Oslo-undersøkelsen fra 1972–73 der man studerte hva som kunne oppnås ved å redusere risikofaktorene for hjerte- og karsykdommer, skal følges opp. En undersøkelse i bydelen Romsås skal finne ut hva fysisk aktivitet betyr for helsen. I april begynner arbeidet med en helseprofil for Oslo. Over 50 000 mennesker skal innkalles til høyde- og vektmåling, blodprøver og blodtrykksmåling. Noen skal undersøkes for osteoporose, muskelplager, kosthold og lidelser relatert til arbeidsforhold. Den siste undersøkelsen settes i gang i 2001 og tar for seg kosthold og livsstilssykdommer blant innvandrere.

Norsk Pasientskadeerstatning

Norsk Pasientskadeerstatning ble opprettet i 1988. Instansen behandler krav om erstatning fra pasienter som mener seg

påført skade i det offentlige helsevesen. I 1999 avsluttet Norsk Pasientskadeerstatning utbetaling i 675 saker. Året før var tallet 477 saker. Direktør Erling Breivik forklarer den store forskjellen med at 1998 var året da nøkkelpersoner sluttet og det ble innført nytt datasystem, noe som samlet sett reduserte effektiviteten. I 1999 var det samlede erstatningsbeløpet 226 millioner kroner, mens det året før var 156,7 millioner kroner. Gjennomsnittlig utbetalingssum var henholdsvis 352 000 og 275 000 kroner.

Internett-sider for funksjonshemmede

Funk@ heter et nytt nettsted der funksjonshemmede og kronisk syke kan møtes, dele erfaringer og få informasjon. Temasider på Funk@ er blant annet lov og rett, medisin og helse, foreldre og barn, hjem og fritid, jobb og utdanning. Man kan også lese sportsresultater for funksjonshemmede, og på førstesiden er det en egen nyhetstjeneste som oppdateres daglig. Funk@ er tilpasset synshemmedes behov, og foreligger i ren tekstversjon. Stoffet er derfor også tilgjengelig for blinde. Særskilte versjoner som tilrettelegger for personer med bevegelseshemning er under utvikling. Funk@ har adressen: www.funkalfa.no

Anbefalte artikler