Notiser

Arvid Mikelsen, Einar Skoglund Om forfatterne
Artikkel

Nye blanketter fra Rikstrygdeverket utsatt

Rikstrygdeverket har i samråd med Sosial- og helsedepartementet bestemt at innføring av nye blanketter for legeerklæring ved arbeidsuførhet og sykmelding skal utsettes. Blankettene er omtalt i Tidsskriftet nr. 30/99, side 4620.

Begrunnelsen er at Legeforeningen har krevd at utfylling av sykmeldingens del II og uførhetserklæringen skal honoreres. Derfor får innføringen av blankettene budsjettmessige konsekvenser som det ikke var mulig å avklare før den planlagte iverksettelsen 1.1. 2000. Legeforeningen har dessuten hatt klare innvendinger til den nye sykmeldingsblanketten.

Gjeldende blanketter for sykmelding, sykmelding II, revisjon/ny vurdering, attføring, uførepensjon og kurantsak skal benyttes inntil informasjon om ny dato for innføring av de nye blanketter er fastsatt.

Rapportering om utdanningsvirksomheten 1999

I bestemmelsene for spesialistutdanningen §9 er alle utdanningsinstitusjoner pålagt å utføre årlig rapportering om utdanningsvirksomheten. Rapportene vil bli vurdert av spesialitetskomiteen for den enkelte spesialitet.

Sekretariatet har sendt rapporteringsskjema for 1999 til utfylling og retur med ønskede vedlegg. Av hensyn til spesialitetskomiteenes arbeidsbyrde ber vi om at utdanningsutvalget ved alle sykehusavdelingene og ansvarlig overlege prioriterer dette arbeidet og overholder fristene som er satt for retur av rapportene.

Anbefalte artikler