Annonse
Annonse

Reidun Førde

Artikler av Reidun Førde

Marit Hellebostad, Aslak Syse, Reidun Førde
21.08.2017
Kan man behandle en livstruende syk pasient over 16 år mot vedkommendes vilje? Følgende fiktive pasienthistorie illustrerer hvilke etiske og rettslige dilemmaer som kan oppstå i møte med pasienter...
Elisabeth Gjerberg, Lillian Lillemoen, Kristin Weaver, Reidar Pedersen, Reidun Førde
22.03.2017
In 2013, approximately 47 % of all deaths in Norway occurred in nursing homes ( 1 ). An increasing proportion of nursing home patients with cognitive failure ( 2 ) and a high number of critical...
Elisabeth Gjerberg, Lillian Lillemoen, Kristin Weaver, Reidar Pedersen, Reidun Førde
20.03.2017
Omtrent 47 % av alle dødsfall i Norge i 2013 fant sted i sykehjem ( 1 ). En økende andel sykehjemspasienter med kognitiv svikt ( 2 ), og et høyt antall kritiske hendelser, som akutt forverring av...
Pål Friis, Reidun Førde
20.03.2017
En forhåndssamtale skal gi pasienten muligheten til å ha innflytelse på den behandling han eller hun får mot slutten av livet. Det gjelder også dersom pasienten mister evnen til selv å delta i...
Maria Romøren, Reidar Pedersen, Reidun Førde
09.02.2017
Doctors who work with elderly, ill patients need to take account of numerous concerns, and collaboration with other agencies is often required. Patients are entitled to clinically adequate and...
Maria Romøren, Reidar Pedersen, Reidun Førde
06.02.2017
Leger som arbeider med syke, gamle pasienter må forholde seg til mange hensyn, og det kreves ofte samarbeid med andre instanser. Pasientene har krav på faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp,...
Olaf Gjerløw Aasland, Reidun Førde
09.09.2016
I 2002 ble eier- og driftsansvaret for 250 norske helseinstitusjoner overført fra fylkene til staten gjennom fem regionale og 34 lokale helseforetak. Reformen innebar også nye organisasjons- og...
Olaf Gjerløw Aasland, , Reidun Førde
09.09.2016
In 2002, the ownership and responsibility for running 250 Norwegian health institutions was transferred from the county level to the state level through five regional, and 34 local, health trusts...
Reidar Pedersen, Reidun Førde
09.09.2016
Jon Henrik Laake kommenterer i Tidsskriftet nr. 24/2007 utviklingen av en nasjonal veileder for begrensning av livsforlengende behandling ( 1 ). Laake mener at myndighetene har utnyttet Kristina-...
Olaf Gjerløw Aasland, Reidun Førde
09.09.2016
Magnussen hevder vår tolking av data bygger på at legenes kritikk kun er faglig og altruistisk og ikke motivert ut fra egeninteresser, og at vi dermed ser bort fra at leger feilaktig begrunner sin...
Lars Johan Materstvedt, Reidun Førde
08.09.2016
I mai 2008 utkom det svært omfattende og detaljerte verket Euthanasia and law in Europe . Det ble nylig anmeldt i Tidsskriftet av professor Peter F. Hjort ( 1 ). Boken har fått ham til å tvile på sin...
Lars Johan Materstvedt, Reidun Førde
08.09.2016
Den norske legeforening utga i 2001 retningslinjer for lindrende sedering til døende. I samme dokument fremheves som svært viktig at retningslinjene evalueres etter to år. En slik evaluering har ikke...
Lars Johan Materstvedt, Reidun Førde
08.09.2016
I Tidsskriftet nr. 2/2009 kommenterte vi en bokanmeldelse ved Peter F. Hjort og påviste blant annet at han feilaktig skriver at pårørende «skal ønske» eutanasi ( 1 ). Helene Pande antyder i...
Reidun Førde
08.09.2016
En lege har i et brev til Rådet for legeetikk bedt rådet drøfte om leger kan avslutte respiratorbehandling hos våkne og fullt bevisste pasienter med amyotrofisk lateralsklerose (ALS) som selv ber om...
Jo Telje, Reidun Førde
08.09.2016
Det var både trist og bekymringsfullt å lese Kjeldsens innlegg. Trist fordi han ikke har forstått vedtaket i Rådet for legeetikk, og bekymringsfullt fordi han bruker ord og uttrykk som han neppe har...
Reidun Førde, Reidar Pedersen, Per Nortvedt, Olaf G. Aasland
08.09.2016
Helsehjelp til eldre har vært høyt oppe på prioriteringslisten siden de to offentlige prioriteringsutvalgene (Lønning I og II) leverte sine innstillinger i 1987 og 1997 ( 1 , 2 ). Til tross for dette...
Reidun Førde
08.09.2016
Hafstad, Anne På helsa løs? Når pressen tar pulsen på Helse-Norge. 208 s. Kristiansand: IJ-forlaget, 2006. Pris NOK 298 ISBN 82-7147 -269 - 0 Anne Hafstad har hatt ein sentral plass i norsk...
Reidun Førde
07.09.2016
English, Veronica Critchley, Gillian Romano- Sheater, Julian Sommerville, Ann Medical ethics today 2. utg. 822 s. London: BMJ Publishing Group, 2004. Pris GBP 60 ISBN 0- 7279-1744-7 Denne store boka...
Reidun Førde
07.09.2016
I Tidsskriftet nr. 19/2004 oppfordrer Materstvedt & Hegvik Rådet for legeetikk til å revurdere sitt syn på elektiv respiratorbehandling av pasienter med irreversible hjerneskader for å kunne...
Pål Gulbrandsen, Olaf Gjerløw Aasland, Reidun Førde
07.09.2016
Ved to anledninger er representative utvalg av norske leger blitt spurt om de i legeerklæringer bevisst har fremstilt en pasients situasjon som bedre eller dårligere enn den egentlig var, i den...