()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Viktige B-celler

  Viktige B-celler

  Immunsystemet i tynntarmen er organisert i Peyers plakk, som blant annet består av M-celler (Science 1999; 286: 1965–8). M-cellene leverer patogener til lymfoid vev. Eksperimenter på mus viser at dyr som ikke har B-celler, heller ikke utvikler M-celler, Peyers plakk eller follikkelassosiert epitel. M-cellene utviklet seg imidlertid igjen i mus som fikk erstatning av B-celler. Musene som manglet B-celler, var motstandsdyktige mot infeksjon med tumorvirus fra brystvev. Dette skyldes sannsynligvis mangel på M-celler heller enn en direkte konsekvens av B-cellemangelen. Forsøkene viser at B-celler, ved siden av å være immunglobulinproduserende celler, har betydning for utviklingen av lymfoid vev i tarm.

  Keisersnitt i Latin-Amerika

  Keisersnitt i Latin-Amerika

  Forløsning ved keisersnitt øker helserisikoen for mor og barn og koster mer enn normale fødsler (BMJ 1999; 319:1397–402). I utviklingslandene gjør mangelfull dokumentasjon det vanskelig å kartlegge hyppigheten av inngrepet. Et senter i Uruguay har forsøkt å kartlegge utbredelsen av keisersnitt i 19 latin-amerikanske land. I 12 av landene, med til sammen 81 % av fødslene, ble det foretatt flere keisersnitt enn de 15 % som anbefales av Verdens helseorganisasjon. Det var en signifikant korrelasjon mellom høyere brutto nasjonalprodukt per hode og forekomsten av keisersnitt, og inngrepet ble oftere foretatt ved private sykehus. Forfatterne hevder at det hvert år utføres flere enn 850 000 unødvendige keisersnitt i Latin-Amerika.

  Hvem har en spiseforstyrrelse?

  Hvem har en spiseforstyrrelse?

  Spiseforstyrrelser er blant de vanligste psykiatriske lidelser hos unge kvinner, men ofte vanskelige å diagnostisere (BMJ 1999; 319: 1467–8). Engelske psykiatere har utviklet fem spørsmål som avdekker kjerneproblemene ved anoreksi og bulimi. Disse spørsmålene ble testet på 116 kvinner med kjent spiseforstyrrelse og på 96 friske kontrollpersoner. Positivt svar på to eller flere av spørsmålene gav en sensitivitet på 100 % og en spesifisitet på 87,5 % for anoreksi og/eller bulimi.

  Clozapin og hjertesykdom

  Clozapin og hjertesykdom

  Clozapin benyttes ved behandlingsresistent schizofreni (Lancet 1999; 354: 1841–5). Etter to uventede dødsfall hos unge menn har australske leger sett nærmere på om clozapin kan gi kardiovaskulær sykdom. Mellom 1993 og 1999 fikk 8 000 pasienter clozapin. Hos disse fant man i ettertid 15 tilfeller av myokarditt og åtte tilfeller av kardiomyopati. Alle med myokarditt utviklet sykdommen innen tre uker etter at de fikk clozapin. Fem av disse døde. Kardiomyopati ble diagnostisert opp til 36 måneder etter behandlingsstart. I de tilfeller der det ble foretatt nekropsier, viste disse eosinofile infiltrater som ved akutt legemiddelreaksjon.

  Unge promillekjørere

  Unge promillekjørere

  Hva kjennetegner unge personer som dømmes for promillekjøring? Finske epidemiologer har sammenliknet data for alle som ble dømt for promillekjøring etter 1965 med opplysninger fra et nasjonalt sykehusregister og med kriminalregisteret (Lancet 1999; 354: 1788). De fant at nesten halvparten av voldsforbrytere med en psykiatrisk diagnose var arrestert for promillekjøring før fylte 18 år. Desto yngre personen var ved promillekjøringen, desto høyere var sannsynligheten for at han eller hun var en voldsforbryter med tillegg av alvorlig psykiatrisk sykdom.

  HIV-profylakse til helsepersonell

  HIV-profylakse til helsepersonell

  I Danmark anbefalte helsevesenet våren 1997 at helsepersonell som ble utsatt for HIV-smitte, skulle få profylaktisk behandling med antiretrovirale medikamenter (Ugeskr Læger 1999; 161:6619–21). I løpet av de to følgende årene fikk 47 personer slik behandling, av disse 13 leger og 14 sykepleiere. 18 indekspersoner hadde ikke kjent HIV-smitte, og ingen av de eksponerte personene utviklet HIV-positivitet. Den retrospektive undersøkelsen konkluderer med at eksponeringsfrekvensen for HIV-viruset er uakseptabelt høy. Profylakse bør bare anvendes der indekspersonen er kjent HIV-smittet, eller dersom han eller hun tilhører en risikogruppe og samtidig har HIV-relaterte symptomer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media