Annonse
Annonse
Rettelse
Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1844 – 9 I Tidsskriftet nr. 20/2015 skal det på s. 1848 under Konklusjon i tredje avsnitt første setning stå: Lungekreftratene for middelaldrende kvinner og...
17.11.2015
Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1732 – 6 I Tidsskriftet nr. 19/2015 skal det på s. 1734 i siste setning i første avsnitt under Diskusjon stå: Som sagt var det kvinnene som var mest uttrykkssensitive...
03.11.2015
Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 849 – 53 I Tidsskriftet nr. 9/2015, tabell 3 s. 852 skal det i fotnote 2 stå: Det var ingen signifikant forskjell i ekstremverdier mellom opplæring i egenkontroll og...
16.06.2015
Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 472 I Tidsskriftet nr. 5/2015 s. 472 skal det i 4. linje stå: Han ble født 28.7. 1929 i Oslo, ble cand.med. i 1954 og dr.med. i 1969 ved Universitetet i Oslo. Vi...
21.04.2015
Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 450 – 2 I Tidsskriftet nr. 5/2015 skal det på s. 450, venstre spalte, sist i 3. avsnitt stå: I Nord- og Vest-Europa kan mer enn 85  % av tilfellene av føflekkreft...
24.03.2015
Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 137 – 41 I Tidsskriftet nr. 2/2015 s. 139 skal det i annen setning i figurteksten til figur 1 stå: Dette medfører en osmotisk effekt av bl.a. karbohydratkomplekser...
24.02.2015
Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 2145 – 50 I Tidsskriftet nr. 22/2014 skal siste setning under Resultater i sammendraget på s. 2145 være: For kommuner med fast legevaktlokale (n = 316) var median...
13.01.2015
Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 1634 I Tidsskriftet nr. 17/2014 side 1634 skal riktig fødselsår på forfatteren være 1988. Vi beklager feilen, den er rettet i nettutgaven.
14.10.2014
Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 1582 – 4 I Tidsskriftet nr. 16/2014 s. 1582 skal det i annen setning i ingressen stå: Forebyggende tiltak vil kreve en snuoperasjon i samfunnsutvikling og livsstil...
30.09.2014
Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 935 – 7 I Tidsskriftet nr. 9/2014 på side 935 skal det i sammendraget under Resultater stå: Totalt 57 av 65 kursdeltakere ble inkludert i studien. Deltakernes skår...
01.07.2014