Annonse
Annonse

Søk

1280 resultater
Torgeir T. Søvik, Babak Irandoust, Kåre I. Birkeland, Erlend T. Aasheim, Carl Fredrik Schou, Jon Kristinsson, Tom Mala
01.07.2010
Prevalensen av fedme har økt i Norge de siste tiårene ( 1 ). Overvekt og fedme disponerer for type 2-diabetes. Minst 100 000 personer i Norge har kjent type 2-diabetes, men den reelle forekomsten er...
Leif Inge Tjelta, Odd Harald Kvåle, Sindre M. Dyrstad
17.06.2010
Å sykle fremfor å kjøre bil gir både helse- og miljømessige gevinster. Hos voksne er det funnet at sykling til og fra arbeid er assosiert med ca. 30 % lavere risiko for tidlig død hos både menn og...
Gunnvald Kvarstein, Ellen Jørum
17.06.2010
De overflatiske grener av nervus radialis og distale del av vena cephalica og arteria radialis ligger i anatomisk nærhet til hverandre. V. cephalica krysser de overflatiske grenene av n. radialis...
Tore Stornes, Knut Skreden, Arne Holst Sollie, Tormod Bjerkeseth †
03.06.2010
Proktokolektomi med anlegging av bekkenreservoar av tynntarm og anastomose til analkanalen (IPAA) er blitt førstevalg når det gjelder kirurgisk behandling av ulcerøs kolitt hos pasienter som ikke...
Line Melby, Ragnhild Hellesø, Torunn Wibe
20.05.2010
I juni 2009 la regjeringen frem Samhandlingsreformen i form av en stortingsmelding ( 1 ). «Manglende kontakt mellom sykehus og kommuner er det viktigste hinderet for å gjøre helsetjenesten enda bedre...
Tor Ingebrigtsen
06.05.2010
Sykehussektoren har lenge vært preget av økende aktivitet i pasientbehandlingen, utviding av tjenestetilbudet og kostnadsvekst. Det er samtidig påvist geografiske ulikheter i tilbudenes omfang,...
Pål A. Jenum, Øystein Flesland, Hans Blystad, Inger Sofie Samdal Vik, Tor Hervig, Arild Mæland, Gunnar Sæter
22.04.2010
I oktober 2007 mottok Folkehelseinstituttet et varsel fra medisinsk poliklinikk ved sykehus A om at det var påvist syfilisantistoffer hos en for dem ny blodgiver. Av meldingen fremgikk det at...
Nils Petter Jørgensen
08.04.2010
Det finnes flere typer hormonelle prevensjonsmidler som alternativ til p-piller. Når det gjelder rene gestagenmetoder, finnes det en type hormonspiral, et depot injeksjonspreparat, og to implantater...
Astrid-Mette Husøy, Tone Minde, Hildegunn Knudsen, Per Espen Akselsen
08.04.2010
NAV/Arbeidstilsynet får melding om ca. 700 – 800 stikkskader per år innen helse- og sosialtjenesten ( 1 ). Arbeidsgiver skal sørge for registrering av alle personskader som oppstår under arbeid ( 2...
Stine Andreasen, Erik Waage Nielsen, Pål Øian
25.03.2010
Valg av forløsningsmetode ved seteleie til termin er omdiskutert, og praksis varierer mellom land og institusjoner. I 2000 ble en studie fra Term Breech Trial Collaborative Group publisert i The...
Kirsten Marienhagen, Åslaug Helland, Terje Nordberg, Marianne Grønlie Guren, Eva Hofsli
11.03.2010
I flere internasjonale studier er det vist synkende jobbtilfredshet blant leger ( 1 ), men i studier fra Skandinavia har det vært gjennomgående høy grad av tilfredshet ( 2 – 4 ). I en norsk...
Geir Thue, Anders Bærheim, Wenche Iren Bjelkarøy, Asbjørn Digranes
11.03.2010
Urindyppekultur ble introdusert i Norge tidlig i 1970-årene og har fått betydelig anvendelse ved bakteriologisk diagnostikk av urinveisinfeksjoner i allmennpraksis. Norsk kvalitetsforbedring av...
Nils Reinton, Harald Moi, Johan Bjerner, Amir Moghaddam
25.02.2010
Genital Chlamydia trachomatis-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare bakterieinfeksjonen i Skandinavia. Ubehandlet kan infeksjonen føre til bekkeninfeksjon med økt risiko for kroniske...
Kristin M. Aakre, Sverre Landaas, Tor-Arne Hagve
11.02.2010
I de siste år har troponiner vært den dominerende biomarkøren for påvisning av myokardskade i norske sykehus. Det er to hovedtyper som kan måles, troponin I og troponin T. Grensen for et forhøyet...
Bjørn Myrvang
11.02.2010
I snart hundre år har det vært akseptert og velkjent at fire plasmodiumarter gir malaria hos mennesker. Plasmodium falciparum er utbredt særlig i Afrika, men også i deler av Asia, Oseania og Sør- og...
Ghous Gondal, Egil Johnson, Vemund Paulsen, Banitalebi Hasan
28.01.2010
Nøytropen enterokolitt er en alvorlig komplikasjon til kjemoterapi. Tilstanden er rapportert hos 6 % av dem med maligne blodsykdommer ( 1 ), men kan også forekomme etter organtransplantasjon og...
Lars Slørdal, Anita Skogholt, Kjell Aarstad, Christian Lycke Ellingsen, Marianne B. Brekke, Olav A. Haugen
28.01.2010
En av rødspritflaskene som inneholdt metanol, i denne mengdebestemt til 72,9 %. Foto Trondheim politikammer To utbrudd av masseforgiftninger med metanol er tidligere presentert i Tidsskriftet ( 1 , 2...
Lisa Joensen, Hasse Melbye
14.01.2010
Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er en hyppig sykdom i befolkningen. Prevalenstall varierer. En metaanalyse publisert i 2006 viste en prevalens på 9–10 % for aldersgruppen over 40 år ( 1 ). I...
Anders Molven, Oddmund Søvik, Charlotte von der Lippe, Solrun J. Steine, Pål R. Njølstad, Gunnar Houge, Trine E. Prescott
19.11.2009
Diagnostikken av pasienter med utviklingsavvik og dysmorfe trekk har tradisjonelt vært basert på en skjønnsmessig klinisk vurdering, De fleste medfødte syndromer er svært sjeldne, og...
Thomas Clausen, Ingrid Amalia Havnes, Helge Waal
05.11.2009
Økt bruk av heroin har i de fleste vestlige land medført et høyt antall dødsfall, oftest i form av respirasjonsstans ( 1 ). De fleste land registrerer og rapporterer sine overdosedødsfall, enten...