Annonse
Annonse

Søk

435 resultater
Marianne Aadal, Lars Slørdal
28.01.2014
Glukokortikoidinjeksjoner er blitt brukt i behandling av pollenallergi i mer enn 50 år. Behandlingen er enkel og etterspurt, men er den også effektiv og sikker? Sesongallergikernes inntog på...
Martin Prøven Bogsrud, Åsmund Reikvam, Kjetil Retterstøl
25.06.2013
For 21 år siden ble det første statinet registrert i Norge. Nå er statiner blant våre best dokumenterte og mest brukte legemidler. En av fem personer over 40 år brukte statiner i Norge i 2011. I...
Geir D. Slapø, Jan Schjøtt
07.05.2013
Nevropatisk smerte er vanskelig å diagnostisere og behandle. Flere medikamenttyper er førstevalg, men det kan ofte være nødvendig med en individuell vurdering og titrering av doser. Både smertetype...
Ahmed Elsais, Trine Haug Popperud, Øyvind Melien, Emilia Kerty
05.02.2013
Behandling av pasienter med myasthenia gravis er en spesialistoppgave, men alle leger vil kunne komme i kontakt med pasientgruppen i forbindelse med andre tilstander. En rekke medikamenter som brukes...
Kari Hilde Juvkam, Hilde Beate Gudim
22.01.2013
Ulike medikamenter, gestagen med eller uten østrogen, kan brukes til å regulere tidspunkt og hyppighet av en kvinnes menstruasjon. Monofasiske p-piller, p-plaster eller p-ring er alle velegnede...
Jan G. Hatlebakk, Birgitte-Elise Grinde Emken, Valery Glazkov, Dag Arne Lihaug Hoff, Trygve Hausken
08.01.2013
Protonpumpehemmere (PPI) er de mest brukte reseptpliktige medikamenter ved gastroøsofageal reflukssykdom. Undersøkelser tyder på ulik forskrivingspraksis blant leger og varierende bruk blant...
Joachim Frost, Olav Spigset
16.10.2012
Kløe er en hyppig forekommende bivirkning ved bruk av opioidanalgetika, spesielt ved spinal og epidural administrasjon. Selv om bivirkningen ikke er alvorlig, kan den være plagsom og påvirke...
Fatemeh Chalabianloo
18.09.2012
Bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID) er en hyppig årsak til uønskede legemiddelreaksjoner. Klinikere bør tilegne seg tilstrekkelig kunnskap om mulige mekanismer og kliniske...
Erlend Aa, Arne Helland, Olav Spigset
07.08.2012
Kvetiapin er et atypisk antipsykotikum godkjent for behandling av schizofreni, bipolar lidelse og som tilleggsbehandling hos pasienter med unipolar depresjon. Misbruk av kvetiapin er rapportert i...
Aud Høieggen, Ingrid Os
26.06.2012
Man bør alltid vurdere legemidler som årsak ved både akutt og kronisk nyreskade. Medikamenter kan forårsake alle former for nyreskade med forskjellige kliniske manifestasjoner og ulik patogenese...
Gudrun Høiseth, Dag Kristen Solberg, Helge Refsum
29.05.2012
I de tilfellene der monoterapi med et antidepressivt legemiddel ikke gir tilfredsstillende effekt, kan kombinasjonsbehandling vurderes. Årsaker til terapisvikt, som feil diagnose eller ikke-optimalt...
Lars Jacob Stovner, Erling Tronvik, Knut Hagen
15.05.2012
Forebyggende behandling bør tilbys flere migrenepasienter enn i dag, og primærleger bør kjenne indikasjonen og kunne administrere behandlingen. I utprøvningen er det viktig med langsom opptrapping,...
Pål-Didrik Hoff Roland, Cecilie Sogn Nergård
30.04.2012
I Europa er Ginkgo biloba-blad sannsynligvis den mest brukte av alle medisinske urter fra tradisjonell kinesisk medisin. Cochrane Collaboration har tidligere vurdert dokumentasjonen for effekt ved...
Kristine Mørch, Bjørn Myrvang
27.03.2012
Hvert år ankommer 30 – 60 pasienter med malaria til Norge. Hos ca. to tredeler er sykdommen forårsaket av Plasmodium falciparum. Falciparummalaria kan raskt bli livstruende, og medikamenter til...
Ingunn Tho
21.02.2012
Interessen for smeltetabletter har økt betraktelig de siste årene, og en rekke nye produkter er kommet på markedet. Smeltetabletter løser seg raskt i spyttet i munnen, uten tilførsel av ekstra væske...
Gudrun Høiseth, Håvard Bentsen
07.02.2012
Etterlevelse er et stort problem ved bruk av antipsykotiske legemidler. Derfor ble det i 1960-årene utviklet depotinjeksjoner. Ved å redusere vannløseligheten betydelig har man oppnådd at...
Johan Ræder, Randi Støen
07.02.2012
Pasienters faste medisiner kan ha spesielt gunstige eller uheldige effekter i en perioperativ situasjon. Før elektive inngrep må det derfor i samarbeid med anestesiolog gjøres individuelle...
Knut Øymar
24.01.2012
Inhalasjonssteroidbehandling er effektivt og godt dokumentert ved astma hos større barn. Det er stor variasjon i symptomer og prognose hos barn i førskolealderen, slik at det er vanskelig å stille...
Berit Grøholt
15.11.2011
Bruk av psykofarmaka hos barn og unge har vært gjenstand for medienes kritiske søkelys. Økt suicidalitet er en potensiell bivirkning, noe som medfører engstelse hos både foreldrene og de unge...
Arne Helland, Jørgen G. Bramness
01.11.2011
GABA B -agonisten baklofen, som hovedsakelig benyttes som spasmolytikum, er i de senere årene også brukt ved alkoholabstinens og til forebygging av tilbakefall ved alkoholavhengighet. Hva er...