Annonse
Annonse

Søk

3309 resultater
Dag Bratlid
16.02.2018
Flo har selvfølgelig rett i at antall liggedøgn ikke er det eneste mål på det legearbeid som en inneliggende pasient medfører, innskrivings- og utskrivingsprosessen er antagelig relativt lik for en...
Tonje Helle Flo
16.02.2018
Dag Bratlid vurderer antall liggedøgn for inneliggende pasienter som eneste indikator på mengde arbeid for legen ( 1 ). En faktor som ikke beskrives, er hvor stort antall innleggelser som fordeles på...
Bård Engen Husteli
16.02.2018
Kaveh Rashidi argumenterer for at fastleger av og til må si til pasientene: «Vet ikke, menneskekroppen er bare rar noen ganger.» ( 1 ) Jeg kjenner et behov for å protestere litt mot denne tenkningen...
Esben Esther P. Benestad, Gunnar Frode Olsen, Janecke Thesen, Haakon Aars, Mari Bjørkman
05.02.2018
Vi setter stor pris på Åse Bjorvatn Sæviks engasjement og kommentar ( 1 ) til vår kronikk ( 2 ). Vi slutter oss til hennes avsluttende standpunkt: «Gode og kyndige møte med helsetenesta, derimot, bør...
Hilde Nebb
05.02.2018
Petter Gjersvik tematiserer at Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, de senere årene stadig oftere aksepterer at bedømmelseskomiteene velger et oppgitt emne for prøveforelesningen ved...
Are Brean
22.01.2018
Takk til både Børre Fevang og Torben Wisborg for betimelige kommentarer til min lederartikkel. Slik Fevang er inne på kan problemet med røverkongresser også sees i sammenheng med de siste årenes...
Jørg Mørland, Jørgen G. Bramness
22.01.2018
Advokat Dagfinn Hessen Paust kommer med et nokså krast angrep på vår kronikk om hvor lenge effektene av cannabis varer. Han åpner med en anklage om blanding av juss og medisin, men han gjør dette...
Øivind Ekeberg, Erlend Hem
22.01.2018
I kronikken i Tidsskriftet argumenterer vi for at det er mulig å forutsi selvmord på kort sikt. Ved å gi de beste forutsetninger for å snakke om fortvilelse og selvmordstanker, kan og bør man også...
Kaare Harald Bønaa, Terje Steigen
22.01.2018
Hovedpoenget i vår kronikk er at det ikke er vitenskapelig dokumentasjon for å anbefale koronar angiografi innen 24 timer ved akutt hjerteinfarkt uten ST-elevasjon (NSTEMI). Dette berører ikke Eek og...
Børre Fevang
22.01.2018
Sjefredaktør Are Brean peker fortjenestefullt på røverkonferanser som en trussel mot tillit og kvalitet i medisinsk vitenskap, og henviser videre til røvertidsskrifter der en mot en pen sum kan få...
Vegard Bruun Bratholm Wyller
22.01.2018
I originalartikkelen som rapporterte endret energiomsetning hos pasienter med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) gikk forfatterne langt i å antyde at funnene kunne forklare pasientens symptomer ( 1...
Dagfinn Hessen Paust
22.01.2018
Mørland & Bramness anbefaler at regelmessige cannabisbrukere fratas føreretten grunnet vedvarende straffbar promille ( 1 ). Kronikken sammenblander juss og medisin, og gir et urimelig inntrykk av...
Torben Wisborg
22.01.2018
Brean er i lederen «Dr. Dreiers metode» bekymret for det økende antall tvilsomme eller klart svindelbaserte invitasjoner til konferanser som ikke eksisterer ( 1 ). Problemet er helt reelt, og økende...
Tetyana Kalchenko
22.01.2018
Jeg er enig med forfatterne som etterlyser en helhetlig politikk som fremmer sunne kostholdsvaner ( 1 ). Et sunnere kosthold kan forebygge sykdommer som tar liv, reduserer livskvalitet og påfører...
Tormod Stangeland, Jan Hammer, Trond Fjetland Aarre, Wenche Ryberg
22.01.2018
Ekeberg & Hem argumenterer annerledes enn vi gjør i vår kronikk «Ingen kan føresjå sjølvmord» ( 1 , 2 ), men vi ser likt på begrensningene i skjemabasert selvmordsrisikovurdering. Vi er enige om...
Christian Eek, Jarle Jortveit, Ole Johan Jakobsen
22.01.2018
Bønaa & Steigen gjennomgår i sin kronikk indikasjon og tidspunkt for koronar angiografi ved akutt hjerteinfarkt uten ST-elevasjon (NSTEMI) ( 1 ). De konkluderer med at rutinemessig angiografi...
Anne-Siri Øyen, Bente Ulleberg, Paul Sangar, Sean Wallace, Henrik Holmstrøm
08.01.2018
Vi takker Steinar Konradsen og Henriette Konradsen for kommentarer. Vi er helt enige i at tidlig innsats er viktig for barn som strever. Det vi ønsket å trekke frem med denne kasuistikken er hvor...
Steinar Konradsen, Henriette Konradsen
08.01.2018
Øyen og medforfattere peker på at utredning og behandling av barn med atferdsvansker er et viktig felt hvor mye sykelighet kan forebygges ( 1 ). At det viktigste vi kan lære av denne kasuistikken er...
Knut Øymar, Ingvild Bruun Mikalsen, Suzanne Crowley
08.01.2018
Aslak Hovda Lien etterlyser intensjonen med artikkelen. Astma er en kjent diagnose, protrahert bakteriell bronkitt er ikke det, og det kan bidra til at mange barn med denne tilstanden diagnostiseres...
Aslak Hovda Lien
08.01.2018
Artikkelen Protrahert bakteriell bronkitt hos barn av K. Øymar og medforfattere har utløst debatt. Les hele diskusjonen på våre nettsider. Følgende kommentar er basert kun på egen reaksjon og...