Annonse
Annonse

Søk

318 resultater
Mark Fagan
23.10.2008
Økt bruk av antibiotika har forårsaket alvorlig resistensutvikling for flere typer bakterier ( 1 ). I Norge forskrives over 90 % av antibiotika i allmennpraksis hovedsakelig til pasienter med...
Anne B. Bærug, Elisabeth Tufte, Kaare R. Norum, Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
20.09.2007
I april 2006 lanserte Verdens helseorganisasjon (WHO) en ny vekststandard for barn i alderen 0 – 5 år ( 1 ). De nye vekstkurvene viser hvordan barn bør vokse, ikke kun hvordan de vokser på et...
Nanna Lien, Bernadette N. Kumar, Lars Lien
06.09.2007
Overvekt og fedme blir vanligere både blant barn og voksne og i rike så vel som i fattige deler av verden ( 1  –  4 ). Både utenlandske oversiktsartikler ( 5 , 6 ) og vår egen forskning har vist at...
Jan Hysing, Marjut Sarjomaa*, Karina Skog, Stian Lydersen
17.05.2007
De siste 20 årene har det vært en stadig utvikling innen akuttbehandling, rehabilitering og sekundærprofylakse ved hjerneslag. Diagnostikken er bedret med rutinemessig CT caput og mange steder er det...
Torgeir Engstad, Matti Viitanen, Ove Almkvist
17.05.2007
Kognitiv svikt er en vanlig følgetilstand etter hjerneslag og har vært gjenstand for undersøkelser i over 20 år ( 1 ). Ordet kognisjon brukes i psykologien synonymt med «kunnskapsmessig», og...
Brynjar Fure
17.05.2007
Depresjon er vanlig etter hjerneslag, og forverrer pasientens prognose. Tilstanden kan bedres med SSRI-behandling. Illustrasjonsfoto IBID/GV-Press I norske slagenheter er det opparbeidet stor...
Renate Pettersen
17.05.2007
Inkontinens betegner en manglende evne til å holde tilbake urin eller avføring og er et av de mest sjenerende symptomer et voksent menneske i vår kultur kan rammes av. Vannlating og fordøyelse...
David Russell, Christian Lund, Arve Dahl
17.05.2007
Rundt 13 000 nordmenn rammes årlig av hjerneinfarkt, for om lag 3 000 dreier det seg om residivinfarkt ( 1 ). Dessuten vil minst 5 000 personer i løpet av et år oppleve et transitorisk iskemisk...
Espen Dietrichs
03.05.2007
Inntil for bare få år siden trodde vi at hjernen hos voksne manglet evne til å forandre seg og at reparasjon av hjerneskader derfor ikke kunne finne sted. Denne oppfatningen påvirket også klinisk...
Søren Jacob Bakke, Karl-Fredrik Lindegaard
19.04.2007
3 % av alle hjerneslag og opptil 5 % av slagrelaterte dødsfall skyldes subaraknoidalblødning. Insidensen er omkring 100/million/år ( 1 ). Nær to av tre rammede er kvinner. Befolkningsstudier viser at...
Hans-Jørgen Johnsen, Anders Vorhaug, Kjell Arne Kvistad
19.04.2007
Den første detaljerte beskrivelsen av cerebral venetrombose, også kalt sinusvenetrombose, ble forfattet av Ribes i en artikkel fra 1825 ( 1 ). Siden fulgte en rekke kasuistikker basert på...
Rolf Salvesen, Tor Ingebrigtsen
19.04.2007
Spontan intracerebral blødning er en alvorlig tilstand som utgjør ca. 10 % av alle hjerneslag. Formålet med denne artikkelen er å gi en oversikt over tilstanden, med vekt på forekomst og...
Lars Thomassen
19.04.2007
Fellesnevneren for de fleste hjerneinfarkter er en cerebral arterieokklusjon med påfølgende cerebral iskemi, celleskade og irreversibel celledød. Behandling ved akutt hjerneinfarkt må derfor...
Kirsten Krohg-Sørensen, Søren Jacob Bakke, David Russell
29.03.2007
I Norge forekommer det ca. 12 000 – 15 000 hjerneslag hvert år. Om lag en av tre pasienter har hatt slag før. Hjerneslag er den vanligste årsaken til invaliditet og den tredje vanligste dødsårsaken i...
Christian Lund, Arve Dahl, David Russell
29.03.2007
Et transitorisk iskemisk anfall (TIA) er det kliniske uttrykk for en akutt, men (antatt) forbigående sirkulasjonsforstyrrelse i hjernen. Anslagsvis 15 – 26 % av dem som rammes av hjerneinfarkt har...
Eivind Berge, Trond Dahl
29.03.2007
Hjertesykdom og hjerneslag kan betraktes som to manifestasjoner av én og samme sykdom: aterosklerose. Aterosklerose rammer karsystemene i alle kroppens organer, og hjerteinfarkt og hjerneslag er de...
Arve Dahl, Christian Lund, David Russell
29.03.2007
Fargedopplerultralyd av de precerebrale arterier. Illustrasjonsfoto Rikshospitalet–Radiumhospitalet Hjerneinfarkter utgjør rundt 85 % av alle hjerneslag. Tradisjonelt har man delt hjerneinfarktene i...
Ole Morten Rønning
29.03.2007
Akutt slag må gjenkjennes raskt og pasienten innlegges via AMK. Illustrasjonsfoto ©Science Photo Library/GV-Press Hjerneslag er en vanlig og potensielt svært alvorlig sykdom, og behandlingsmuligheter...
Hanne Ellekjær, Randi Selmer
15.03.2007
Hjerneslag er i Norge den tredje hyppigste dødsårsaken etter koronarsykdom og kreft og er den vanligste årsaken til funksjonshemning hos eldre. Til tross for at dette er en av våre store...
David Russell, Arve Dahl, Christian Lund
15.03.2007
Hjerneslagsykdom medfører stor helsemessig belastning for dem som rammes, og betydelige utgifter for samfunnet. Det er anslått at 15 000 nordmenn får hjerneslag hvert år og at rundt 5 000 av disse...