Annonse
Annonse

Torgeir Bruun Wyller

Artikler av Torgeir Bruun Wyller

Torgeir Bruun Wyller
08.01.2018
Alderisme kan defineres som fordommer fra en aldersgruppe mot en annen. Det er et videre begrep enn aldersdiskriminering. Ble Claude Monet (1840–1926) utsatt for alderisme? I kunsttidsskriftet...
Torgeir Bruun Wyller
16.10.2017
Rune Slagstad fortjener stor takk for at han formidler så detaljert kunnskap om de viktige, men tilsynelatende uforståelige prosessene, som har gått for seg i norsk helsepolitikk de siste par tiårene...
Torgeir Bruun Wyller
04.09.2017
Når dette skrives, er valgkampen knapt begynt. Men det er ikke dristig å spå at de helsepolitiske debattene kommer til å handle om symbolsaker i stedet for viktige spørsmål. Fire sentrale temaer...
Torgeir Bruun Wyller
02.05.2017
Epikrisens innhold og disposisjon er viktigere enn språklig perfeksjonisme. I en hektisk hverdag skal vi prioritere å gjøre epikrisen innholdsmessig meningsfull og ryddig fremfor å gjøre den språklig...
Hege Ihle-Hansen, Torgeir Bruun Wyller
16.02.2017
I Tidsskriftet nr. 23 – 24/2016 intervjues Marton König om sine fagfelt nevrologi og nevrokirurgi ( 1 ). Utvilsomt viktige fag og utvilsomt en god og entusiastisk representant! Men han bommer når han...
Torgeir Bruun Wyller
06.12.2016
Tor-Arne Hegvik & Eivind Alexander Valestrand påpeker i Tidsskriftet nr. 18/2016 at en rekke av problemene i dagens helsetjeneste skyldes ledere med dårlig legitimitet på grunnplanet, overdreven...
Torgeir Bruun Wyller
01.02.2007
Uttrykket «å vente på rehabilitering» avslører mangel på faglig innsikt og adekvat organisering og bør ikke forekomme Rehabilitering skiller seg på noen måter fra helsevesenets øvrige oppgaver. For...
Renate Pettersen, Torgeir Bruun Wyller
01.03.2007
Rehabilitering forbindes ofte med spesialiserte tiltak for utvalgte sykdomsgrupper, utført i egne institusjoner eller sykehusavdelinger uten akuttfunksjoner og med pasientene i en stabil fase...
Torgeir Bruun Wyller, Torunn Askim, Vibeke Graver, Unni Sveen
15.02.2007
Det er ikke alltid lett å finne gode norske oversettelser for fremmedspråklige faguttrykk. Bruk av vott under trening med begrenset bruk av frisk side. Foto Munkvoll Rehabiliteringssenter, St. Olavs...
Bente Thommessen, Torgeir Bruun Wyller
03.05.2007
Mobilisering av pasienten er viktig og bør starte så tidlig som mulig. Illustrasjonsfoto © Dennis MacDonald, age fotostock/GV-Press I løpet av de siste tiårene har interessen og kunnskapen om...
Torgeir Bruun Wyller
18.12.2008
Å vedta at en pasient ikke skal gjenopplives ved hjertestans er et spørsmål om prognose. Antakelser om pasientpreferanser er svært usikre og bør ikke brukes For et par tiår siden var det vanlig å...
Ulf E. Kongsgaard, Torgeir Bruun Wyller, Harald Breivik
28.02.2008
Medisinske fremskritt har kommet eldre og kroniske syke til gode. Likevel er ny kunnskap og effektiv medisinsk teknologi ikke alltid blitt innført med størst vekt på områder som har vært viktige for...
Torgeir Bruun Wyller
15.05.2008
Inger Frogg Jørgensen setter søkelyset på et fenomen som dessverre ikke er noen sjeldenhet: Svært syke pasienter sendes som «pakkepost» mellom sykehus og sykehjem, mellom ulike sykehusavdelinger og...
Torgeir Bruun Wyller, Leiv Otto Watne
13.09.2016
Reiakvam og medarbeidere presenterer en interessant og lærerik kasuistikk om en pasient med raskt innsettende og reversibel kognitiv svikt som sannsynligvis var utløst av alvorlig hypomagnesemi ( 1...
Torgeir Bruun Wyller
08.10.2009
Wilmar, B Bruusgaard, P Frich, JC Penger og verdier i helsetjenesten 260 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2009. Pris NOK 375 ISBN 978-82-05-39332-5 På vaskeseddelen står det: «Av og til kan...
Hege Kersten, Sabine Ruths, Torgeir Bruun Wyller
10.09.2009
Rasjonell farmakoterapi i sykehjem kompliseres av stadig sykere pasienter som behandles med et økende antall legemidler med komplekse virkningsmekanismer. Sykehjemspasientenes multimorbiditet, organ...
Torgeir Bruun Wyller
10.09.2009
Tidsskriftet fører en restriktiv linje når det gjelder bruk av ord med opphav i engelsk eller andre fremmedspråk. Men nye ord har ikke nødvendigvis livets rett selv om de er genuint norske...
Jorunn L. Helbostad, Ingvild Saltvedt, Carsten Strobel, Unni Sveen, Kjersti Nøkleby, Torgeir Bruun Wyller
08.10.2009
I klinisk arbeid med eldre og pasienter med rehabiliteringsbehov benyttes ofte standardiserte skåringsverktøy. Slike kan være nyttige for å evaluere, dokumentere og kommunisere pasienters...
Astrid Bergland, Gunn-Britt Jarnlo, Torgeir Bruun Wyller
12.01.2006
Fall er et betydelig helseproblem hos eldre og fører ofte til brudd og andre alvorlige skader, særlig hos kvinner ( 2  –  4 ). Rapportert livstidsinsidens av skader forårsaket av fall varierer mellom...
Vibeke Juliebø, Karoline Lerang, Hanne Skanke, Morten Mowé, Torgeir Bruun Wyller
09.09.2004
Delirium (tidligere ofte kalt akutt forvirring eller akutt konfusjon) er en vanlig komplikasjon til akutt somatisk sykdom hos gamle, og forekomsten er anslått til 15 – 30 % blant eldre som innlegges...