Annonse
Annonse

Søk

91 resultater
05.01.2006
Tidsskriftet 125 år – speil og messingskrin Det første nummer av Tidsskriftet – som den gang het Tidsskrift for praktisk Medicin – utkom 1. januar 1881. Med nr. 1/2006 markerer vi at Tidsskriftet er...
10.12.2002
Legerolle og legekultur Kollegialiteten leger imellom er under press. Samtidig strever mange leger med balansen mellom arbeid og familie. Hvordan står det til med legerollen ved utgangen av 2002?...
30.11.2002
Laparoskopisk reseksjon av lever Leverreseksjon er etablert behandling hos selekterte pasienter med lokalisert sykdom i leveren. En gjennomgang av de siste års behandlingsresultater fra...
20.11.2002
Forskningsmetoder Temaserien om forskningsmetode avsluttes med artikler om bruk av personopplysninger og taushetsplikt, samt en kort innføring i nytte-kostnads-analyser. Personopplysninger brukt i...
10.11.2002
Ultralyd ved inflammatorisk tarmsykdom Transabdominal ultralydundersøkelse kan gi meget detaljert informasjon ved inflammatorisk tarmsykdom, men er fortsatt bare et supplement til mer avanserte...
30.10.2002
Registerforskning Norge har helseregistre av svært høy kvalitet. Dette gir gode muligheter for medisinsk forskning, særlig når opplysningene brukes sammen med biologiske data og helseundersøkelser...
20.10.2002
Forskningsmetoder Tidsskriftet starter en artikkelserie om metoder i klinisk og epidemiologisk forskning til hjelp for leger og studenter som vil komme i gang med forskningsaktiviteter. Grundig...
10.10.2002
Infeksjoner og sykehjem Forekomst av infeksjoner, kontroll av importinfeksjoner og bruk av antibiotika er undersøkt ved norske sykehjem. Disse undersøkelsene tyder på at infeksjoner er et vel så...
30.09.2002
Schizofreni Temaserien om schizofreni avsluttes med artikler om barn, vold og etikk. Schizofreni hos en av foreldrene påvirker barns oppvekstsituasjon i varierende grad, og risikoen for å utvikle...
20.09.2002
Hørselsscreening av nyfødte Universell hørselsscreening av nyfødte kan nå utføres på en enkel og nøyaktig måte. Barn med hørselstap kan dermed diagnostiseres tidligere. Dermed vinnes verdifull tid...
10.09.2002
Bedre sarkombehandling En gjennomgang av data for 1 813 pasienter med bein- eller bløtvevssarkom tyder på en vesentlig bedret kvalitet på utredning og behandling ved Radiumhospitalet gjennom de siste...
30.08.2002
Schizofreni – en folkesykdom Schizofreni rammer mer enn 400 nordmenn hvert år, og om lag 10 % av alle uføretrygdede har schizofreni. Sykdommen er forbundet med stor menneskelig smerte for både...
20.08.2002
Medisinstudiet Starten av et nytt høstsemester markeres med en rekke artikler om medisinstudiet. Hele den ”nye” studieplanen ved Universitetet i Oslo – Oslo96 – er nå gjennomført av ett kull. Oslo96...
10.08.2002
Kvinner, østrogen og sykdomsrisiko Østrogentilskudd, som hormonsubstitusjon eller p-pille, har både effekter og bieffekter, og fordeler og farer må veies opp mot hverandre. Saklig opplysning er bedre...
30.06.2002
Reiser – farer og gleder Sommer betyr reiser, og interessen for reiser til svært høytliggende fjellområder er økende. Høydesyke kan være livstruende, men kan forebygges ved langsom oppstigning...
20.06.2002
Reiser og helse Sommer innebærer økt reiseaktivitet, og reiser kan ha medisinske implikasjoner. Reisemedisin som fagdisiplin omfatter helserelaterte spørsmål knyttet først og fremst til...
10.06.2002
Selvmord blant eldre Selvmord skjer i alle aldersgrupper og er et alvorlig samfunnsproblem. En norsk undersøkelse av selvmord blant eldre viser at psykiatrisk sykdom, spesielt depresjoner, er et...
30.05.2002
Abort blant innvandrere Fremmedkulturelle kvinner utgjorde 24,5 % av alle abortsøkende i 1999, men bare 15,5 % av den kvinnelige befolkningen, viser en ny undersøkelse fra Oslo. Fremmedkulturelle var...
20.05.2002
Funksjonelle lidelser Nakkeslengskade (whiplash) og fibromyalgi er omdiskuterte medisinske diagnoser. Kunnskapsgrunnlaget for disse tilstandene er fortsatt sparsomt, og flere forklaringsmodeller er...
10.05.2002
Leger og rusomsorg Leger har et viktig ansvar i behandlingen av rusavhengige – uansett om rusomsorgen er forankret i sosialvesenet eller i helsevesenet. Rollen som lege for stoffmisbrukere innebærer...