Annonse
Annonse

Artikler av Reidar Pedersen

Elisabeth Gjerberg, Lillian Lillemoen, Kristin Weaver, Reidar Pedersen, Reidun Førde
22.03.2017
In 2013, approximately 47 % of all deaths in Norway occurred in nursing homes ( 1 ). An increasing proportion of nursing home patients with cognitive failure ( 2 ) and a high number of critical...
Elisabeth Gjerberg, Lillian Lillemoen, Kristin Weaver, Reidar Pedersen, Reidun Førde
20.03.2017
Omtrent 47 % av alle dødsfall i Norge i 2013 fant sted i sykehjem ( 1 ). En økende andel sykehjemspasienter med kognitiv svikt ( 2 ), og et høyt antall kritiske hendelser, som akutt forverring av...
Maria Romøren, Reidar Pedersen, Reidun Førde
09.02.2017
Doctors who work with elderly, ill patients need to take account of numerous concerns, and collaboration with other agencies is often required. Patients are entitled to clinically adequate and...
Maria Romøren, Reidar Pedersen, Reidun Førde
06.02.2017
Leger som arbeider med syke, gamle pasienter må forholde seg til mange hensyn, og det kreves ofte samarbeid med andre instanser. Pasientene har krav på faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp,...
Reidar Pedersen
09.09.2016
Hvordan kan legen hjelpe pasienten på en god måte? Pasientautonomi og empati fremheves i dag som viktig, og de fleste innser at legers «Mere-Forstaaen» ikke alene kan avgjøre hva som er god hjelp for...
Reidar Pedersen, Bjørn Hofmann, Margrete Mangset
09.09.2016
Informert samtykke og selvbestemmelse har fått stadig større betydning i helsetjenesten, og i pasientrettighetsloven er samtykket gjort til en forutsetning for å gi helsehjelp i de fleste tilfeller...
Reidar Pedersen, Marianne Klungland Bahus, Erik Martinsen Kvisle
09.09.2016
Den medisinske utviklingen har ført til at flere pasienter dør etter at det er tatt en beslutning om at livsforlengende behandling skal innstilles, og ikke fordi det er umulig å forlenge pasientens...
Ingrid Sommer, Reidar Pedersen, Anne Gurine Egeland Høie, Per Nortvedt
09.09.2016
En undersøkelse fra 1997 om retningslinjer for å forhåndsbestemme at hjerte-lunge-redning ikke skal foretas, såkalt HLR minus, avdekket at retningslinjene var varierende og mangelfulle ( 1 ). I 2002...
Ingrid S. Førde, Marianne Berner, Reidar Pedersen, Reidun Førde
09.09.2016
Mange har etterlyst etiske retningslinjer for ulike deler av klinisk praksis, men det finnes ingen oversikt over hva som finnes av slike. I 2005 sendte vi et spørreskjema til alle norske helseforetak...
Reidar Pedersen, Reidun Førde
09.09.2016
Jon Henrik Laake kommenterer i Tidsskriftet nr. 24/2007 utviklingen av en nasjonal veileder for begrensning av livsforlengende behandling ( 1 ). Laake mener at myndighetene har utnyttet Kristina-...
Reidar Pedersen
08.09.2016
Snyder, Lois Ethical choices Case studies for medical practice. 2. utg. 188 s. Philadelphia, PA: American College of Physicians, 2005. Pris USD 30 ISBN 1-930513-57-7 Her presenteres til sammen 28...
Reidar Pedersen
08.09.2016
Kversøy, Kjartan Skogly Etikk – en praktisk vinkling Ulike perspektiver på det etiske landskapet. 122 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2004. Pris NOK 239 ISBN 82- 450- 0334- 4 Her presenteres ni ulike...
Per Nortvedt, Reidar Pedersen
08.09.2016
Når pasienter nekter helsehjelp som av helsepersonell anses å være nødvendig, reises mange vanskelige spørsmål. Det legitimerer imidlertid ikke uklar, urimelig eller detaljert lovregulering. Lars...
Reidun Førde, Reidar Pedersen, Per Nortvedt, Olaf G. Aasland
08.09.2016
Helsehjelp til eldre har vært høyt oppe på prioriteringslisten siden de to offentlige prioriteringsutvalgene (Lønning I og II) leverte sine innstillinger i 1987 og 1997 ( 1 , 2 ). Til tross for dette...
Reidar Pedersen, Ståle Fredriksen
07.09.2016
I det offentlige ordskiftet blir det å prioritere ofte identifisert med det å si nei. Dette er en skjev fremstilling som kan ha flere uheldige følger. For det første fremstår det å prioritere som mer...
Reidar Pedersen, Bjørn Hofmann
07.09.2016
1. april 2004 trådte ny forskrift om obduksjon i kraft. Forskriften stiller blant annet krav til informasjon, internkontroll, behandling av liket og av obduksjonsmaterialet og melding til...
Reidar Pedersen, Bjørn Hofmann
20.02.2000
I tråd med utviklingen av alternative behandlingsformer har vi fått en egen utredning om alternativ medisin (1). Aarbakke-utvalgets utredning har fått positiv respons, men også kraftig kritikk. Et...
Reidar Pedersen, Reidun Førde
17.11.2005
For å høyne kompetansen i medisinsk etikk blant helsepersonell, slik at de bedre blir i stand til å identifisere, analysere og om mulig løse etiske problemer, er det opprettet kliniske etikkomiteer...
Guro Kalager, Reidun Førde, Reidar Pedersen
21.01.2011
Klinisk etikk-komiteer (KEK) er tverrfaglig sammensatte. Medlemmene har klinisk kompetanse og kompetanse innen etikk ( 1 ). Slike komiteer finnes i USA og i de fleste land i Europa. I 2003 besluttet...
Jan Helge Solbakk, Reidar Pedersen, Anne Hambro Alnæs
24.01.2012
Vi går imot forslaget fra Helse- og omsorgsdepartementet om at omskjæring av gutter skal bli et offentlig helsetilbud. Forslaget er basert på en tendensiøs tolking av empiri, en overfladisk tolking...