Annonse
Annonse

Søk

401 resultater
Helge Schirmer
08.10.2009
Legeforeningens innspill i konfliktsituasjoner begrenser seg ofte til juridisk bistand til legene. Hvis foreningen hadde hjulpet til med forsoningsarbeid før konfliktene eskalerte, kunne man unngått...
Helge Schirmer
08.10.2009
Legeforeningens innspill i konfliktsituasjoner begrenser seg ofte til juridisk bistand til legene. Hvis foreningen hadde hjulpet til med forsoningsarbeid før konfliktene eskalerte, kunne man unngått...
Trond Markestad
24.09.2009
En lege er innklaget til Rådet for legeetikk for å tilby kvantemedisinsk behandling i sin praksis. Klager mener at dette er kvakksalveri og at slik behandling ikke må gis legitimitet gjennom at...
Susanna Aschehoug
10.09.2009
Tvisteloven stiller andre krav til gyldig fravær fra rettssalen enn folketrygdens regler stiller for fravær fra arbeid. Leger bør begrunne godt hvorfor en pasient ikke har mulighet til å være til...
Lars Duvaland
28.05.2009
I folketrygden og i arbeidslivet har næringsdrivende gjennomgående færre og svakere rettigheter enn arbeidstakere. Det forutsettes at næringsdrivende selv tar hovedansvaret for å sikre seg mot de...
Stein Chr. Hexeberg
26.03.2009
Menerstatningens grense for medisinsk invaliditet på 15 % er satt for høyt. Dermed blir en rekke skadelidte med betydelige plager ekskludert. Ordningen bør revurderes og den nedre grense settes...
Ragnar Hotvedt
18.12.2008
Legers honorarkrav skal ikke være urimelig høye. Nylig fikk en lege kritikk fra Rådet for legeetikk etter å ha krevd et svært høyt honorar for en legeerklæring til et forsikringsselskap. Rådet for...
Anne-Sofie Daleng, Frode Solberg
06.11.2008
Fra 1.7. 2008 har alle arbeidstakere over 62 år rett til redusert arbeidstid. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 10-2 fjerde ledd, og skal gi eldre arbeidstakere mulighet og motivasjon til å stå...
Arne Thorvik
28.08.2008
Avgrensning av strafferettslig utilregnelighet er ofte diskusjonstema i fagmiljøer og i mediene. Denne artikkelen tar for seg gjeldende rettspsykiatriske prinsipper ut fra den vitenskapsteoretiske...
Geir Sevre, Petter Hartz-Hanssen
17.04.2008
En lege plikter å gi visse myndigheter adgang til befaring av lokaler og gjennomsyn av arkiver, såkalt bokettersyn. Dette gjennomføres blant annet for å foreta en grundigere kontroll av opplysningene...
Raman Dhawan, Hans Ole Korsgaard, Else Lill Beyer Urdal
13.03.2008
Legeerklæringer tillegges stor vekt ved søknad om utenlandsadopsjon. Slike erklæringer må ta utgangspunkt i barnets behov i et perspektiv på 15 – 20 år. Adoptivbarn har ofte økt sårbarhet og kan være...
Elisabeth Huitfeldt
14.02.2008
Når en lege i gruppepraksis trer ut av fellesskapet, vil dette ha konsekvenser for de øvrige legene. Hvis legen flytter sin praksis geografisk, kan dette medføre økte utgifter for de andre legene...
Randi Rosenqvist
31.01.2008
Sakkyndige vurderinger av ulike temaer i straffesaker og sivile saker kan ha store konsekvenser for dem det gjelder. Erklæringene kan bli sentrale i gjenopptakelsessaker og i erstatningssaker mange...
Ole André Oftebro
13.12.2007
I strid med lovgivers intensjoner har pasientskadeordningen hittil bare omfattet den offentlige helsetjenesten. Nylig vedtatte endringer i pasientskadeloven innebærer at også pasienter i det private...
Elisabeth Huitfeldt
18.10.2007
Skal verdier knyttet til en privat legepraksis være gjenstand for deling ved skilsmisseoppgjør? Hvis ja, hvordan skal verdifastsettelsen og fordelingen skje? Jusen er komplisert, men aktuell for...
Elisabeth Huitfeldt
20.09.2007
Forholdet mellom helsepersonellovens meldeplikt når helsemessige krav til førerkort ikke er innfridd og bioteknologilovens forbud mot bruk av opplysninger fremkommet ved gentesting er fortsatt...
Ragnar Østensen, Frank Almås
06.09.2007
Ved salg av legepraksis overdras en goodwill som er avskrivbar hos kjøper. Dette gjelder både ved overdragelser mellom uavhengige parter og ved overdragelser til et aksjeselskap som legen(e) eier...
Bjørn Ove Kvavik
23.08.2007
Arbeidsmiljøloven gjelder også for leger, men leger er unntatt fra noen av arbeidsmiljølovens bestemmelser der det er gjort avtale om dette med Legeforeningen. Ofte hører man arbeidsgiversiden...
Lars Duvaland
17.05.2007
Lovgivningen gir en pasient rett til å få sin sykdomstilstand vurdert. Vurderingen skal gjennomføres innen en bestemt frist, den kan utløse nye rettigheter og den kan overprøves. En klinisk vurdering...
Hanne Gillebo-Blom
03.05.2007
Ansatte ved en privat legepraksis har lovfestede rettigheter i forbindelse med praksisoverdragelse. Disse bestemmelsene kan også bli aktuelle når en lege overtar arbeidsgiveransvaret ved et kommunalt...