Annonse
Annonse

Søk

173 resultater
Marianne Nordli Hansen
20.08.2002
Tabell  1 Beskrivelse av datamaterialet Antall ( %) Lærested Universitetet i Bergen 1169 (33,2) Universitetet i Oslo 2 355 (66,8) Totalt 3 524 (100,0) Kjønn K 1 521 (43,2) M 2 003 (56,8) Totalt 3 524...
Tore Gude
20.08.2002
Omarbeidet prøveforelesning for den medisinske doktorgrad, selvvalgt emne, ved Universitetet i Oslo 5.3. 2001. Tabell  1 Søvnstadier Søvnstadier Karakteristika Mengde Stadium 1 Lett, preget av...
Unni Krogstad, Marijke Veenstra, Ingeborg Strømseng Sjetne, Randi Østhus, John-Arne Røttingen
20.08.2002
Tabell  1 Utvalget i artikkelen fordelt på aldersgrupper, yrkesgrupper, kulturell bakgrunn og organisatorisk tilhørighet. Prosent. N = 1 832 Alder (år) < 30 30 – 39 40 – 49 50 – 59 > 60 Prosent...
Jonn Terje Geitung
20.08.2002
Bildediagnostikk ved abscesser har, som all annen bildediagnostikk, forandret seg med nye metoder. Intervensjonsradiologi har med nytt utstyr også endret seg. I kliniske situasjoner er likevel...
Helga B. Salvesen
10.08.2002
Kreft i livmoren har vist en jevnt stigende forekomst, og i dag diagnostiseres om lag 500 nye tilfeller årlig i Norge (1) (fig 1), noe som er i tråd med utviklingen i resten av den industrialiserte...
Heidi Ormstad, Martinus Løvik
10.08.2002
Tabell  1 Definisjoner og størrelsesinndeling av luftbårne partikler Svevestøv Støvpartikler som holder seg svevende i en viss tid (partikler mindre enn 75 m m i aerodynamisk diameter). Nedfallstøv...
Kaare Harald Bønaa
10.08.2002
Basert på en artikkel publisert i Medicinsk årbog 2002 (1) Tabell  1 Antall innbyggere, antall døde og dødelighetsrater av koronar hjertesykdom (ICD10: I20-I25) i Norge 1996 – 98. Basert på data fra...
Sigurd Høye, Per Hjortdahl
30.06.2002
Reklame for reseptbelagte legemidler er i Norge kun tillatt overfor helsepersonell. Det er satt opp forskrifter for legemiddelreklame, og grunnregelen er at reklamen skal være nøktern og saklig (1)...
Eirik Mathiesen
30.06.2002
Figur  1 Antall kirker med kirkeasylanter i Norge i tidsrommet 1993 – 2002. Kilde: Regnbuen antirasistiske organisasjon, Tromsø Figur  2 Antall personer i kirkeasyl i tidsrommet 1993 – 2002. I...
Olaug S. Lian, John-Arne Røttingen
30.06.2002
I helsevesenet kommer det moderne samfunn til uttrykk blant annet gjennom et stadig økende gap mellom tilbud og etterspørsel etter helsetjenester. Dette henger sammen med at befolkningens ønsker og...
Ole Frithjof Norheim, Jan Fougner, Odd Søreide, Ingebjørg Storm-Mathisen, Ellen Strengehagen
20.06.2002
Tabell  1 Kriterier for bidrag til behandling i utlandet (forskriftens § 2) Bidrag kan etter søknad ytes når behandling i Norge ikke kan gis etter akseptert metode på grunn av manglende medisinsk...
Ivar Aursnes, Bent Natvig, Ingunn Fride Tvete
30.05.2002
Figur  1 Effekt av didronat på antall ryggradsbrudd per år for kvinner med beinskjørhet (svarer til 2. linje i figur 2) Figur  2 Risiko for ryggradsbrudd med og uten didronat Figur  3 Risiko for død...
John-Arne Røttingen*, Siri Laura Feruglio*, Olaf Gjerløw Aasland, Per Fugelli
20.05.2002
Miljøutviklingens følger for naturens bærekraft og menneskets helse har lenge stått høyt på dagsordenen (1). Ansvaret for et helsefremmende miljø ligger i hovedsak utenfor medisinen. Men det er også...
Harald T. Andersen
10.05.2002
Rusavhengighet og behandling av narkomane står sentralt i den offentlig helsedebatt. Særlig hyppig diskuteres innsats rettet mot barn og unge i den hensikt å forhindre rekruttering av nye misbrukere...
Hilde Nysæther, Anne Bærug, Gro Nylander, Knut-Inge Klepp
10.05.2002
Døgnkontinuerlig samvær mellom mor og barn i barselavdelingen inngår som ett av de ti trinn for vellykket amming som danner grunnlaget for WHO/UNICEFs BabyFriendly Hospital Initiative (1 – 3)...
Lene Solheim, Erik Andrew, Dag Jacobsen
30.04.2002
Antidoter kan defineres på flere måter. I denne artikkelen tar vi utgangspunkt i WHOs definisjon av antidoter som legemidler som primært benyttes for å motvirke de toksiske effektene av...
Rasmus Lossius, Karl O. Nakken
30.04.2002
Det er i dag enighet om at risikoen for tidlig død blant personer med epilepsi er 2 – 3 ganger høyere enn i normalbefolkningen (1). Cockerell og medarbeidere (2) fant i en sju års oppfølgingsstudie...
Ingrid Alm Andersen, Jens Hammerstrøm
20.04.2002
Venøs tromboembolisme er en vanlig sykdom, med en insidens på ca. én per 1 000 personår (1, 2). Til tross for ny kunnskap om risikofaktorer og patogenese i de senere år (1, 2) har...
Ingrid Os, Aud Stenehjem, Aud Høieggen, Branimir Draganov, Trond Jenssen, Hallvard Holdaas
10.04.2002
Hypertensjon er den faktor som i størst grad bestemmer progrediering av nyreskade og nyresvikt (1). Effektiv blodtrykksbehandling reduserer tap av nyrefunksjon (2). Likevel øker antall pasienter med...
Tori Aanjesen, Anita C. Senstad, Nils Lystad, Kari J. Kværner
10.04.2002
Bruken av akupunktur er økende i vestlige land. Nest etter homøopati er akupunktur den alternative behandlingen pasienter søker hyppigst (1, 2). Om lag 4 % av befolkningen benytter akupunktur hvert...