Annonse
Annonse

Søk

309 resultater
Kristian Hamandsen
25.06.2013
Ny søknadsbasert turnusordning innføres i år. Hvilke turnusleger som ansettes vil kunne ha betydning for avdelingen og sykehuset over tid. For at sykehusene selv skal kunne dra mest nytte av den nye...
Alv A. Dahl
25.06.2013
Etter gjeldende norsk rett skal sakkyndige i en straffesak vurdere så valid som mulig om tiltalte led av psykose på gjerningstidspunktet. 22. juli-saken har gitt oss innsyn i slike vurderinger fra...
Vidar Hammer Brattli, Knut Lyng Hansen, Stig Leirdal
25.06.2013
I dagens informasjonssamfunn er mange opptatt av hva som er optimalt for helsen. Fysisk aktivitet er et uttalt mål, men det kan virke som om folk flest, også fagpersoner, ikke helt klarer å skille...
Bjørn Hofmann
25.06.2013
Skal barn informeres om de er blitt til ved donasjon av kjønnsceller? En rapport fra Nuffield Council on Bioethics konkluderer med at det ikke foreligger noe absolutt informasjonskrav overfor...
Monija Mrgan, Dorte Rytter
25.06.2013
Synkope er et komplekst symptom med flere potentielle ætiologier. De største diagnostiske forhindringer er den periodiske og uforudsigelige karakter samt den spontane remission. Implantering af en...
Håkon Toft
25.06.2013
Pasient- og brukerrettighetsloven angir at legen må rådføre seg med de pårørende om hvilke medisiner pasienten skal ha når pasienten ikke lenger kan samtykke selv. Er slik medbestemmelse gunstig for...
Helge Waal
11.06.2013
27. januar 1945 gikk soldater fra Den røde armé inn i Auschwitz. Årsdagen for innmarsjen er valgt som internasjonal holocaustdag til minne om utslettelse av millioner av jøder, sigøynere og homofile...
Claus Lützow-Holm, Petter Gjersvik, Per Helsing
11.06.2013
Det kan være vanskelig å skille mellom malignt melanom, pigmentnævus og seboreisk keratose. Bruk av kyrette og stanseeksisjon er enkle prosedyrer som kan utføres i allmennpraksis for å avklare...
Harald Moi
11.06.2013
På verdensbasis er det nå flere tilfeller av gonoré enn av klamydia. I nye europeiske retningslinjer for behandling av gonoré anbefales en kombinasjon av ceftriakson intramuskulært og azitromycin...
Morten Magelssen, Eivind Meland
11.06.2013
Fastleger opplever i økende grad et press fra pasienter og eksterne instanser. Disse møter legen med forventninger som kan gå på tvers av legens egen oppfatning av hva som er faglig og moralsk rett...
Reidar Fossmark, Michael Bretthauer, Bjørn I. Gustafsson
11.06.2013
Om det innføres et nasjonalt screeningprogram for kolorektal kreft, vil behovet for endoskopører øke. Norsk gastroenterologisk forening er svært skeptiske til å la jobbglidning bli løsningen på en...
Robin Holtedahl
11.06.2013
Medikalisering av hverdagsplager er ikke noe nytt fenomen, men drives i økende grad frem av legemiddelindustrien. Jakten på nye «diagnoser» er god butikk, og nå er også våre vonde rygger blitt...
Erik Øglænd Bjørnestad, Anette Hylen Ranhoff
11.06.2013
Potensielt uhensiktsmessig medisinering av eldre pasienter er utbredt i sykehus. Vurderingsinstrumentet STOPP kan påvise uheldig medikamentbruk, og bør benyttes på norske sykehus. Legemidler gjør...
Petter G. Kindt, Marius Momyr, Erlend Sundland, Sven Erik Gisvold
11.06.2013
Legevakten og ambulansetjenesten utgjør sammen den lokale akuttmedisinske beredskapen. De senere år har organiseringen av legevaktene endret seg, og ambulansetjenesten er blitt mer avansert. Vi har...
Eva Gunnes, Sverre Myren, Helge M. Garåsen, Geir W. Jacobsen
11.06.2013
Flere rapporter har vist at fastlegeordningen fungerer dårligere for rusmisbrukere enn for den øvrige befolkningen. Likevel er flertallet av rusmisbrukere fornøyd med fastlegen sin. I en...
Morten Lindbæk, Siri Jensen, Knut Eirik Eliassen, Arne Fetveit, Nils Grude, Dag Berild, Per Hjortdahl
28.05.2013
I disse dager foreligger de nye retningslinjene for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Vi oppfordrer alle norske leger til å følge dem. Arbeidet med å fremme en forsvarlig bruk av antibiotika og...
Paul Christoffer Lindemann, Bjørg C. Haldorsen, Ingrid Smith, Haakon Sjursen, Haima Mylvaganam
28.05.2013
Aminoglykosider er potente antibiotika som er spesielt godt egnet til bruk ved alvorlige infeksjoner. I kombinasjon med et celleveggsantibiotikum har det fortsatt en viktig plass i empirisk...
Ingvild Nordøy, Jon Henrik Laake
28.05.2013
Hvordan skal et stort medisinsk fagmiljø innrette seg når nasjonale faglige retningslinjer er uforsvarlige og det ikke er tatt hensyn til våre høringsuttalelser? Dette er spørsmål intensiv- og...
Kashif Waqar Faiz, Antje Sundseth
28.05.2013
Vesentlig informasjon kan gå tapt ved oversetting eller omgjøring av tekst. Både i skjønnlitteratur og faglitteratur kan elementer i teksten rett og slett bli borte i oversettelsen, slik som tiden i...
Andrew Jenkins, Bjørn-Erik Kristiansen
28.05.2013
Ved gjennomgang av arkivdata fra en tidligere publikasjon har vi oppdaget at bakterien Candidatus Neoehrlichia mikurensis (CNM) finnes i norske skogflått. Human sykdom med denne bakterien er nylig...